Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2010 › C-94/10 Danfoss A/S mo...

Dokumenter


C-94/10 Danfoss A/S mod Skatteministeriet (DOM)

Dom i præjudiciel sag ved Domstolen

Dom afsagt den 20 oktober 2011 - se nedenfor

Sagens to spørgsmål:
Vestre Landsret har ved kendelse af 11. februar 2010 forelagt EU-Domstolen to spørgsmål vedrørende dels EU-rettens krav til national ret om tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med EU-retten, dels betingelserne for erstatningsansvar for medlemsstaterne efter EU-retten. Sagerne vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de to selskaber er berettigede til tilbagebetaling af eller erstatning for mineralolieafgift pålagt smøreolier i perioden 1. januar 1995 - 30. november 2001.

Selskaberne gør under retssagen i første række gældende, at de har krav på tilbagebetaling af den opkrævede afgift, som ubestridt er blevet overvæltet af olieselskaberne, og som de ikke selv har videreovervæltet på deres egne kunder. Selskaberne gør gældende, at eftersom olieselskaberne har overvæltet afgiften på 2. ledsvirksomhederne, kan olieselskaberne efter dansk ret ikke kræve afgiften tilbagebetalt hos staten. 2. ledsvirksomheder skal derfor efter virksomhedernes opfattelse efter EU-retten kunne rejse et sådant tilbagebetalingskrav, idet tilbagebetaling ellers reelt er umuliggjort, hvilket ifølge dem vil være i strid med det EU-retlige effektivitetsprincip.

Skatteministeriet gør under retssagen vedrørende tilbagebetalingsspørgsmålet (det første af de forelagte spørgsmål) gældende, at det følger af dansk ret, at et tilbagebetalingskrav kun kan rejses af den, der har indbetalt afgiften.
Virksomheder i senere omsætningsled må derfor - i det omfang de mener at have lidt et tab - rette et eventuelt tilbagebetalingskrav mod den virksomhed, der har indregnet den med urette opkrævede afgift i prisen. Danfoss har ikke rettet et krav mod leverandøren af smøreolierne, dvs. olieselskaberne.

Forelæggende Ret: Vestre Landsret

Retsgrundlag: Fællesskabsretten generelt

Referencer:
Jakob Waage og Nina Holst-Christensen (2011). EU-Domstolens seneste domme. EU-ret og Menneskeret, 5/2011, s. 334-38

Samling af Afgørelser: --


Dokumenter fra Domstolen: Link til CURIA

Anmodning om præjudiciel afgørelse af 17. februar 2010

Generaladvokatens forslag til afgørelse af 24. marts 2011 

Dom af 20. oktober 2011

Mundtlig orientering på EUU-møde om væsentlige, verserende retssager:
Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 23. juni 2011

Offentligt referat fra Europaudvalgets møde 23. juni 2011
Alm. del (10) – bilag 535 af 11. august 2011 (side 1551-52)

Folketingets dokumenter:
Afgivelse af indlæg - Danfoss og Sauer-Danfoss mod Skatteministeriet
Alm. del (09) – bilag 409 af 2. juni 2010


Sidst opdateret: 26-01-2012  - Tomas Heron