Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2009 › T-6/09 Hansen mod Komm...

Dokumenter


T-6/09 Hansen mod Kommissionen (DOM)

Dom i sag ved Retten

Nu appelleret ved C-217/10 P

Erstatningssag — konsekvenser for folkesundheden af atom­ulykken i Thule (Grønland) — direktiv 96/29/Euratom — Kommissionens manglende vedtagelse af foranstaltninger over for en medlemsstat — søgsmålet åbenbart ugrundet

Erstatningssag med påstand om erstatning af tab som følge af Kommissionens påståede manglende vedtagelse af nødvendige foranstaltninger med henblik på at forpligte Kongeriget Danmark til at vedtage love og administrative bestemmelser for at efterkomme Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling (EFT L 159, s. 1), og til at anvende disse bestemmelser på de arbejdstagere, der var involveret i atomulykken i Thule

Kommissionen frifindes.

Retsgrundlag: Direktiv 96/29/Euratom

Referencer: --

Samling af Afgørelser: --


Dokumenter fra Domstolen: Link til CURIA

Sag anlagt den 12. januar 2009

Kendelse af 24. marts 2010

Dom (kendelse) af 24. marts (EU-Tidende)


Sidst opdateret: 07-06-2010  - Tomas Heron