Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterBilag - arkivEuropaudvalgets bilagFind et bilag efter bilagsnummer [2001-2002 2. samling] › Beskyttelse (safeguard...

Dokumenter


Beskyttelse (safeguard) af EU's stålmarked

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Hent bilaget i PDF-format her

Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl

Europaudvalget (2. samling)
(Alm. del - bilag 1143)
økonomi- og finansministerråd
(Offentligt)

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EU-sekr.

26. september 2002

 

 

 

 

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Økonomi- og Erhvervsministeriets notat vedrørende Kommissionens beslutning om en endelig beskyttelse (safeguard) af EU’s stålmarked.

 

 

17. september 2002

Eksp.nr. 41525

/aje

NOTAT TIL

FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Stål – Kommissionens beslutning om en endelig beskyttelse (safeguard) af EU's stålmarked.

Efter anmodning fra dele af den amerikanske stålindustri besluttede præsident Bush den 5. marts 2002 at indføre en beskyttelsesforanstaltning (’safeguard’), der pålægger importen af en lang række stålprodukter forhøjet told. USA har påberåbt sig retten hertil i henhold til WTO’s ’safeguard’-aftale. Beskyttelsesforanstaltninger trådte i kraft den 20. marts 2002 og ;r.

Med bistand fra den europæiske stålindustrisammenslutning (EUROFER) skønnede Kommissionen i begyndelsen af 2002, at EU vil miste eksport på ca. 4 mio. tons stål. For resten af verden skønnes eksporttabet at blive på 15 mio. tons. For EU's vedkommende svarer eksporttabet i omsætning til over 2 mia. dollar.

For at beskytte EU's marked mod stærkt faldende priser som følge af den udeblevne eksport til USA, og det forventede pres fra de 15 mio. tons stål fra resten af verdenen, traf Kommissionen i henhold til forordning 3286/94 den 27. marts 2002 en foreløbig beslutning om med virkning fra den 28. marts 2002 at begrænse importen af stål til EU.

Dette skete ved fastsættelse af kvoter for 19 nærmere angivne produktgrupper, der tillader import på niveauet af gennemsnittet for de 3 seneste års import + 10 % uden toldforhøjelse. Import af mængder udover kvoten vil blive pålagt en forhøjet told på mellem 14,9 % og 26 % afhængig af produktgruppe.

Kommissionens foreløbige safeguard udløber den 28. september 2002. Med henblik på at konstatere om der er grundlag for at fastsætte en endelig safeguard, har Kommissionen siden marts 2002 gennemført de i WTO-aftalen foreskrevne undersøgelser af produktion, import, indtjening m.v. for hver af de 21 produktgrupper, der var omfattet af den europæiske stålindustri anmodning til Kommissionen om en safeguard.

På baggrund af disse undersøgelser har Kommissionen fundet, at det alene vil være berettiget at indføre en endelig safeguard for 7 af de 21 produktgrupper. Den ekstratold, der under den foreløbige safeguard måtte være blevet opkrævet for de produktgrupper, der ikke omfattes af den endelige safeguard, vil blive refunderet.

Kompetencen til at indføre en endelig safeguard er i henhold til forordning 3286/94 også Kommissionens kompetence, og den forventes i den nærmeste fremtid at træffe beslutning efter at have gennemført den i forordningen foreskrevne høring af medlemslandene.

Høringen af medlemslandene, der pågår for øjeblikket, har allerede på nuværende tidspunkt vist en markant opbakning til Kommissionens beslutning om en endelig safeguard for de 7 produktgruppers vedkommende. Nogle medlemslande ønsker produktdækningen udvidet, men det forventes ikke, at Kommissionens beslutning vil indeholde andre end de 7 produktgrupper.

Den endelige safeguard vil komme til at gælde i 3 år regnet fra den 28. marts 2002. Den vil i overensstemmelse med WTO's safeguardaftale omfatte alle verdens lande med undtagelse af visse udviklingslande, der står for under 3 % af importen af de omfattede produkter.

Den danske industri udtalte i forbindelse med introduktionen af den foreløbige safeguard, at den helst var fri for begrænsninger i importen, men udtalte samtidig forståelse for behovet for at beskytte den europæiske stålindustri mod følgerne af den amerikanske safeguard.

Specifikke danske erhvervsinteresser er ikke umiddelbart berørt af beskyttelsesforanstaltningerne, som stort set er begrænset til basisprodukter på stålområdet (f.eks. pladestål).

På begrænsede områder kan der dog, for danske som for andre industrielle brugere af stål i EU, være en risiko i forbindelse med stigende stålpriser, hvis efterspørgslen efter stål i EU stiger kraftigt i løbet af treårsperioden.

Regeringen har imidlertid opfordret Kommissionen til at overvåge markedsudviklingen og er indstillet på at følge op herpå, hvis det viser sig nødvendigt.

Kommissionens beslutning berører ikke nærheds- og proportionalitetsprincippet.

Folketingets Europaudvalg er tidligere blevet orienteret om sagen forud for rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 17. juni 2002, (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 13. maj 2002, rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 11. – 12. marts 2002 og rådsmøde (industriministre) den 6.-7. juni 2002 og

rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 22. - 23. juli 2002.