Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterBilag - arkivEuropaudvalgets bilagFind et bilag efter bilagsnummer [2001-2002 2. samling] › Åbningsskrivelse om ma...

Dokumenter


Åbningsskrivelse om manglende gennemførelse af 6 direktiver

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Hent bilaget i PDF-format her

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget (2. samling)
(Alm. del - bilag 1126)
diverse
(Offentligt)

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EU-sekr.

23. september 2002

 

 

 

 

 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Økonomi- og Erhvervsministeriets, Fødevareministeriets, Miljøministeriets, Justitsministeriets samt Trafikministeriets notat om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende manglende gennemførelse i national ret af seks direktiver, nr. SG (2002) D/230720 af 16. juli 2002.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet 23. september 2002

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Miljøministeriet

Justitsministeriet

Trafikministeriet

 

Notat til Folketingets Europaudvalg

om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende manglende gennemførelse i national ret af seks direktiver (nr. SG(2002) D/230720 af 16. juli 2002)

Regeringen har modtaget en åbningsskrivelse om manglende gennemførelse af seks direktiver.

 

Rådets direktiv 1999/63/EF af 21. juni 1999 om gennemførelse af den aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for søfarende, som er indgået mellem European Community Shipowners’ Association (ECSA) og Federation of Transport Workers’ Union in the European Union (FST) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/95/EF af 13. december 1999 om håndhævelse af bestemmelserne om søf jdstid på skibe, der anløber Fællesskabets havne.

Fristen for rettidig implementering af de 2 direktiver, der udgør en helhed, var den 30. juni 2002.

Rådets direktiv 1999/63/EF med tilhørende bilag er gennemført ved bekendtgørelse nr. 515 af 21. juni 2002 om søfarendes hviletid mv., der trådte i kraft den 30. juni 2002, idet § 8, stk. 3 og § 11 er gennemført ved § 74 og § 4, stk. 1 i sømandsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 19. september 1995, medens § 13 er gennemført ved bekendtgørelse nr. 903 af 28. september 2000 om lægeundersøgelse af søfarende o g fiskere og § 16 ved bekendtgørelse nr. 12 af 9. januar 2002 om ferie for søfarende. De to sidstnævnte bekendtgørelser trådte i kraft henholdsvis den 1. november 2000 og den 1. februar 2002.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/95/EF er gennemført ved § 1, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 665 af 8. august 2002 om fremgangsmåde ved syn på udenlandske skibe, der anløber dansk havn, der trådte i kraft den 17. august 2002, og ved § 2, stk. 3 og § 13 i ovennævnte bekendtgørelse om søfarendes hviletid. Herudover bemærkes, at rederens klageret i artikel 7 er omfattet af tidligere bestemmelser i § 16, stk. 4, jf. § 21, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 26. juli 2002.

Kommissionen modtog underretning om gennemførelsen af de 2 direktiver den 21. august 2002.

Kommissionens direktiv 2001/30/EF af 2. maj 2001 om ændring af direktiv 96/77/EF om specifikke renhedskriterier for andre tilsætningsstoffer end farvestoffer og sødestoffer

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 1. juni 2002.

Direktivet blev gennemført i dansk ret ved meddelelse i Statstidende den 28. maj 2002.

De nye renhedskriterier trådte i kraft den 1. juni 2002. Kommissionen modtog underretning herom den 7. juni 2002.

Kommissionens direktiv 2001/36 af 16. maj 2001 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

Fristen for gennemførelsen af direktivet var den 1. maj 2002.

Direktivet vil blive gennemført ved en bekendtgørelse, som forventes at kunne træde i kraft medio november 2002.

Kommissionen vil blive underrettet om gennemførelsen, når bekendtgørelsen er trådt i kraft.

Rådets direktiv 2001/44/EF af 15. juni 2001 om ændring af direktiv 76/308/EØF om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med foranstaltninger, der er finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, samt af landbrugsafgifter og told og i forbindelse med merværdiafgift og visse punktafgifter

Fristen for gennemførelsen af direktivet var den 30. juni 2002.

Direktivet blev gennemført ved lov nr. 218 af 22. april 2002 om ændring af lov om gensidig bistand ved inddrivelse af visse EF-fordringer og bekendtgørelse nr. 493 af 20. juni 2002 om inddrivelse af visse EF-fordringer m.v. Loven og bekendtgørelsen trådte i kraft den 30. juni 2002.

Kommissionen blev underrettet den 6. september 2002.

Kommissionens direktiv 2001/92/EF af 30. oktober 2001 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 92/22/EØF om sikkerhedsruder og materiale til ruder på motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og Rådets direktiv 70/156/EØF om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 30. juni 2002.

Direktivet er forhåndsgennemført i dansk ret i medfør af § 44 a i Trafikministeriets (tidligere Justitsministeriets) bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 om køretøjers indretning og udstyr mv. med senere ændringer.

Kommissionen blev underrettet den 8. juli 2002.

Regeringen har besvaret Kommissionen i overensstemmelse med ovennævnte.