Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2003 › C-176/03 Kommissionen ...

Dokumenter


C-176/03 Kommissionen mod Rådet (Miljøstraffedommen) (DOM)

Dom i annullationssøgsmål ved Domstolen

Annullationssøgsmål — artikel 29 EU, artikel 31, litra e), EU, artikel 34 EU og 47 EU — rammeafgørelse 2003/80/RIA — miljøbeskyttelse — strafferetlige sanktioner — Fællesskabets kompetence — hjemmel — artikel 175 EF

Da rammeafgørelse 2003/80 om strafferetlig beskyttelse af miljøet har hjemmel i afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union, griber den ind i de kompetencer, som Fællesskabet er tillagt i henhold til artikel 175 EF, og er således i strid med artikel 47 EU, hvilket gælder for hele rammeafgørelsen, eftersom denne ikke kan opdeles. Rammeafgørelsens artikel 1-7, der indebærer en delvis harmonisering af straffelovgivningen i medlemsstaterne, navnlig hvad angår de forhold, som man har besluttet udgør miljøkriminalitet, kunne således gyldigt have været vedtaget med hjemmel i artikel 175 EF, da disse bestemmelser på grund af deres formål og indhold har miljøbeskyttelse som overordnet mål, hvilket er et af Fællesskabets grundlæggende formål.

Selv om straffelovgivningen og reglerne om behandlingen af straffesager ganske vist principielt ikke henhører under Fællesskabets kompetence, kan dette dog ikke hindre fællesskabslovgiver i at træffe foranstaltninger, der relaterer sig til medlemsstaternes strafferet, og som fællesskabslovgiver finder nødvendige for at sikre, at de bestemmelser, den vedtager på miljøbeskyttelsesområdet, er fuldt ud effektive, når det udgør en nødvendig foranstaltning til bekæmpelse af alvorlig skade på miljøet, at de nationale myndigheder anvender sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til lovovertrædelsen og har afskrækkende virkning.

Fællesskabslovgivers kompetence på området for iværksættelse af miljøpolitikken kan ikke drages i tvivl under henvisning til den omstændighed, at artikel 135 EF og artikel 280, stk. 4, EF inden for toldsamarbejdet, henholdsvis på området for bekæmpelse af svig, der skader Fællesskabets finansielle interesser, forbeholder anvendelsen af national strafferet og retspleje for medlemsstaterne.

 

Rådets rammeafgørelse 2003/80/RIA af 27. januar 2003 om strafferetlig beskyttelse af miljøet annulleres.

 

Retsgrundlag: Rådets Rammeafgørelse 2003/80/RIA

Referencer: UfR 2005B.347: Pagh, Peter. EF-dom ændrer indholdet i det danske forbehold for EU's retlige samarbejde - miljøstrafferet en del af det overnationale samarbejde

Holst-Christensen, N. (2006). Er EF-Domstolens miljøstraffedom fra den 13. september 2005 endnu et eksempel på nedbrydningen af søjlestrukturen i EU's traktatgrundlag? EU-ret og Menneskeret, 2/2006, 77-85.

Kjølbye, L. (2006). EF-Domstolenes praksis i 2005. EU-ret og Menneskeret, 1/2006, 3-46.

Samling af Afgørelser: 2005 side I-07879

 

Dokumenter fra Domstolen: Link til CURIA

Stævning af 15. april 2003

Generaladvokatens forslag til afgørelse af 26. maj 2005

Domstolens dom af 13. september 2005

Pressemeddelelse 75/05 fra Domstolen af 13. september 2005

 

Dokumenter fra Kommissionen:

Kommissionens meddelelse KOM (2005) 0583

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om strafferetlig beskyttelse af miljøet KOM (2007) 0051

 

Dokumenter fra Folketinget:

Info-/EU-noter:

Udskrift af åbent samråd i Europaudvalget om samrådsspørgsmål A (dommen (C-176/03) fra EF-Domstolen)
Info–note (05) I 6 af 9. november 2005

EU-note om EF-Domstolen omdeles som offentlig Info-note
Info–note (05) I 14 af 29. november 2005

Kommissionen fremsætter forslag om fælles strafferegler i miljøsager
EU-note (06) E 40 af 15. februar 2007

EF-Domstolens generaladvokat præciserer hvordan EU kan vedtage strafferetlige bestemmelser
EU-note (06) E 71 af 19. juli 2007 

EF-Domstolen skaber klarhed om EU's komptence til at vedtage fælles strafferetlige bestemmelser 
EU-note (072) E 4 af 28. november 2007

Samrådsspørgsmål:

Samrådsspm. vedr. EF-Domstolens dom om, at EU kan vedtage strafferetlige regler med hjemmel i det overstatslige samarbejde, til justitsministeren og miljøministeren
Alm. del (042) - samrådsspørgsmål F af 20. september 2005 

Samrådsspm. vedr. EF-Domstolens dom om, at EU kan vedtage strafferetlige regler med hjemmel i det overstatslige samarbejde, til justitsministeren og miljøministeren
Alm. del (05) - samrådsspørgsmål A af 5. oktober 2005 

Åbent samråd om EF-Domstolens dom
Pressemeddelelse fra Europaudvalget af 10. oktober 2005 Udskrift af det åbne samråd med justitsministeren kan rekvieres på CD-rom ved henvendelse til Folketingets Bibliotek. Der gøres opmærksom på, at pga. tekniske problemer mangler der ca. 20. minutters afskrift af samrådet.
Justitsministerens talepapir fra samrådet
Alm. del (05) - svar på spørgsmål af 20. oktober 2005 

Bilag/spørgsmål:

Notat fra Rådets juridiske tjeneste vedr. dommen om strafferetlige regler med hjemmel i det overstatslige samarbejde
Alm. del (042) - bilag 307 af 3. oktober 2005

Konsekvenser for det danske retlige forbehold mv. (notat fra Justitsministeriet)
Alm. del (042) - svar på spørgsmål 21 af 13. oktober 2005

Spm. om rammeafgørelser, der pålægger medlemsstaterne at fastsætte strafferetlige sanktioner for bestemte overtrædelser af fællesskabslovgivningen, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren
Alm. del (05) – spørgsmål 5 af 20. oktober 2005 

Spm. om oversendelse af talepapir i relation til det åbne samråd om dommen fra EF-Domstolen om strafferetlige regler med hjemmel i det overstatslige samarbejde, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren
Alm. del (05) – spørgsmål 6 af 20. oktober 2005

Spm. om de miljømæssige konsekvenser af EF-domstolens dom C-176/03 af 13/9 2005, til udenrigsministeren, kopi til miljøministeren
Alm. del (05) – spørgsmål 12 af 27. oktober 2005

Justitsministeriets redegørelse for dommen
Alm. del (042) - svar på spørgsmål 23 af 29. september 2005

Notat fra Rådets juridiske tjeneste vedr. dommen om strafferetlige regler med hjemmel i det overstatslige samarbejde 
Alm. del (042) - bilag 307 af 3. oktober 2005 

Justitsministeriets redegørelse for, hvordan regeringen tolker dommen om miljøstraffe (C-176/03) – set i relation til spørgsmålet om, hvorvidt det seneste forslag fra Kommissionen kan vedtages med hjemmel i EF-Traktaten.
KOM [2007] 0051 - svar på spørgsmål 1 af 30. marts 2007

Spm. om fremsendelse af en redegørelse for de forfatningsmæssige konsekvenser af Kommissionens forslag til fælles regler for miljøstraffe herunder spørgsmålet om suverænitetsafgivelse efter grundlovens § 20, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren
KOM [2007] 0051 - svar på spørgsmål 2 af 13. juni 2007

Bilag m.v. til forslag til folketingsbeslutning af 2. maj 2006 om at Danmark afviser den retspraksis, hvor kompetence er flyttet fra søjle III til søjle I

Spm. om at sende udvalget eventuelle nye oplysninger angående ministerens svar på B 81 - spørgsmål 3 fra folketingsåret 2005-06, til udenrigsministeren, kopi til justitsministeren
Alm. del (06) – spørgsmål 49 af 13. juni 2007

Forespørgselsdebat:
Forespørgsel nr. F 30: Forespørgsel til justitsministeren om EF-Domstolens miljødom (30/3 2006)

Beslutningsforslag:
2007-08, 2. samling - B 8 Forslag til folketingsbeslutning om EF-Domstolens arbejde

§20-spørgsmål:

Om EF-Domstolen
Svar på § 20-spørgsmål (S 387) af 3. november 2005

Om EF-Domstolen
Svar på § 20-spørgsmål (S 391) af 3. november 2005

Om sikkerhedspolitik i traktaten
Svar på § 20-spørgsmål (S 393) af 3. november 2005

Om dommen C-176/03
Svar på § 20-spørgsmål (S 395) af 3. november 2005

Om EF-Domstolen
Svar på § 20-spørgsmål (S 397) af 3. november 2005

Om EF-Dom
Svar på § 20-spørgsmål (S 398) af 3. november 2005

Om dommen C-176/03
Svar på § 20-spørgsmål (S 400) af 3. november 2005

Om EF-domstolen
Svar på § 20-spørgsmål (S 3261) af 21. marts 2007

Om EU-lovgivning
Svar på § 20-spørgsmål (S 3283) af 14. marts 2007

Om KOM (2007) 0051
Svar på § 20-spørgsmål (S 3939) af 18. april 2007 


Sidst opdateret: 08-04-2009  - Tomas Heron