Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterBilag - arkivEuropaudvalgets bilagFind et bilag efter bilagsnummer [2003-2004] › Rådsmøde transport, te...

Dokumenter


Rådsmøde transport, telekommunikation og energi - teledelen 8-9/3 04 Redegørelse

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Hent bilaget i PDF-format her

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

1

400.C.2-0

EUK

12. marts 2004

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings redegørelse for rådsmøde (transport, telekommunikation og energi – teledelen) den 8.-9. marts 2004.

Referat til Folketingets Europaudvalg om Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi) den 8.-9. marts 2004

Dagsordenens punkter vedrørende tele-delen

Dagsordenspunkt 1

Kommissionens meddelelse om eEurope 2005 midtvejsevaluering

  • Vedtagelse af Rådets konklusioner

Midtvejsevalueringen af eEurope 2005 har to formål. Dels skal evalueringen reflektere mulighederne for de nye medlemsstater i informationssamfundet, dels foretages en vurdering af status i forhold til implementeringen af eEurope 2005 og behovet for eventuelle justeringer for at nå de satte mål.

Det er nødvendigt med en fælles indsats, hvis handlingsplanen skal bidrage til målsætningen i Lissabon-strategien om at gøre Europa til den mest konkurrencedygtige og videnbaserede økonomi inden udgangen af 2010.

Rådet vedtog forslaget til Rådets konklusioner.

Formandskabet oplyste, at Rådets konklusioner vil blive viderebragt til mødet i Det Europæiske Råd den 25.-26. marts 2004 og opfordrede til, at næste meddelelse fra Kommissionen leveres i god tid til Rådsmødet den 10.-11. juni 2004.

Dagsordenspunkt 2

Kommissionens meddelelse om situationen i den europæiske sektor for elektronisk kommunikation

  • Udveksling af synspunkter og vedtagelse af Rådets konklusioner

Der er tegn på, at sektoren er ved at komme sig efter nedturen i 2000. Generelt set var der enighed om, at det er konkurrence og markedsudvikling, der skal drive udviklingen i sektoren. Det offentlige har en rolle at spille i udviklingen af efterspørgselssiden, og det offentliges indsats kan spille en rolle i en række tilfælde, såvel i opbygning af infrastruktur som ved udvikling af tjenester. Partnerskaber mellem offentlige myndigheder og private ses som en mulig vej frem. Desuden var der anerkendelse af, at de nationale bredbåndsplaner spiller en væsentlig rolle for denne udvikling.

IKT-sektoren har stor betydning for vækstudviklingen i EU. En række aktiviteter skal være med til at forbedre rammevilkårene med henblik på at generere større investeringer i den elektroniske kommunikationssektor. Blandt disse aktiviteter er hurtig og effektiv gennemførelse af tele-direktivpakken, som en række medlemsstater endnu ikke har fuldført uagtet at implementeringsfristen udløb i juli 2003 samt initiativer rettet mod at fjerne barrierer for udrulning af 3G-netværk. I relation til bredbånd opfordredes medlemsstaterne til at iværksætte deres bredbåndsstrategier og opmuntredes til at gøre brug af "Quick-start-programmet" til projekter rettet mod at nedbringe den digitale kløft. Kommissionen vil herudover tage initiativer, der er rettet mod at stimulere efterspørgselssiden af bredbåndsmarkedet.

Kommissionen bemærkede, at sektoren spiller en afgørende rolle for vækst og for at EU kan indhente det efterslæb, der er i forhold til USA på anvendelsen af IKT. Danmark pegede særligt på behovet for en aktiv og langsigtet indsats mod spam og på behovet for at se på reglerne for mikrobetalinger.

Kommissionen bemærkede, at det er positivt, at udgangspunktet blandt medlemsstaterne og de nye lande synes at være ens, nemlig fælles regulatorisk ramme og markedsudvikling. Samtidig var der enighed om, at udviklingen af attraktivt indhold er af afgørende betydning og at fokus også skal være på små og mellemstore virksomheder.

Rådet vedtog forslaget til Rådets konklusioner.

Dagsordenspunkt 3

Kommissionens meddelelse om uanmodet kommerciel kommunikation ("spam")

  • Vedtagelse af Rådets konklusioner

I Kommissionens meddelelse om spam skønnes det, at 50 % af al e-mail trafik på globalt plan er spam. I meddelelsen bliver der identificeret en række mulige initiativer til bekæmpelse af spam. Regulering alene kan ikke løse problemet med spam. Derfor består initiativerne af flere aspekter og tæller ud over juridiske også tekniske, selvregulatoriske samt opmærksomhedsskabende initiativer.

Kommissionen pegede på nødvendigheden af implementeringen af reglerne i det elektroniske databeskyttelsesdirektiv og på nødvendigheden af en effektiv håndhævelse af reglerne. I den forbindelse blev der peget på den seneste danske dom, hvor et firma blev idømt en rekordstor bøde på 400.000 kroner for at sende tusinder af tilbud til sine kunder uden forudgående accept. Endvidere pegede Kommissionen på behovet for at arbejde internationalt med dette problem og på, at udvikling af software kan være en af komponenterne i bekæmpelsen af spam.

Rådet vedtog forslaget til Rådets konklusioner.

Dagsordenspunkt 4.

Opfølgning på Verdenstopmødet om Informationssamfundet (WSIS)

  • Vedtagelse af Rådets konklusioner

Første del af Verdenstopmødet om Informationssamfundet blev holdt i Geneve den 10.-12. december 2003. Der var omkring 11.000 deltagere fra 176 stater samt fra internationale organisationer, det civile samfund og den private sektor. Anden del af Verdenstopmødet holdes i Tunis den 16.-18. november 2005.

Kommissionens meddelelse giver et overblik vedrørende de vigtigste resultater af topmødet i Geneve. Herudover giver meddelelsen et bud på, hvad EU skal prioritere frem mod anden del af topmødet samt forslag til, hvordan EU skal organisere sig i forhold til afgivelse af bidrag til processen frem mod Tunis.

Formandskabet udtrykte tilfredshed med resultatet af det første topmøde i Geneve i 2003. Det regnes for en solid base for arbejdet frem mod anden del af topmødet i 2005. Formandskabet bemærkede dog samtidig, at processen frem mod mødet i Geneve havde været vanskelig.

Kommissionen nævnte kort betydningen af, at EU talte med én stemme frem mod topmødets anden del i Tunis 2005. For så vidt angår etableringen af en særlig FN-arbejdsgruppe om den internationale forvaltning af internettet (Internet Governance), oplyste Kommissionen, at at der indkaldes en høj-niveau gruppe med henblik på at få fastlagt fælles holdning i EU. Endelig henviste Kommissionen til en meddelelse om politiske prioriteter, der forventes fremlagt senere på året.

Rådet vedtog forslaget til Rådets konklusioner.

Dagsordenens eventuelt

Europæisk ministerkonference vedrørende informationssamfundet "New Opportunities for Growth in an Enlarged Europe"

(Budapest 25.-27. februar)

- Information fra formandskabet

Det irske EU-formandskab informerede om den europæiske ministerkonference om informationssamfundet som blev afholdt i Budapest 26.-27. februar 2004. Konferencen var arrangeret i fællesskab af formandskabet, Kommissionen og den ungarske regering.

Konferencen byggede på erfaringerne fra eEurope-handlingsplanerne og fokuserede på strategiske emner af relevans for udbygning af informationssamfundet, herunder udfordringerne ved udvidelsen af EU.

Herudover henledte formanden opmærksomheden på den kommende uformelle ministerkonference den 21. – 23. april i Dundalk, Irland, vedrørende bredbånd og stimulering af indhold og efterspørgsel.

Rådet tog formandskabets information til efterretning.