Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterBilag - arkivEuropaudvalgets bilagFind et bilag efter bilagsnummer [2003-2004] › Manglende gennemførels...

Dokumenter


Manglende gennemførelse i national ret af 10 direktiver

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Hent bilaget i PDF-format her

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere.

Bilag

Journalnummer

1

400.C.2-0

EUK

26. marts 2004

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Fødevareministeriets, Skatteministeriets, Økonomi- og Erhvervsministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Trafikministeriets notat om regeringens besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende manglende gennemførelse i national ret af 10 direktiver, (Kommissionens skrivelse nr. SG(2004)D/200247 af 26. januar 2004.

 

Fødevaredirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Skatteministeriet

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Trafikministeriet

Færdselsstyrelsen

Notat til Folketingets Europaudvalg om besvarelse af Kommissionens åbningsskrivelse vedrørende manglende gennemførelse i national ret af 10 direktiver (Kommissionens skrivelse nr. SG(2004)D/200247 af 26. januar 2004)

Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Fristen for rettidig implementering af direktivet var den 2. december 2003.

Den danske regering fremsatte den 29. januar 2003 et lovforslag, der skulle sikre gennemførelsen af direktiv 2000/43/EF og direktiv 2000/78/EF i dansk ret gennem ændringer i lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. Folketinget behandlede lovforslaget i løbet af foråret 2003, men forkastede det ved 3. behandlingen den 27. maj 2003. Årsagen hertil var uenighed mellem regeringen og oppositionen om indførelse af en yderligere mulighed for at få behandlet klager over forskelsbehandling ud over direktivets minimumskrav.

Regeringen genfremsatte lovforslaget i uændret form den 22. oktober 2003. Efter Folketingets behandling af lovforslaget blev der indledt forhandlinger mellem regeringen og oppositionen, og der er nu indgået en aftale om indførelse af en særlig klagemulighed i sager om forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse som supplement til de eksisterende muligheder for domstolsprøvelse og behandling i det fagretlige konfliktløsningssystem.

Herefter er der enighed om at vedtage de bestemmelser, der er nødvendige for at sikre gennemførelse af direktiv 2000/78/EF i dansk ret.

Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg afgav betænkning den 10. marts 2004, hvorefter lovforslaget forventes vedtaget den 30. marts 2004. Efter lovforslaget træder dette i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Den danske regering vil snarest herefter underrette Kommissionen om de vedtagne gennemførelsesbestemmelser.

Rådets direktiv 2000/79/EF af 27. november 2000 om iværksættelse af den europæiske aftale om tilrettelæggelse af arbejdstiden for mobile arbejdstagere i civil luftfart, som er indgået af Sammenslutningen af Europæiske Luftfartsselskaber (AEA), European Transport Workers’ Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), Den Europæiske Organisation for Regionale Luftfartsselskaber (ERA) og Den Internationale Charterflysammenslutning (IACA) (EØS-relevant tekst)

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 1. december 2003.

Direktivet er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse udstedt af Statens Luftfartsvæsen, bekendtgørelse nr. 918 af 18. november 2003 om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere. Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. december 2003.

Kommissionen modtog notifikation herom den 23. januar 2004.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/102/EF af 17. november 2003 om beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter forud for og ved kollision med et motorkøretøj og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 31. december 2003.

Direktivet er forhåndsgennemført i dansk ret ved § 44 a i Trafikministeriets (tidligere Justitsministeriets) bekendtgørelse nr. 154 af 20. april 1977 om køretøjers indretning og udstyr m.v. med senere ændringer.

Kommissionen har modtaget notifikation af direktivets gennemførelse ved brev af 26. januar 2004.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (EØS-relevant tekst)

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 31. december 2003.

Direktivet vil blive gennemført i form af et lovforslag om CO2-kvoter. Lovforslaget er sendt i høring med frist den 8. marts 2004 og forventes fremsat i Folketinget den 31. marts. Loven forventes at kunne træde i kraft fra omkring 1. juni 2004. Udkastet til lovforslaget fremsendes til Kommissionen i forbindelse med forelæggelse af den danske allokeringsplan (NAP), der skal forelægges Kommissionen senest den 31. marts 2004.

Kommissionen vil blive underrettet, så snart loven er vedtaget.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/65/EF af 27. september 2001 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF og 86/635/EØF for så vidt angår værdiansættelsesregler for visse selskabsformers samt bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderende regnskaber

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 1. januar 2004.

Direktivets artikel 1 og 2 om ændring af Rådets direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF om visse selskabsformers årsregnskab og konsoliderede regnskaber er gennemført i dansk ret ved følgende lov og bekendtgørelser:

Lov nr. 448 af 7. juni 2001 om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab mv. (årsregnskabsloven) (§ 37, § 49, stk. 2, nr. 3, § 53, stk. 2, nr. 1, litra a, § 99, nr. 3, § 119, stk. 1 og § 128, stk. 2).

Bekendtgørelse nr. 1091 af 21/12/2001 om ikrafttræden af årsregnskabslovens § 37.

Bekendtgørelse nr. 841 af 11/10/2002 om undtagelser fra lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab mv. (årsregnskabsloven) (Kapitel 1).

Loven og bekendtgørelserne er trådt i kraft for regnskabsår, som starter 1. januar 2002 eller senere.

Direktivets artikel 3 om ændring af Rådets direktiv nr. 86/635/EØF om bankers og andre penge- og finansieringsinstitutters årsregnskaber og konsoliderede regnskaber er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 12504 af 23. oktober 2001 om regnskabsaflæggelse mv. for pengeinstitutter, sparevirksomheder og visse kreditinstitutter som ændret ved bekendtgørelse nr. 9634 af 18. december 2002.

Kommissionen modtog underretning herom gennem Udenrigsministeriet og EU-repræsentationen ved brev af den 10. februar 2004.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 27. december 2003.

Direktivet er gennemført i dansk ret ved lov nr. 1269 af 19. december 2003, om ændring af lov om værdipapirhandel.

Loven er trådt i kraft den 1. januar 2004.

Kommissionen modtog underretning herom gennem EU-repræsentationen ved brev af den 23. januar 2004.

Kommissionens direktiv 2003/40/EF af 16. maj 2003 om listen over, grænserne for koncentrationer af og angivelse i mærkningen af bestanddele i naturligt mineralvand samt om betingelserne for anvendelse af ozonberiget luft til behandling af naturligt mineralvand og kildevand

Fristen for rettidig implementering af direktivet var 31. december 2003.

Direktivet er gennemført i dansk ret ved bekendtgørelse nr. 1015 af 10. december 2003 om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 31. december 2003. Kommissionen har den 9. februar 2004 modtaget underretning herom.

Kommissionens direktiv 2003/45/EF af 28. maj 2003 om ændring af Rådets direktiv 2002/57/EF om handel med frø af olie- og spindplanter (EØS-relevant tekst)

Fristen for rettidig implementering af direktivet var den 31. december 2003.

Direktivet er gennemført ved bekendtgørelse nr. 1059 af 10. december 2003 om markfrø.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 31. december 2003. Kommissionen modtog underretning herom den 14. januar 2004.

Rådets direktiv 2003/48/EF af 3. juni 2003 om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetaling

Fristen for rettidig implementering var den 1. januar 2004.

Den danske regering har den 17. december 2003 fremsat lovforslag L 199, som bl.a. går ud på at gennemføre de nødvendige ændringer af skattekontrolloven og kildeskatteloven som følge af direktivet. Lovforslaget forventes vedtaget i slutningen af marts 2004.

Den danske regering vil snarest herefter underrette Kommissionen om de vedtagne gennemførelsesbestemmelser.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/84/EF af 5. november 2002 om ændring af direktiverne om sikkerhed til søs og om forebyggelse af forurening fra skibe (EØS-relevant tekst)

Fristen for gennemførelse af direktivet i dansk ret var den 23. november 2003.

Direktivet er gennemført i dansk ret ved Søfartsstyrelsens tekniske forskrift nr. 6 af 27. oktober 2003 om en ordning med obligatoriske syn med henblik på sikker drift af ro-ro færger.

Søfartsstyrelsen notificerede den 7. november 2003 gennem Udenrigsministeriet og EU-repræsentationen, at de ændringer, som direktiv 2002/84/EF medfører i direktiv 1999/35/EF, er blevet gennemført ved denne forskrift.

Direktivet er endvidere gennemført i dansk ret ved Søfartsstyrelsens tekniske forskrift D om skibes bygning og udstyr mv., passagerskibe i national fart.

Søfartsstyrelsen notificerede den 27. november 2003 gennem Udenrigsministeriet og EU-Repræsentationen, at de ændringer, som direktiv 2002/84/EF medfører i direktiv 98/18/EF, er blevet gennemført ved denne forskrift.