Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 2009-10 › Dagsorden for møde i E...

Dokumenter


Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 12. februar 2010

Europaudvalget

3. udgave

 

Mødedato:

Fredag den 12. februar 2010

Tidspunkt:

Kl. 10.00

Sted:

Vær 2-133

 

 

Dagsorden                                                                                                         Den 11. februar 2010

1.   Rådsmøde nr. 2996+2997 (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den 22.-23. februar 2010
Forelæggelse ved udenrigsministeren

FO

2.   Rådsmøde nr. 2994 (økonomi og finans) den 16. februar 2010
Forelæggelse ved finansministeren

3.   Rådsmøde nr. 2993 (uddannelse, ungdom og kultur) den 15. februar 2010
Forelæggelse ved undervisningsministeren

4.   Rådsmøde nr. 2995 (landbrug og fiskeri) den 22. februar 2010
Forelæggelse ved undervisningsministeren

5.   Rådsmøde nr. 2998 (retlige og indre anliggender) den 25.-26. februar 2010
Forelæggelse ved integrationsministeren

L

6.   Eventuelt

 

 

       Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 - 5       nævnte møder

    

 

Praktiske oplysninger:

Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat (europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.

 

Anvendte forkortelser:

FF    =Forventet forhandlingsoplæg

FO   =Forhandlingsoplæg

FL    =Forventet lukket behandling

L      =Lukket behandling

Rådsmøde (almindelige anliggender og udenrigsanliggender) den 22.-23. februar 2010
Dagsorden, 3. udgave

 

1.   Forberedelse af Det Europæiske Råd den 25.-26. marts 2010

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 2996+2997 - bilag 1 (samlenotat side 2)

2.   (Evt.) Iran

-     Politisk drøftelse

Rådsmøde 2996+2997 - bilag 1 (samlenotat side 4)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 221 (side 590, senest behandlet i EUU 22/1-10)

3.   Ukraine

-    Politisk drøftelse/rådskonklusioner

Rådsmøde 2996+2997 - bilag 1 (samlenotat side 7)

Rådsmøde 2996+2997 - bilag 2 (tillæg til samlenotat)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 116 (side 212, senest behandlet i EUU 13/11-09)

4.   Zimbabwe

-    Vedtagelse

KOM (2010) 0019

Rådsmøde 2996+2997 - bilag 1 (samlenotat side 9)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (08) - bilag 213 (side 698, senest behandlet i EUU 22/1-09)

5.   Sri Lanka

-    Vedtagelse

Rådsmøde 2996+2997 - bilag 1 (samlenotat side 12)

6.   Haiti

-    Politisk drøftelse        

Rådsmøde 2996+2997 - bilag 3 (tillæg til samlenotat side 3)

EUU alm. del (09) - bilag 179 (skriftlig forelæggelse af 15/1-10)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (08) - bilag 213 (side 593, senest behandlet i EUU 22/1-09)

Udg.     7.   Krisestyringsmekanisme

-     Politisk drøftelse

Rådsmøde 2996+2997 - bilag 3 (tillæg til samlenotat side 5)

8    (Evt.) Mellemøsten

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 2996+2997 - bilag 3 (tillæg til samlenotat side 6)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 164 (side 437, senest behandlet i EUU 4/12-09)

  

9.   Klimaændringer

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 2996+2997 - bilag 3 (tillæg til samlenotat side 8)

10. (Evt.) Kroatien

-    Vedtagelse

SEK (2009) 1333

Rådsmøde 2996+2997 - bilag 3 (tillæg til samlenotat side 10)

11. Forslag fra Kommissionen til Rådets afgørelse om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod Eritrea på grund af landets støtte til bevæbnede grupper i Somalia og dets grænsestrid med Djibouti

-    Vedtagelse

Rådsmøde 2996+2997 - bilag 4 (tillæg til samlenotat side 2)

12.                 Kommissionens forslag om nedsættelse af et dommerudvalg iht. TEUF art. 255

-    Vedtagelse

Rådsmøde 2996+2997 - bilag 4 (tillæg til samlenotat side 5)

13. Eventuelt

14. Siden sidst
Ingen punkter

      

 

 

Alle dagsordenspunkterne henhører under Udenrigsministeriets ressort

Rådsmøde (økonomi og finans) den 16. februar 2010
Dagsorden, 3. udgave

 

FO       1.   Revisionsrettens årsberetning om budget gennemførelsen i 2008

-     Rådsanbefalinger

Rådsmøde 2994 - bilag 1 (samlenotat side 2)

Alm. del (09) - bilag 246 (Finansudvalgets udtalelse af

11/2-10 om decharge til Kommissionen)

Alm. del (09) - bilag 167 (Notat af 4/1-10 vedr. Revisionsrettens årsberetning)

Alm. del (08) - bilag 387 (beretning nr. 6 af 20/5-09 om gennemførelsen af EU's budget)

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (09) - bilag 116 (side 235, senest behandlet i EUU 13/11-09)   

2.   Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten: Proceduren for uforholdsmæssigt store underskud for Malta, Letland, Litauen, Ungarn, Polen og Rumænien

-    Rådskonklusioner og henstillinger

KOM (2010) 0010, KOM (2010) 0024, KOM (2010) 0050

Rådsmøde 2994 - bilag 1 (samlenotat side 12)

Rådsmøde 2994 - bilag 2 (tillæg til samlenotat side 2)

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (08) - bilag 491 (side 1498, seneste behandling i EUU 26/6-09)

EUU alm. del (08) - bilag 302 (side 853 FO, forhandlings-oplæg forelagt EUU 27/2-09)  

3.   Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten: Pakke vedr. Grækenland

KOM (2010) 0026

-    Hhv. rådsudtalelse, rådshenstilling, rådskonklusioner og rådsafgørelse

Rådsmøde 2994 - bilag 1 (samlenotat side 20)

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (09) - bilag 158 (side 365, senest behandlet i EUU 27/11-09)

EUU alm. del (08) - bilag 302 (side 853 FO, forhandlings-oplæg forelagt EUU 27/2-09)  


Udg.     4.   (Evt.) Statistik - Grækenland

-    Handlingsplan

KOM (2010) 0001

Rådsmøde 2994 - bilag 1 (samlenotat side 22)

Rådsmøde 2994 - bilag 2 (tillæg til samlenotat side 8)

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (09) - bilag 220 (side 574, senest behandlet i EUU 13/1-10)     

5.   Det Indre Marked - Servicedirektiv

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 2994 - bilag 1 (samlenotat side  24)

KOM (2006) 0160 - bilag 1 (grundnotat af 17/5-06)

EUU alm. del (09) - bilag 37 (side 1663, senest behandlet i EUU 22/9-09)

6.   Udnævnelse af ny næstformand for Den Europæiske Centralbank

-    Rådsindstilling

Rådsmøde 2994 - bilag 1 (samlenotat side 27)                      

7.   Eventuelt

8.   Siden sidst
Ingen punkter

 

 

Dagsordenspunkt 1, 2, 3, 4 og 6 henhører under Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 henhører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort

Rådsmøde (uddannelse, ungdom og kultur) den 15. februar 2010
Dagsorden, 3. udgave

 

 

1. Uddannelse for Europa i 2020

a) Rådets og Kommissionens fælles situationsrapport 2010 om gennemførelsen af ”arbejdsprogrammet for uddannelse og erhvervsuddannelse 2010”

-    Vedtagelse

KOM (2009) 0640

Rådsmøde 2993 - bilag 1 (samlenotat side 1)  

b)  Diskussionsoplæg om uddannelse for Europa i 2020

-    Udveksling af synspunkter

KOM (2009) 0647

Rådsmøde 2993 - bilag 1 (samlenotat side 8)

EU-note (09) - E 16 (EU-note af 4/12-09)         

2.   Eventuelt

3.   Siden sidst
Ingen punkter

 

 

 

Alle dagsordenspunkterne henhører under Undervisningsministeriets ressort

Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 22. februar 2010

Dagsorden, 3. udgave

 

Udg.     1.   (Evt.) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en bedre fungerende fødevareforsyningskæde i Europa

-    Politisk drøftelse

KOM (2009) 0591

Rådsmøde 2995 - bilag 2 (samlenotat side 2)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 220 (side 579, senest behandlet i EUU 13/1-10)
EUU alm. del (09) - bilag 166 (side 531, behandlet i EUU 11/12-09)

2.   Italiensk anmodning om godkendelse af statsstøtte til køb af landbrugsjord

-    Vedtagelse

Rådsmøde 2995 - bilag 2 (samlenotat side 8)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 220 (side 579, senest behandlet i EUU 13/1-10)
EUU alm. del (09) - bilag 166 (side 524 FO, forhandlingsoplæg forelagt 11/12-09)

3.   Markedsforanstaltninger i den fælles landbrugspolitik i fremtiden

-     Præsentation og udveksling af synspunkter

Rådsmøde 2995 - bilag 2 (samlenotat side 11)

4.   Forslag til Rådets Forordning om en langsigtet plan for ansjosbestanden i Biscayabugten og for fiskeriet efter denne bestand

-    Tidlig forelæggelse

KOM (2009) 0399

Rådsmøde 2995 - bilag 2 (samlenotat side 13)

5.   Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mulighederne for dyrevelfærdsmærkning og etablering af et europæisk netværk af referencecentre til dyrebeskyttelse og dyrevelfærd

-    Politisk drøftelse

KOM (2009) 0584

Rådsmøde 2995 - bilag 1 (samlenotat side 1)

Udvalgsmødereferat:
EUU alm. del (09) - bilag 166 (side 539, senest behandlet i EUU 11/12-09)

6.   Eventuelt

7.   Siden sidst
Ingen punkter

 

 

 

Punkt 1 hører under både Økonomi- og Erhvervsministeriets og Fødevareministeriets ressort. Punkt 5 hører under Justitsministeriets ressort. Øvrige punkter hører under Fødevareministeriets ressort

 

 

Rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 25.-26. februar 2010

Dagsorden, 3. udgave

 

1.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager*

-    Status

COD (2010) 0801

Rådsmøde 2998 - bilag 1 (samlenotat side 3)
KOM (2009) 0338 - bilag 2 (grundnotat af 30/9-09)
KOM (2009) 0338 - bilag 3 (udtalelse fra EUU og REU af 3/2-10)
EU-note (08) - E 61 (notat af 14/7-09 om subsidiaritetstjek)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 57 (side 89, senest behandlet i EUU 16/10-09)

2.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske beskyttelsesordre*

-    Politisk drøftelse

COD (2010) 0802

Rådsmøde 2998 - bilag 1 (samlenotat side 14)

3.   SIS II: Statusorientering

-    Orientering 

KOM (2009) 0555  

Rådsmøde 2998 - bilag 1 (samlenotat side 20)
KOM (2005) 0230 - bilag 1 (grundnotat af 13/9-05)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 158 (side 407, senest behandlet i EUU 27/11-09)

4.   Forslag til Rådets resolution vedrørende en model til en aftale om oprettelse af et fælles efterforskningshold

-    Vedtagelse       

Rådsmøde 2998 - bilag 1 (samlenotat side 23)

5.   Kommissionens forslag til en intern sikkerhedsstrategi for EU

-     Vedtagelse

Rådsmøde 2998 - bilag 1 (samlenotat side 26)

6.   EU's tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

-    Orientering

Rådsmøde 2998 - bilag 1 (samlenotat side 28)

7.   Relationerne EU-USA

-    Orientering

Rådsmøde 2998 - bilag 1 (samlenotat side 31)

8.   Forslag til beslutning om etablering af Den Stående Komité for Indre Sikkerhed (COSI)

-    Vedtagelse

Rådsmøde 2998 - bilag 1 (samlenotat side 33)

9.   Bekæmpelse af ulovlig indvandring via Middelhavet

-    Politisk drøftelse

Rådsmøde 2998 - bilag 2 (samlenotat side 2)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 13 (side 1639, senest behandlet i EUU 11/9-09)

 

10. Status vedrørende EU's grænseagentur (Frontex)

-    Præsentation og politisk drøftelse

Rådsmøde 2998 - bilag 2 (samlenotat side 6)

11. Forslag til forordning om ændring af Schengen-reglerne om visum til længerevarende ophold*

-    Politisk enighed

KOM (2009) 0090, KOM (2009) 0091

Rådsmøde 2998 - bilag 2 (samlenotat side 9)

12. Status for gennemførelsen af visuminformationssystemet (VIS)

-    Status  

KOM (2009) 0473

Rådsmøde 2998 - bilag 2 (samlenotat side 14)
Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 57 (side 98, senest behandlet i EUU 16/10-09)

13. Forslag til forordning til ændring af forordningen om oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer (IFO'er)*

-    Vedtagelse

KOM (2009) 0322

Rådsmøde 2998 - bilag 2 (samlenotat side 17)

14. SIS II: Overgangsretsakter*

-    Tidlig forelæggelse

KOM (2009) 0508, KOM (2010) 0015

Rådsmøde 2998 - bilag 3 (tillæg til samlenotat side 2)

15. (Evt.) Bekæmpelse af narkotikasmugling

-    Præsentation

Rådsmøde 2998 - bilag 5 (tillæg til samlenotat side 2)


16. Canada og visumreciprocitet

-    Drøftelse

Rådsmøde 2998 - bilag 4 (tillæg til samlenotat side 2)

Udvalgsmødereferater:
Rådsmøde 2887 - bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde retlige og indre anliggender 24-25/7-08)

17. Eventuelt

18. Siden sidst
Mundtlig orientering om væsentlige, verserende retssager ved Domstolen på Integrationsministeriets område

          a) C-325/09, Maria Dias

Alm. del (09) - bilag 117 (notat af 1/12-09 vedr. EF-Domstolens afgivelse af indlæg)

          b) C-300/09-301/09, Toprak m.fl.

Alm. del (09) - bilag 105 (notat af 30/11-09 vedr. EF-Domstolens afgivelse af indlæg)

 

 

 

Punkterne 1-8 og 14-15 hører under Justitsministeriets ressort. Punkterne 9-13, 16 og 18 hører under Integrationsministeriets ressort

 

 

* Forslaget er fremsat med hjemmel i TEUF, tredje del, afsnit V. Protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til Lissabon-traktaten, finder derfor anvendelse.