Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2009 › C-403/09 Detiček ...

Dokumenter


C-403/09 Detiček (DOM)

Dom i præjudiciel sag ved Domstolen

Retligt samarbejde i civile sager – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar – forordning (EF) nr. 2201/2003 – foreløbige retsmidler vedrørende forældremyndighed – afgørelse, som er eksigibel i en medlemsstat – ulovlig fjernelse af barnet – anden medlemsstat – anden ret – tildeling af forældremyndigheden til den anden forælder – kompetence – præjudiciel forelæggelse efter hasteproceduren

Dommens præmisser (uddrag):

Artikel 20 i Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 skal fortolkes således, at den under omstændigheder som dem, der foreligger i hovedsagen ikke tillader en ret i en medlemsstat at anvende et foreløbigt retsmiddel i en sag om forældreansvar, som tilsigter at tildele forældremyndigheden over et barn, som befinder sig på denne medlemsstats område, til en af dets forældre, når en ret i en anden medlemsstat, der i henhold til samme forordning har kompetence til at påkende sagens realitet vedrørende forældremyndigheden over barnet, allerede har truffet en afgørelse, hvorved forældremyndighed over dette barn midlertidigt tildeles den anden forælder, og denne afgørelse er blevet erklæret for eksigibel i den førstnævnte medlemsstat.

Forelæggende Ret: Višje sodišče v Mariboru (Slovenien)

Retsgrundlag: Forordning (EF) nr. 2201/2003

Referencer: --

Samling af Afgørelser: --


Dokumenter fra Domstolen: Link til CURIA

Anmodning om præjudiciel afgørelse af 20. oktober 2009

Generaladvokatens forslag til afgørelse af 9. december (engelsk version)

Dom af 23. december 2009


Folketingets dokumenter:

Bilag/udvalgsspørgsmål:


Sidst opdateret: 07-04-2010  - Tomas Heron