Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterSager ved DomstolenSager Anlæggelsesår2011 › C-546/11 Toftgaard (DJ...

Dokumenter


C-546/11 Toftgaard (DJØF-dommen)

Dom i præjudiciel sag ved Domstolen

NB Dom afsagt den 26. september 2013 - se nedenfor

Højesteret har ved kendelse af 7. oktober 2011 i retssagen Danmarks Jurist og Økonomforbund (DJØF) som mandatar for Erik Toftgaard (biintervenient Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO)) mod Økonomi- og Indenrigsministeriet (tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriet) (biintervenient Moderniseringsstyrelsen,KL og Danske Regioner) forelagt præjudicielle spørgsmål for EUDomstolen om fortolkningen af artikel 6 i Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (beskæftigelsesdirektivet).

Sagen for Højesteret drejer sig om, hvorvidt bestemmelsen i tjenestemandslovens (lov nr. 346 af 2. juni 1999 senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 488 af 6. maj 2010), § 32, stk. 4, nr. 2, hvorefter der ikke ved stillingsnedlæggelse ydes rådighedsløn til den, der er fyldt 65 år, er udtryk for ulovlig forskelsbehandling på grund af alder i strid med forskelsbehandlingsloven og det underliggende beskæftigelsesdirektiv. Med ikrafttræden den 1. juli 2009 blev udtrykket i tjenestemandslovens § 32, stk. 4, nr. 2, "er fyldt 65 år" ændret til "har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension".

Regeringen afgiver indlæg i sagen, hvori der - i overensstemmelse med det Økonomi- og Indenrigsministeriet har gjort gældende under Højesteretssagen - argumenteres for:

- at rådighedslønsordningen i tjenestemandslovens § 32, stk. 4, nr. 2, er omfattet af undtagelsen i beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 2, og

- at såfremt EU-Domstolen måtte finde, at ordningen ikke er omfattet af undtagelsen i direktivets artikel 6, stk. 2, så opfylder bestemmelsen i tjenestemandslovens § 32, stk. 4, nr. 2, betingelserne i beskæftigelsesdirektivets artikel 6, stk. 1, idet den er objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål samt proportional.

Forelæggende Ret: Højesteret

Retsgrundlag: Direktiv 2000/78/EF (Beskæftigelsesdirektivet)

Referencer: --

Samling af Afgørelser: --


Dokumenter fra Domstolen: Link til CURIA

Anmodning om præjudiciel afgørelse af 26. oktober 2011

Generaladvokatens forslag til afgørelse af 7. februar 2013

Dom af 26. september 2013


Folketingets dokumenter:

EU-noter:
EU-note om domme om aldersdiskrimination
EU-note (12) E 48 af 26. september 2013

Bilag/udvalgsspørgsmål:
Notat vedr. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-546/11, Toftgaard 
Alm. del (11) – bilag 287 af 14. februar 2012

Orientering om kommende domme i de to danske sager Kristensen (C-476/11) og Toftgaard (C-546/11) om forskelsbehandling pga. alder
Alm. del (12) – bilag 531 af 20. august 2013


Sidst opdateret: 15-01-2014  - Tomas Heron