Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2010 › C-482/10 Cicala (DOM)

Dokumenter


C-482/10 Cicala (DOM)

Dom i præjudiciel sag ved Domstolen

NB Dom afsagt den 21. december 2011 - se nedenfor

Den italienske domstol Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, har forelagt EU-Domstolen to præjudicielle spørgsmål vedrørende anvendelsen af EUF-Traktatens artikel 296, stk. 2, og artikel 41, stk. 2, litra c, i Den Europæiske Unions Charter om grundlæggende rettigheder (herefter Chartret).

Sagen vedrører et tilbagebetalingskrav, som er rejst af en regional italiensk pensionsmyndighed (herefter pensionsmyndigheden) over for Teresa Cicala (herefter sagsøger) som følge af, at sagsøger i en periode har fået udbetalt for meget i pension.

Pensionsmyndighedens afgørelse om tilbagebetaling, som blev truffet i medfør af italiensk lovgivning, indeholdt ikke en begrundelse for, hvorfor sagsøger ikke var berettiget til det pågældende beløb. Efter italiensk lovgivning skal EU-rettens forvaltningsmæssige principper finde anvendelse på pensionsmyndighedens sagsbehandling.

Den forelæggende ret har derfor forespurgt EU-Domstolen, om de regler om begrundelsespligt, som fremgår af EUF-Traktatens artikel 296, stk. 2, og artikel 41, stk. 2, litra c, i Chartret stiller krav om, at pensionsmyndigheden begrunder afgørelsen om tilbagebetaling, og i givet fald om det er tilstrækkeligt, at en sådan begrundelse fremkommer i forbindelse med, at afgørelsen behandles ved de nationale domstole.

Den danske interesse i sagen
Sagen rejser principielle spørgsmål om, hvorvidt Chartret finder anvendelse i en situation, hvor der ikke er tale om en gennemførelse af EUretten, men hvor en medlemsstat har valgt at lade EU-retten finde anvendelse på rent interne forhold. En anvendelse af Chartret som udtryk for en EU-retlig forpligtelse i en sådan situation ville være udtryk for en udvidelse af anvendelsesområdet for Chartret.

Forelæggende Ret: Corte dei Conti

Retsgrundlag: Art. 296, stk. 2 TEUF, Art. 41, stk. 2, litra c) i Chartret

Referencer: --

Samling af Afgørelser: --


Dokumenter fra Domstolen: Link til CURIA

Anmodning om præjudiciel afgørelse af 6. oktober 2010

Generaladvokatens forslag til afgørelse af

Dom af 21. december 2011


Folketingets dokumenter:

Bilag/udvalgsspørgsmål:
Afgivelse af indlæg i EU-domstolens præjudicielle sag C-482/10, Cicala 
Alm. del (10) – bilag 305 af 10. marts 2011


Sidst opdateret: 04-01-2012  - Tomas Heron