Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterBilag - arkivEuropaudvalgets bilagFind et bilag efter bilagsnummer [2001-2002 2. samling] › Tilsætningsstoffer til...

Dokumenter


Tilsætningsstoffer til foderstoffer Komitésag

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Hent bilaget i PDF-format her

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget (2. samling)
(Alm. del - bilag 1141)
landbrugsministerråd
(Offentligt)

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EU-sekr.

25. september 2002

 

 

KOMITÉSAG

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Fødevareministeriets notater om forslag til Kommissionens forordning om foreløbig tilladelse til et nyt tilsætningsstof til foderstoffer, dokument SANCO/02349/2002.

Forslaget ventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for fødevarekæden og dyresundhed – Sektion for Dyrefoder – den 26. september 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

om forslag til Kommissionen forordning om foreløbig tilladelse til et nyt tilsætningsstof til foderstoffer

Dokument SANCO/02349/2002

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for fødevarekæden og dyresundhed - Sektion for Dyrefoder den 26. september 2002.

Forslaget behandles i en III b-procedure. Hvis der er kvalificeret flertal, kan Kommissionen udstede forordningen. Opnås der ikke kvalificeret flertal, forelægger Kommissionen sagen for Rådet, der kan forkaste forslaget med simpelt flertal eller kan vedtage forslaget uændret med kvalificeret flertal eller ændre det med enstemmighed. Handler Rådet ikke inden en frist på højst tre måneder, kan Kommissionen udstede forordningen.

Forslaget indeholder en udvidelse af bilaget til direktiv 70/524/EØF nærmere bestemt en udvidelse af målgruppen for et enzymprodukt endo -1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase (nr. 24) til også at omfatte æglæggende høner. Den midlertidige anvendelse godkendes efter forslaget til 1. oktober 2006. Produktet er allerede midlertidigt godkendt til slagtekyllinger indtil den 30. juni 2004.

Enzymer tilsættes foder for at forbedre udnyttelsen af næringsstoffer som fosfor, kulhydrater og proteiner. De pågældende stoffer vil i et vist omfang kunne erstatte antibiotika til vækstfremmerformål. Der er i forvejen godkendt en række enzymer som tilsætningsstoffer til foderstoffer.

Den Videnskabelige Komité for Foder (SCAN) har afgivet en positiv udtalelse om enzymproduktets uskadelighed.

Beskyttelsesniveauet i Danmark kan blive forøget, da tilskyndelsen i andre EU-lande til at anvende antibiotika som vækstfremmere i dyrefoder bliver mindre jo flere og bedre enzymprodukter (og mikroorganismepræparater), der er godkendte. Der er i Danmark en frivillig aftale om ikke at anvende antibiotiske vækstfremmere i dyrefoder. Anvendelsen af mikrobiologiske tilsætningsstoffer i stedet for antibiotiske vækstfremmere har en positiv effekt på b& aring;de dyrevelfærden og miljøet.

Regeringen agter på den baggrund at stemme for forslaget.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

 

 

 

 

 

om forslag til Kommissionen forordning om foreløbig tilladelse til et nyt tilsætningsstof til foderstoffer

Dokument SANCO/02349/2002

Resumé

Forslaget indeholder en udvidelse af bilaget til direktiv 70/524/EØF nærmere bestemt en udvidelse af målgruppen for et enzymprodukt endo -1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase (nr. 24) med æglæggende høner til 1. oktober 2006. Produktet er allerede foreløbigt godkendt til slagtekyllinger. Første gang i 1998 ved Kommissionsforordning (EF) nr. 1436/98. Det er godkendt til den 30. juni 2004. Enzymer tilsættes foder fo r at forbedre udnyttelsen af næringsstoffer som fosfor, kulhydrater og proteiner. De pågældende stoffer vil i et vist omfang kunne erstatte antibiotika til vækstfremmerformål. Der er i forvejen godkendt en række enzymer som tilsætningsstoffer til foderstoffer. Beskyttelsesniveauet i Danmark kan blive forøget, da tilskyndelsen i andre EU-lande til at anvende antibiotika som vækstfremmere i dyrefoder bliver mindre jo flere og bedre enzymprodukter (og mikr oorganismepræparater), der er godkendte. Der er i Danmark en frivillig aftale om ikke at anvende antibiotiske vækstfremmere i dyrefoder. Anvendelsen af mikrobiologiske tilsætningsstoffer i stedet for antibiotiske vækstfremmere har en positiv effekt på både dyrevelfærden og miljøet.

Baggrund

Kommissionen har ved SANCO/02349/2002 fremsat forslag til en ændring af bilaget til Rådets direktiv 70/524/EØF om tilsætningsstoffer til foderstoffer. Forslaget er dateret den 22. juli 2002 og modtaget den 16. september 2002.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 9e og artikel 2 og 3a i Rådets direktiv 70/524/EØF om anvendelse af tilsætningsstoffer i foderstoffer.

Forslaget behandles i en III b-procedure i Den Stående Komité for Fødekæden og Dyresundhed – Sektion for Dyrefoder. Hvis der er kvalificeret flertal, kan Kommissionen udstede forordningen. Opnås der ikke kvalificeret flertal, forelægger Kommissionen sagen for Rådet, der kan forkaste forslaget med simpelt flertal eller kan vedtage forslaget uændret med kvalificeret flertal eller ændre det med enstemmighed. Handler Rådet ik en en frist på højst tre måneder, kan Kommissionen udstede forordningen.

Nærheds- og proportionalitetsprincippet

Der redegøres ikke for nærheds- og proportionalitetsprincippet, idet der er tale om gennemførelsesbestemmelser til en allerede vedtaget retsakt.

Formål og indhold

Tilsætningsstoffer godkendes til visse anvendelsesformål og visse dyrekategorier. Godkendelsesproceduren omfatter blandt andet en undersøgelse af stoffernes identitet, virkningsmekanisme og sikkerhed. Endvidere må stofferne ikke have negativ effekt på miljøet. Stoffernes effektivitet overfor de pågældende dyrearter eller anvendelsesformål skal være dokumenteret.

Tilsætningsstoffer kan godkendes til midlertidig anvendelse. For enzymer (og mikroorganismer) sker godkendelsen efter følgende procedure: Stofferne kan tillades foreløbigt for en periode på op til fire år. Efter denne periode kan stofferne godkendes endeligt. En endelig godkendelse er ifølge de gældende regler ensbetydende med, at stofferne ikke skal vurderes igen.

Forslaget indeholder en udvidelse af bilaget til direktiv 70/524/EØF nærmere bestemt en udvidelse af målgruppen for et enzymprodukt endo -1,4-beta-xylanase og endo-1,3(4)-beta-glucanase (nr. 24) til også at omfatte æglæggende høner. Den midlertidige anvendelse godkendes efter forslaget til 1. oktober 2006. Produktet er allerede midlertidigt godkendt til slagtekyllinger indtil den 30. juni 2004.

Enzymer tilsættes foder for at forbedre udnyttelsen af næringsstoffer som fosfor, kulhydrater og proteiner. De pågældende stoffer vil i et vist omfang kunne erstatte antibiotika til vækstfremmerformål. Der er i forvejen godkendt en række enzymer som tilsætningsstoffer til foderstoffer.

Den Videnskabelige Komité for Foder (SCAN) har afgivet en positiv udtalelse om enzymproduktets uskadelighed.

Udtalelser

Europa-Parlamentet samt Det Økonomiske og Sociale Udvalg skal ikke høres om forslaget

Gældende dansk ret

Området er reguleret ved bekendtgørelse nr. 863 af 20. november 1997 om tilsætningsstoffer til foderstoffer, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 701 af 22. august 2002.

Konsekvenser

Forslaget har ingen lovgivningsmæssige, samfundsøkonomiske og statsfinansielle konsekvenser.

Beskyttelsesniveauet i Danmark kan blive forøget, da tilskyndelsen i andre EU-lande til at anvende antibiotika som vækstfremmere i dyrefoder bliver mindre jo flere og bedre enzymprodukter (og mikroorganismepræparater), der er godkendte. Der er i Danmark en frivillig aftale om ikke at anvende antibiotiske vækstfremmere i dyrefoder. Anvendelsen af mikrobiologiske tilsætningsstoffer i stedet for antibiotiske vækstfremmere har en positiv effekt på b& aring;de dyrevelfærden og miljøet.

Høring

Forslaget har været i høring i §2-udvalget (landbrug) og Det Rådgivende Fødevareudvalg.

Landbrugsraadet og medlemsorganisationerne støtter forslaget.

og medlemsorganisationerne støtter forslaget.

Specialarbejderforbundet i Danmark støtter forslaget.

støtter forslaget.

De Samvirkende Købmænd har ingen bemærkninger til forslaget.

har ingen bemærkninger til forslaget.

Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg

Forslaget har ikke tidligere været forelagt Folketingets Europaudvalg.