Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2011 › C-476/11 Kristensen (H...

Dokumenter


C-476/11 Kristensen (HK-dommen)

Dom i præjudiciel sag ved Domstolen

NB Dom afsagt den 26. september 2013 - se nedenfor

Vestre Landsret har ved forelæggelseskendelse af 14. september 2011 på begæring af sagsøger HK-Danmark som mandatar for Glennie Kristensen forelagt to præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen om fortolkningen af artikel 6, stk. 2, i direktiv 2000/78/EF om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (beskæftigelsesdirektivet).

Sagen vedrører fortolkningen af beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2 og forskelsbehandlingslovens § 6 a, der er udstedt med hjemmel i direktivets artikel 6, stk. 2. Landsretten skal tage stilling til om vilkårene i en aldersgradueret pensionsordning, som Glennie Kristensen havde under sit ansættelsesforhold hos Experian A/S var omfattet af undtagelsesbestemmelsen i Forskelsbehandlingslovens § 6 a, eller om vilkårene var i strid med forbuddet mod aldersdiskrimination i Forskelsbehandlingslovens § 2.

Ministeriets begrundelse for intervention i sagen er, at en afgørelse af spørgsmålet om fortolkningen af forskelsbehandlingslovens § 6 a i relation til aldersgraduerede pensionsordninger har væsentlig betydning for Beskæftigelsesministeriet, der som ressortmyndighed er ansvarlig for implementering af direktivet.

Regeringens retlige stillingtagen
Regeringen afgiver derfor indlæg i sagen, hvori der argumenteres for:

- at beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2, udgør en hjemmel for medlemsstaterne til at undtage erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, herunder pensioner, fra direktivets forbud mod forskelsbehandling på grund af alder,

- at en bestemmelse som § 6 a i forskelsbehandlingsloven, hvorefter loven ikke er til hinder for fastsættelse af aldersgrænser for adgang til erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger - under forudsætning af, at anvendelsen af alderskriteriet ikke medfører forskelsbehandling på grund af køn - er omfattet af undtagelsen i beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2, og

- at aldersgraduerede pensionsbidrag, som det hovedsagen vedrører, under alle omstændigheder ikke er i strid med beskæftigelsesdirektivets forbud mod forskelsbehandling, da aldersgradueringen er objektivt og rimeligt begrundet samt proportional, jf. beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1.

Forelæggende Ret: Vestre Landsret

Retsgrundlag: Direktiv 2000/78/EF (Ligebehandlingsdirektivet)

Referencer: --

Samling af Afgørelser: --


Dokumenter fra Domstolen: Link til CURIA

Anmodning om præjudiciel afgørelse af 19. september 2011

Generaladvokatens forslag til afgørelse af 7. februar 2013

Dom af 26. september 2013


Folketingets dokumenter:

EU-noter:
EU-note om domme om aldersdiskrimination
EU-note (12) E 48 af 26. september 2013

Bilag/udvalgsspørgsmål:
Afgivelse af indlæg i sag C-476/11, Kristensen
Alm. del (11) – bilag 207 af 5. januar 2012

Orientering om kommende domme i de to danske sager Kristensen (C-476/11) og Toftgaard (C-546/11) om forskelsbehandling pga. alder
Alm. del (12) – bilag 531 af 20. august 2013


Sidst opdateret: 15-01-2014  - Tomas Heron