Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2010 › C-493/10 M.E. (DOM)

Dokumenter

Hvis du vil vide mere

Læs Integrationsministeriets samlenotat  (side 2ff.) af 3. februar 2011 om situationen i Grækenland på asylområdet og om Menneskerettighedsdomstolens dom af 21. januar

C-493/10 M.E. (DOM)

Dom i præjudiciel sag ved Domstolen

NB Dom afsagt den 21. december 2011 - se nedenfor

Forenet med C-411/10

Court of Appeal of England and Wales (Storbritannien) og High Court of Ireland (Irland) har forelagt EU-domstolen et antal præjudicielle spørgsmål vedrørende fortolkningen af Rådets forordning nr. 343/2003 (Dublin-forordningen) om fastsættelse af kriterier og procedurertil afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger i en af medlemsstaterne.

Hovedspørgsmålet i begge sager omhandler fortolkningen af artikel 3, stk. 2, den såkaldtesuverænitetsklausul i Dublin-forordningen, hvorefter enhver medlemsstat kan behandle enasylansøgning, som den får forelagt af en tredjelandsstatsborger, selv om behandlingen afansøgningen ikke påhviler medlemsstaten efter kriterierne i Dublin-forordningen.

Det centrale spørgsmål i sagerne kan sammenfattes til, hvorvidt det skønsmæssige element, som er indeholdt i den såkaldte suverænitetsklausul i Dublin-forordningens artikel 3, stk. 2, under visse omstændigheder vil kunne forpligte en overførende medlemsstat til at overtagebehandlingen af en asylansøgning fra den ansvarlige medlemsstat.

Sagsøgerne i den forelagte irske sag er asylansøgere fra henholdsvis Algeriet, Afghanistan og Iran, der har søgt asyl i Irland. Alle har forinden indrejse i Irland været gennem Grækenland og i den forbindelse været anholdt for ulovlig indrejse af de græske myndigheder. Ingen af dem søgte asyl i Grækenland. Sagsøgerne modsætter sig overførsel til Grækenland i medfør af Dublin-forordningen, idet de gør gældende, at Grækenland har utilstrækkelige procedurer og betingelser for asylansøgere, det vil sige, at landet ikke overholder minimum- standarder som fastsat i relevante EU-asylretsakter, og at Irland derfor har pligt til at udøve sit skøn i medfør af Dublin-forordningens artikel 3, stk. 2, og således påtage sig ansvaret for at behandle og afgøre deres asylansøgninger.

Sagerne rejser principielle spørgsmål om medlemsstaternes overførsel af asylansøgere tildet ansvarlige EU-land for asylsagsbehandlingen i medfør af Dublin-forordningen. EU-domstolen har ikke hidtidig taget stilling til de i sagen forelagte fortolkningsspørgsmål.

Dansk praksis:
Sagen er væsentlig, idet den vedrører fortolkningen af en asylretsakt, der uanset Danmarksforbehold, finder anvendelse i forholdet mellem Danmark og EU-landene, idet Danmark harindgået en parallelaftale herom.

Sagens udfald vil således kunne få direkte betydning for dansk praksis. Danmark følger de i Dublin-forordningen fastsatte kriterier med henblik på at fastlægge an-svaret for, hvilken medlemsstat der er den ansvarlige for behandlingen af asylsagen, og dendanske praksis for overførsel og tilbageførsel til andre Dublin-medlemsstater følger således af Dublin-forordningen.


Forelæggende Ret
: High Court of Ireland

Retsgrundlag: Forordning (EF) nr. 343/2002 (Dublin-forordningen)

Referencer: --

Samling af Afgørelser: --


Dokumenter fra Domstolen: Link til CURIA

Anmodning om præjudiciel afgørelse af 15. oktober 2010

Generaladvokatens forslag til afgørelse af - 

Dom af 21. december 2011


Folketingets dokumenter:

Bilag/udvalgsspørgsmål:
Afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle forende sager, C-411/10 og C-493/10, NS, m.fl.
Alm. del (10) – bilag 183 af 19. januar 2010

Meddelelse om ej afgivelse af indlæg i sag C-411/10 og C-493/10 NS, m.fl.
Alm. del (10) – bilag 220 af 4. februar 2011


Sidst opdateret: 21-12-2011  - Tomas Heron