Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterBilag - arkivEuropaudvalgets bilagFind et bilag efter bilagsnummer [2003-2004] › Grundnotat vedr. dioxi...

Dokumenter


Grundnotat vedr. dioxiner og PCB i miljøet

Bilag tilgået Folketingets Europaudvalg

Hent bilaget i PDF-format her

Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg

og deres stedfortrædere.

Bilag

Journalnummer

1

400.C.2-0

EUK

21. maj 2004

Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Miljøministeriets grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af Fællesskabets strategi vedrørende dioxiner, furaner og polychlorerede biphenyler, KOM(2001) 593.

MILJØstyrelsen Den 18.maj 2004

Kemikalier J. nr. D 349-0001 HPE/Mst/OK/Euk

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af Fællesskabets strategi vedrørende dioxiner, furaner og polychlorerede biphenyler (KOM(2001) 593)

KOM (2004) 240 endeligt

 1. Status

Kommissionen sendte den 15. april 2004 ovennævnte meddelelse til Rådet.

 1. Formål og indhold

Kommissionen anfører, at meddelelsens formål er, at sammenfatte de vigtigste fremskridt, der er gjort i de første to år siden Rådet vedtog sine konklusioner om Kommissionens meddelelse om gennemførelsen af Fællesskabets strategi vedrørende dioxiner, furaner og polychlorerede biphenyler (KOM(2001) 593) den 12. december 2001.

I løbet af de første to år af Fællesskabets tiårige strategi for nedbringelse af tilstedeværelsen af dioxiner, furaner og PCB i miljø, foder og fødevarer er der gennemført en række aktiviteter, først og fremmest dem, der blev lagt vægt på i Rådets konklusioner.

Nogle af aktiviteterne består i særlige projekter, der først og fremmest skal tilvejebringe større viden om den aktuelle situation i tiltrædelses- og kandidatlandene, men også øge disse landes kapacitet, f.eks. gennem etablering af netværk og uddannelse af eksperter.

Rådet fremhævede i sine konklusioner betydningen af Stockholm-konventionen og FN/ECE-protokollen om POP. Begge aftaler er underskrevet af EU, men endnu ikke ratificeret. De har til formål at afskaffe forskellige POP, bl.a. dioxiner, furaner og PCB. Der er opnået enighed mellem Rådet og Parlamentet om et forslag om persistente organiske miljøgifte, således at de to internationale instrumenter kan ratificeres og forpligtelserne deri imødekommes.

Målet på langt sigt er at nå frem til en integreret tilgang til overvågning af miljø, fødevarer og sundhed, og der er igangsat et pilotprojekt om integreret miljø- og sundhedsmæssig overvågning af dioxin og PCB i Østersøområdet.

Strategiens gennemførelse er også fortsat med yderligere arbejde på referencedokumenter om bedste tilgængelige teknik og forskning i eksempelvis dioxinrisikovurdering og dioxin i affald.

På fødevare- og foderområdet har Kommissionen allerede taget en række initiativer, heriblandt fastsættelse af maksimalværdier og indgrebsværdier for dioxiner og furaner i foder og fødevarer samt etablering af programmer for overvågning af foder og fødevarer. Inden udgangen af 2004 skal dioxinlignende PCB inddrages, og der skal være fastsat målværdier. Ved udgangen af 2006 er det meningen, at maksimalgrænseværdierne for dioxiner, furaner og dioxinlignende PCB sættes betydeligt ned. Ved udgangen af 2004 ventes der at foreligge en risikovurdering af ikke-dioxinlignende PCB, hvori der gøres rede for den potentielle risiko, som disse stoffer i foder og fødevarer udgør for dyrs og menneskers sundhed. Med udgangspunkt i denne vurdering vil Kommissionen tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt at træffe foranstaltninger til at mindske tilstedeværelsen af ikke-dioxinlignende PCB i foder og fødevarer.

I 2004 koncentreres indsatsen om videreførelse af de igangværende projekter i tiltrædelses- og kandidatlandene.

Den tekniske arbejdsgruppe for integreret miljø- og sundhedsmæssig overvågning af dioxiner og PCB i Østersøområdet fremlægger sine endelige resultater inden udgangen af marts 2004 i form af forskellige indsatsmuligheder og anbefalinger til Kommissionens handlingsplan for miljø og sundhed 2004-2010.

Hvad angår metalproduktion og -forarbejdning, som er en af hovedkilderne til dioxinemissioner, er der et projekt under udformning, som skal tilvejebringe baggrundsoplysninger til brug for et eventuelt forslag fra Kommissionen om EU-krav til emissionsovervågning.

Kommissionen vil muligvis foreslå, at dioxiner og PCB optages på listen over prioriterede stoffer i vandrammedirektivet, så de kan blive genstand for nøjere overvågning. Det forudsætter dog, at der fremkommer nye data, som viser vandmiljøets forureningsgrad og de nuværende forureningskilder, og at det konstateres at være relevant på EU-plan.

I 2004 skal de nugældende maksimalværdier og indgrebsværdier for dioxiner og furaner i foder og fødevarer revideres, idet dioxinlignende PCB også tages med. Der er en risikovurdering i gang af den potentielle risiko for dyrs og menneskers sundhed ved, at der forekommer ikke-dioxinlignende PCB i foder og fødevarer, og den ventes afsluttet i slutningen af 2004. På baggrund af denne vurdering vil der senere blive taget stilling til, om der skal træffes foranstaltninger til at mindske tilstedeværelsen af ikke-dioxinlignende PCB.

 1. Nærhedsprincippet & proportionalitetsprincippet
 2. Der er tale om en meddelelse om gennemførelse af en handlingsplan, og en vurdering i forhold til nærheds og proportionalitetsprincippet er derfor ikke relevant.

 3. Konsekvenser for Danmark
 4. Lovgivningsmæssige konsekvenser:

  Meddelelsen vil ikke at få lovgivningsmæssige konsekvenser for Danmark.

  Økonomiske og administrative konsekvenser: Meddelelsen vil ikke at få økonomiske konsekvenser i Danmark.

  Beskyttelsesniveau: Meddelelsen vurderes at have en neutral indvirkning på beskyttelsesniveauet i Danmark.

 5. Høring

Meddelelsen har været sendt i høring i specialudvalget for miljøspørgsmål.

Specialarbejderforbundet støtter forslaget. Renosam bemærker, at nye handlingsorienterede og kildereducerende tiltag som udgangspunkt primært bør være målrettede mod de kilder og geografiske områder som giver anledning til størst dioxinudledning.

Der er ikke indkommet yderligere høringssvar.