Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2008 › C-258/08 Ladbrokes mod...

Dokumenter


C-258/08 Ladbrokes mod Stichting de Nationale Sporttotalisator (DOM)

Dom i præjudiciel sag ved Domstolen

Forenet med C-203/08 Betfair mod Minister van Justitie m.fl.

I ovennævnte sag har en nederlandsk domstol - Hoge Raad - den 13. juni 2008 forelagt EF-Domstolen 4 præjudicielle spørgsmål til afklaring af, hvorvidt den nederlandske spillelovgivning er i overensstemmelse med traktatens bestemmelser om den frie udveksling af tjenesteydelser (traktatens artikel 49), og om i hvilket omfang de nationale domstole skal foretage en prøvelse heraf i en sag mellem en organisation, der har eneret til at udøve spillevirksomheden, og et selskab, der har udøvet virksomhed, der strider mod den tildelte eneret.

Dommen kort:
På grundlag af præmisserne kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret

1)  Artikel 49 EF skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning som den i hovedsagen omhandlede, som foreskriver en eksklusivordning til fordel for én eneste udbyder for afholdelse og udbud af hasardspil, og som forbyder enhver anden erhvervsdrivende, herunder en erhvervsdrivende, der er hjemmehørende i en anden medlemsstat, via internettet at udbyde tjenesteydelser, som er omfattet af denne ordning, på den første medlemsstats område.

2)  Artikel 49 EF skal fortolkes således, at ligebehandlingsprincippet og den forpligtelse til gennemsigtighed, som følger deraf, finder anvendelse på procedurerne for udstedelse og forlængelse af en bevilling til fordel for en eneudbyder inden for hasardspilsområdet, for så vidt som det ikke drejer sig om en offentlig udbyder, hvis ledelse er underlagt direkte statslig kontrol, eller om en privat udbyder, hvis virksomhed er underlagt snæver kontrol fra de offentlige myndigheders side.

Forelæggende Ret: Hoge Raad der Nederlanden

Retsgrundlag: Art. 49 EF

Referencer:
Nina Holst-Christensen og Freja Sine Thorsboe (2010). EF-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 4/2010, s. 253-56.
Hoffmann, Christof: Sportwetten zwischen Fußball-WM und EuGH, Neue juristische Wochenschrift 2010 Heft 27 p.3

Samling af Afgørelser:


Dokumenter fra Domstolen: Link til CURIA

Anmodning om præjudiciel afgørelse af 18. juni 2008

Generaladvokatens forslag til afgørelse af 17. december 2009 (Domstolens pressemeddelelse)

Dom af 3. juni 2010


Folketingets dokumenter:

Bilag/udvalgsspørgsmål:
Afgivelse af dansk indlæg i sagen Ladbrokes mod Stichting de Nationale Sporttotalisator
Alm. del (08) – bilag 9 af 7. oktober 2008


Sidst opdateret: 10-01-2011  - Tomas Heron