Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterBilag - arkivEuropaudvalgets bilagFind et bilag efter bilagsnummer [2001-2002 2. samling] › Grundnotat om undersøg...

Dokumenter


Grundnotat om undersøgelseskrav af EINECS-stoffer

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Hent bilaget i PDF-format her

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget (2. samling)
(Alm. del - bilag 536)
miljøministerråd
(Offentligt)

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EU-sekr.

2. april 2002

 

 

 

KOMITÉSAG

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljøministeriets notat samt grundnotat om forslag til Kommissionens forordning (EF) om informations- og undersøgelseskrav for importører eller producenter af visse EINECS-stoffer som fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 793/93.

Forslaget er sat til afstemning den 4. april 2002 ved anvendelse af komitéproceduren (3b), forskriftsprocedure.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILJØstyrelsen 22. marts 2002

Kemikaliekontore J. nr. M 1034-0051 RBL/12/OK/6

MEM-420-MST

 

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG.

Om forslag til Kommissions forordning (EF) om informations- og undersøgelseskrav for importører eller producenter af visse EINECS-stoffer som fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 793/93.

Formålet med forslaget er at pålægge producenterne og/eller importørerne af i alt 5 kemiske stoffer, at udføre de undersøgelser på stofferne, som Kommissionen finder nødvendige, for at kunne vurdere om stofferne kan udgøre en risiko for mennesker eller miljø.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 12, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) 793/93 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer. I denne artikel hedder det, at der hvis der er gyldige grunde til at antage at et eksisterende stof kan udgøre en alvorlig risiko for mennesker eller miljø, kan producenten eller importøren af stoffet anmodes om at meddele alle tilgængelige oplysninger om stoffet og/eller udføre unders&oslas h;gelser af det og forelægge en rapport herom.

Der skal stemmes om forslaget den 4. april 2002 ved anvendelse af komitéproceduren (3b), forskriftsprocedure.

 

Regeringen agter at stemme for forslaget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILJØstyrelse 22. marts 2002

Kemikaliekontoret J. nr M 1034-0051

RBL/12/OK/6

 

 

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG.

Om forslag til Kommissions forordning (EF) om informations- og undersøgelseskrav for importører eller producenter af visse EINECS-stoffer som fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 793/93.

1. Status

Kommissionen har den 15. marts 2002 fremsendt ovennævnte forslag til den permanente repræsentation.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 12, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) 793/93 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer. I denne artikel hedder det, at der hvis der er gyldige grunde til at antage at et eksisterende stof kan udgøre en alvorlig risiko for mennesker eller miljø, kan producenten eller importøren af stoffet anmodes om at meddele alle tilgængelige oplysninger om stoffet og/eller udføre unders&oslas h;gelser af det og forelægge en rapport herom.

Der skal stemmes om forslaget den 4. april 2002 ved anvendelse af komitéproceduren (3b), forskriftsprocedure.

2. Formål og indhold

Formålet med forslaget er at pålægge producenterne og/eller importørerne af i alt 5 kemiske stoffer (anført i tabel 1), at udføre de undersøgelser på stofferne, som Kommissionen finder nødvendige, for at kunne vurdere om stofferne kan udgøre en risiko for mennesker eller miljø. Kommissionens krav om yderligere undersøgelser, årsagen til at kræve disse sam t tidsfrister herfor fremgår af tabel 1.

 

Tabel 1. Oversigt over undersøgelseskravene, årsag hertil og tidsfrister.

Stofnavn

Årsag

Undersøgelseskrav

Tidsfrist

Dietylen glykol monohexyl æter

Udsættelse af mennesker ved produktion og anvendelse. Omfattende anvendelse i overfladebehandling, trykkerifarve og rengøringsmidler

Mangel på undersøgelser af stoffets evne til at forårsage skader på arveanlægene, forplantningsevnen og fosterudviklingen, selvom lignende stoffer er set klart at forårsage sådanne effekter.

Fertilitetsstudie

18 md

Kvartiære ammonium forbindelser, bis(hydrogenerede talg alkyl) dimetyl klorid

Betydelig stigning i forbruget som muligvis kan skade miljøet.

Årlig (2000-2002) afrapportering fra industrien indeholdende oplysninger om den totale anvendte og producerede mængde

6 md (2000)

18 md (2001) 24 md (2002)

Metyl formeat

Høj produktionsvolumen.

Dyrestudier viser akut øjen- og luftvejs irritation.

Manglende data for effekter ved længere tids udsættelse gør det umuligt at fastsætte en grænseværdi i arbejdsmiljøet.

90 dages inhalationsstudie i forsøgsdyr

18 md

1,1-dikloreten

Høj produktionsvolumen.

Effekter på nervesystemet ved langtidsudsættelse for koncentratiuoner under den nuværende grænseværdi i arbejdsmiljøet.

90 dages inhalationsstudie i forsøgsdyr med specielle undersøgelser af eventuelle effekter på nervesystemet.

Alle relevante informationer og testrapporter i fuld længde nødvendige for en vurdering af stoffets farepotentiale.

18 md

2-etoxy-2-metylpropan

Få data.

Stigende potentiale for vidt-spredt anvendelse idet stoffet kan anvendes som erstatning for MTBE i benzin.

Mistanke om at længere tids udsættelse kan forårsage skadelige effekter.

Informationer om årlig producerede og importerede mængder.

Test for akut toksicitet i dafnier.

Test for hæmmede effekt på alger.

Reproduktionstoksicitets studie i forsøgsdyr.

Alle relevante informationer og testrapporter i fuld længde nødvendige for en vurdering af stoffets farepotentiale.

18 md

3. Nærheds- og proportionalitetsprincippet

Kommissionen har ikke redegjort for nærheds- og proportionalitetsprincippet.

4. Konsekvenser for Danmark

Lovgivningsmæssige konsekvenser:

Ingen.

Samfundsøkonomiske konsekvenser:

Ifølge oplysninger fra referenterne for de pågældende stoffer er der ingen danske producenter eller importører af stoffet. Udgifterne i forbindelse med udførelsen af de krævede undersøgelser afholdes alene af producenter og/eller importører i de øvrige medlemslande. Forslaget vurderes derfor ikke at have økonomiske konsekvenser for staten eller kommunerne.

Beskyttelsesniveau:

Forslaget forventes ikke direkte at påvirke beskyttelsesniveauet i Danmark, men vil bidrage til at sikre det nødvendige datagrundlag til vurdering af de stoffer, som er prioriteret i forbindelse med EU’s risikovurderingsprogram.

5. Høring

Forslaget har været forelagt miljøspecialudvalget.

Danske Vandværkers Forening udtaler vedr. stoffer 2-ethoxy-2-metylpropan, at der bør stilles krav om grundige undersøgelser for grundvandsforurening.

Kommunernes Landsforening er positiv overfor regeringens holdning.

Dansk Metal støtter regeringens holdning i denne sag.

Der er ikke indkomet yderligere høringssvar.