Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterBilag - arkivEuropaudvalgets bilagFind et bilag efter bilagsnummer [2003-2004] › Rådsmøde alm.anl. og e...

Dokumenter


Rådsmøde alm.anl. og ekst.forb. 26-27/4-04 Redegørelse

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Hent bilaget i PDF-format her

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere

Bilag

Journalnummer

Kontor

1

400.C.2-0

EUK

5. maj 2004

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Udenrigsministeriets redegørelse for rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 26.-27. april 2004.

UDENRIGSMINISTERIET EUK j.nr. 400.A.5-0-0

Nordgruppen Den 5. maj 2004

R E F E R A T

Rådsmøde (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 26. – 27. april 2004.

1. Status for arbejdet i de øvrige rådsformationer

Formandskabet redegjorde for status for arbejdet i de øvrige rådsformationer.

2. Opfølgning på mødet i Det Europæiske Råd den 25.-26. marts 2004
Formandskabet orienterede om tidsplanen for det videre arbejde med Regeringskonferencen. Alle medlemslande havde en fælles forpligtelse til at vise kompromisvilje og fleksibilitet i processen. Der måtte gøres hurtige fremskridt og kun ganske få institutionelle spørgsmål skulle være udestående til behandling på Det Europæiske Råd. Det var op til Rådet at klare resten. Alle skulle udvise en positiv og fokuseret tilgang og formandskabet forudsatte, at der ikke dukkede nye spørgsmål op, som ikke allerede havde været bragt på bane.

Formandskabet havde inddelt udestående spørgsmål i 4 kurve: 1) grundlæggende og svære institutionelle spørgsmål, 2) anvendelse af kvalificeret flertal, 3) de spørgsmål, hvor medlemslandene ønskede ændringer til det seneste oplæg fra det daværende italienske formandskab og 4) ændringer, hvorom der ikke vurderedes at være uenighed og kun udestod bekræftelse herpå.

Formandskabet planlagde at afholde formelle møder i Regeringskonferencen den 17. maj og om formiddagen den 18. maj i marginen af Rådet. Som ovenfor anført skulle der her gøres betydelige fremskridt. Såfremt dette ikke blev tilfældet ville der sandsynligvis blive indkaldt til et nyt møde den 24. maj. Beslutningen om et evt. møde ville blive truffet efter den 17. maj. Dertil kom muligvis et møde i ugen op til selve Det Europæiske Råd (i marginen af Rådet).

Alle involverede lande måtte indstille sig på at indgå de nødvendige kompromisser. IGC havde formandskabets højeste prioritet, men alle deltagere skulle være klar til at "do business".

Der var enighed om formandskabets foreslåede procedure/tidsplan.

3. (Evt.) Udvidelsen

Kommissionen gav en kortere redegørelse for monitoreringsprocessen og konkluderede, at der ikke var behov for at bruge sikkerhedsklausulerne inden 1. maj, og betragtede således den nuværende monitoreringsproces som afsluttet. Det understregedes, at man naturligvis også efter den 1. maj ville følge udviklingen i de nye medlemslande. Hvis der konstateredes problemer i.f.t. efterlevelsen af acquis, ville Kommissionen enten benytte traktatkrænkelsesprocedurerne på lige fod med, hvad man gjorde overfor de nuværende medlemslande, eller anvende sikkerhedsklausulerne, som forblev gyldige tre år efter tiltrædelsen. Formanden takkede alle involverede parter for deres bestræbelser.

4. EU-Rusland: Forberedelse af topmødet den 21. maj 2004

Rådet godkendte uden debat formandskabets oplæg til topmødet med Rusland den 21. maj.

Rådet fastlagde en holdning vedrørende de sidste udestående problemer i forhandlingerne med Rusland om udstrækning af Partnerskabs- og Samarbejdsaftalen til de nye medlemslande.

5. Mellemøsten

Rådet havde en generel drøftelse af situationen i Mellemøsten og vedtog konklusioner, der bekræftede erklæringen fra det uformelle udenrigsministermøde i Tullamore den 16.-17. april 2004. Rådet drøftede herudover Mellemøstkvartettens planlagte møde den 4. maj i New York. Der var enighed om, at en endelig løsning alene kan findes gennem forhandling mellem parterne. Rådet opfordrede de stridende parter til at stoppe volden og genoptage de direkte forhandlinger. Herudover drøftede Rådet også status for forhandlingerne af associeringsaftalen mellem EU og Syrien.

6. Det vestlige Balkan

Rådet havde en kortfattet drøftelse af situationen i Kosovo. Der var enighed om vigtigheden af, at EU styrkede sit engagement i Kosovo og fortsat støttede princippet om standarder før status. I kølvandet på urolighederne i Kosovo i marts opfordrede Rådet ledere i Kosovo til at samarbejde med UNMIK og KFOR og leve op til deres ansvar m.h.t. at genskabelse af sikkerhed, genopbygning, fordrevnes tilbagevenden og retsforfølgelse af de skyldige. Vigtigheden af dialog mellem grupper i Kosovo, og mellem Kosovo og Beograd, blev understreget.

Rådet gjorde status over planlægningen og forberedelsen af en EU-mission, med en militær komponent, til afløsning af SFOR i Bosnien-Herzegovina. Det godkendte et oplæg til generelt koncept vedrørende en sådan mission og opfordrede formandskabet og Den Høje Repræsentant til at fuldende de udestående skridt vedrørende den strategiske planlægning forud for NATO-topmødet i Istanbul.

Rådet noterede med tilfredshed det generelt gode forløb af første runde af præsidentvalget i Makedonien og udtrykte tillid til, at landet under den kommende præsident ville fortsætte bevægelsen mod Europa.

Rådet udtrykte tilfredshed med forløbet af det seneste møde i den sydøsteuropæiske samarbejdsproces (SEECP), og med en nylig i Tokyo afholdt ministerkonference om konsolidering og genopbygning af Vestbalkan.

Kommissionens udtalelse af 20. april om Kroatiens EU-medlemskabsansøgning blev præsenteret af Kommissær Chris Patten. Samtlige delegationer bød udtalelsen velkommen.

7. Kina

Under frokosten drøftedes spørgsmålet om evt. ophævelse af EU's våbenembargo over for Kina. Drøftelserne fortsætter på embedsmandsniveau.

8. WTO/DOHA Development Agenda (DDA) - status

Kommissionen gav en redegørelse for status i handelsforhandlingerne i Doha-Runden. Særligt betonedes behovet for den hurtigst mulige relancering af Runden og Kommissionens bestræbelser i den henseende, herunder af hensyn til udviklingslandene. Medlemslandene bekræftede deres opbakning til Kommissionens fortsat aktive linje. Kommissionen orienterede desuden fra forhandlinger med Rusland om WTO-medlemskab og fra handelsforhandlinger med Mercosur.

9. Europæisk sikkerheds- og forsvarspolitik (ESDP)

Det generelle koncept for en ESDP mission i Bosnien-Herzegovina blev godkendt uden debat.

10. Opfølgning til Monterrey forpligtelserne

KOM (2004) 150

Under sin drøftelse af opfølgningen på den internationale konference om udviklingsfinansiering i Monterrey i 2002 hilste Rådet fremskridtene i gennemførelsen af Monterrey-forpligtelserne velkomne. Rådet opfordrede samtidig alle medlemslande til at opstille tidsplaner for opfyldelsen af FN’s målsætning om at yde 0,7 pct. af BNI i udviklingsbistand. Ligeledes understregede Rådet vigtigheden af at arbejde videre med koordination og harmonisering.

11. Forberedelse af gennemgangskonferencen i FN i 2005 af 2015-målene

Rådet drøftede EU’s bidrag til FN-konferencen om gennemførelsen af 2015-målene. Der var enighed om parallelt med de nationale rapporter at udarbejde en fælles EU-rapport om status for opfyldelsen af målene. Der var ligeledes enighed i Rådet om nødvendigheden af en særlig indsats for Afrika syd for Sahara.

12. Råvarer og bomuld

KOM (2004) 89

KOM (2004) 87

Rådet drøftede situationen for de råvareafhængige udviklingslande og hilste Kommissionens forslag til en EU-handlingsplan og et EU-Afrika bomuldspartnerskab velkommen. Vigtigheden af at sikre en kohærent tilgang i EU’s eksterne relationer blev i den forbindelse understreget.

13. Reform af den eksterne bistand

Under frokosten havde Rådet en drøftelse af status for de igangværende bestræbelser på at reformere Fællesskabsbistanden. Flere medlemslande understregede behov for fortsættelse af reformen og ønske om, at udviklingspolitikken fik en central og styrket placering i den nye Kommission.

14. Forberedelse af internationale udviklingskonferencer: UNCTAD, SIDS og WSIS

KOM (2003) 271

Under frokosten havde Rådet en drøftelse af forberedelsen af en række internationale udviklingskonferencer. Rådet understregede vigtigheden af, at EU efter udvidelsen udnyttede sin størrelse til at fremme et effektivt multilateralt svar på de større globale udfordringer indenfor de økonomiske og sociale områder, ikke mindst mhp. at sikre fremgang mod 2015-målene.

15. Revision af Cotonou-aftalen

Rådet traf beslutning om forhandlingsmandat til Kommissionen for de forestående forhandlinger om en revision af Cotonou-aftalen mellem AVS-landene (udviklingslande i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet) og EU. Forhandlingerne indledes på AVS-EU ministermødet i Gaborone den 6.-7. maj 2004.

16. Vedtagelse af Rådets fælles holdning vedr. fornyelse af restriktive tiltag overfor

Burma/Myanmar

Punktet blev vedtaget uden debat

17. Forberedelse af 21. samling i EØS-rådet

Punktet blev vedtaget uden debat.

18. Verdenstopmødet om bæredygtig udvikling et år efter: Opfyldelse af vores forpligtelser

KOM (2003) 829

Punktet blev vedtaget uden debat.

19. EU-Afrika

De seneste møder med afrikanske partnere (AU-trojkaen, Sydafrika og missionen til Eritrea og Etiopien) blev vurderet positivt. Det var enighed om vigtigheden af at støtte Afrikas nye sikkerhedsstruktur. Der blev udtrykt dyb bekymring over udviklingen i Darfur. Kommissionen overvejer forslag om, hvad EU kan gøre.

20. Forslag til forordning om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse

Punktet blev taget af dagsordenen.

21. EU-medlemsstaternes regeringers beslutning vedr. privilegier og immuniteter for Athena-mekanismen for finansiering af militære krisestyringsoperationer

Punktet blev vedtaget uden debat.

22. Aftale mellem EU-landene om afkald på erstatningskrav i kontekst af EU

krisestyringsoperation

Punktet blev vedtaget uden debat.

23. (Evt.) Irak

Punktet blev taget af dagsordenen.

Eventuelt:

Cypern:

Rådskonklusioner blev vedtaget. Der var en længere og kritisk drøftelse af Cypern under frokosten i lyset af resultatet af folkeafstemningen den 24. april 2004.

EU-Canada: Canadisk sælfangst

På baggrund af en parlamentsdebat, der krævede udvidelse af sanktioner mod canadisk sælskind og herunder fremkomne oplysninger om, at den canadiske jagt på sæler bragte bestanden i fare, bad Holland støttet af Belgien Kommissionen om at tage sagen op på ny, og i første omgang forsyne medlemslandene med mere information. Det var Kommissionens vurdering, at videnskabelige undersøgelser ikke gav grund til at antage, at bestanden var i fare. Man var dog parat til at se på sagen igen, og ville vende tilbage.