Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2009 › C-277/09 RBS Deutschla...

Dokumenter


C-277/09 RBS Deutschland Holdings (DOM)

Dom i præjudiciel sag ved Domstolen

De præjudicielle spørgsmål drejer sig om, hvorvidt sjette momsdirektivs artikel 17, stk. 3, litra a), skal fortolkes således, at Det Forenede Kongeriges skattemyndigheder har ret til at afvise at godkende et tysk datterselskabs fradrag for indgående afgift i selskabets momsangivelser i Det Forenede Kongerige, vedrørende et køb af biler, under de i hovedsagen foreliggende omstændigheder, herunder om den nationale domstol i sin afgørelse kan anvende princippet om forbud mod misbrug eventuelt i tilknytning til princippet om afgiftsmæssig neutralitet.

Sagen har således betydning for Danmark, fordi den rejser spørgsmål om, i hvilket omfang nationale skattemyndigheder kan nægte at anerkende momsfradrag i en situation, hvor der i forbindelse med en grænseoverskridende transaktion ikke er betalt moms i nogen af de involverede medlemsstater grundet uens fortolkning af de fællesskabsretlige momsbestemmelser.

Læs dommen nedenfor

Forelæggende Ret: Court of Session (Scotland), Edinburgh

Retsgrundlag: Direktiv 77/388/EØF (Sjette Momsdirektiv)

Referencer: --

Samling af Afgørelser: --


Dokumenter fra Domstolen: Link til CURIA

Anmodning om præjudiciel afgørelse af 21. juli 2009

Generaladvokatens forslag til afgørelse af 30. september 2010

Dom af 22. december 2010


Folketingets dokumenter:

Bilag/udvalgsspørgsmål:
Notat om afgivelse af indlæg i sag C-277/09, RBS Deutchland Holding 
Alm. del (09) – bilag 73 af 10. november 2009


Sidst opdateret: 05-01-2011  - Tomas Heron