Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2009 › C-34/09 Gerardo Ruiz Z...

Dokumenter


C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano (DOM)

Dom i præjudiciel sag ved Domstolen

Dom af 8. marts 2011

Link til pressemeddelelse fra Domstolen om dommen

Læs også Justitsministeriets fortolkningsnotat fra maj 2011

EU-Domstolen fastslår i en principiel dom af 8. marts 2011, at unionsborgerskabet forhindrer en medlemsstat i at nægte opholds- og arbejdstilladelse til en tredjelandsstatsborger, hvis denne forsørger sine små børn, der er statsborgere i medlemsstaten. Dette gælder, selv om børnene ikke har gjort brug af deres ret til fri bevægelighed i EU.

Dommen bryder dermed med Domstolens faste praksis, hvorefter EU-retten ikke finder anvendelse på rent interne forhold i en medlemsstat.

Læs meget mere her i EU-konsulentens note om dommen

Tribunal du travail de Bruxelles, Belgien, havde forelagt Domstolen tre præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af forbuddet mod forskelsbehandling i EF-traktatens artikel 12 og unionsborgerskabet i artiklerne 17 og 18 i EF-traktaten, hvoraf de to sidste spørgsmål vedrører fortolkningen af ovennævnte bestemmelser sammenholdt med bestemmelserne i artikel 21, 24 og 34 i chartret om grundlæggende rettigheder.

Forelæggende Ret: Tribunal du travail de Bruxelles

Retsgrundlag: Art. 12 EF, Art. 17 EF, Art 18 EF

Referencer:
Jacob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EF-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 2/2011, s. 113-16.

Samling af Afgørelser: --


Dokumenter fra Domstolen: Link til CURIA

Anmodning om præjudiciel afgørelse af 26. januar 2009

Generaladvokatens forslag til afgørelse af 30. september 2010

Dom af 8. marts 2011


Folketingets dokumenter:

EU-noter:
Zambrano-dom: Unionsborgerskab til hinder for at nægte forældre til mindreårige EU-borgere arbejds- og opholdstilladelse 
EU-note (10) E 40 af 11. marts 2011

Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 11. september 2009

Offentligt referat af Europaudvalgets møde 11/9-09
Alm. del (09) – bilag 13 af 12. oktober 2009

Bilag/udvalgsspørgsmål:

Integrationsministeriets notat vedr. afgivelse af indlæg i EF-Domstolens præjudicielle sag C-34/09, gerardo Ruiz Zambrano
Alm. del (08) – bilag 380 af 14. maj 2009

Juridisk fortolkningsnotat om dom i den præjudicielle sag C-34-09, Zambrano
Alm. del (10) – bilag 410 af 19. maj 2011


Sidst opdateret: 09-06-2011  - Tomas Heron