Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 2009-10 › Dagsorden for møde i E...

Dokumenter


Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 5. marts 2010

Europaudvalget

3. udgave

Bemærk mødetidspunkt

Mødedato:

Fredag den 5. marts 2010

Tidspunkt:

Kl. 08.00

Sted:

Vær. 2-133

 

 

Dagsorden

                                                                                                                          Den 4. marts 2010

L          1.   Valg af ny næstformand for Europaudvalget

FO

2.   Rådsmøde nr. 3001 (transport, telekommunikation og energi - energidelen) den 12. marts 2010
Forelæggelse ved klima- og energiministeren

3.   Rådsmøde nr. 3002 (miljø - klimadelen) den 15. marts 2010
Forelæggelse ved klima- og energiministeren

4.   Rådsmøde nr. 3000 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - ligestillingsdelen) den 8.-9. marts 2010
Klima- og energiministeren forelægger dagsordenspunkt 4

 

Mødet i Europaudvalget genoptages kl. 10.00 med følgende dagsorden:

FO

5.   Rådsmøde nr. 3003 (økonomi og finans) den 16. marts 2010
Forelæggelse ved finansministeren

6.   Samråd med finansministeren vedr. samrådsspørgsmål H om Danmarks konvergensprogram

EUU alm. del (09) - samrådsspørgsmål H (vedlagt)

EUU alm. del (09) - bilag 261 (Danmarks konvergensprogram for 2009)         

EU-note (09) - E 25 (notat af 4/3-10 om Danmarks konvergensprogram)

FO

7.   Rådsmøde nr. 3001 (transport, telekommunikation og energi - transportdelen) den 11. marts 2010
Transportministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-4
Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkt 5

8.   Rådsmøde nr. 3000 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse - beskæftigelses- og socialdelen) den 8.-9. marts 2010
Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2f, 3 og 5
Socialministeren forelægger dagsordenspunkt 2e

FO

9.   Rådsmøde nr. 3002 (miljø) den 15. marts 2010
Forelæggelse ved miljøministeren

L

10. Eventuelt

 

 

 

Der vedlægges foreløbig oversigt over de under punkter 2-5 og 7-9 nævnte møder.

 

 

 

 

Praktiske oplysninger:

Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat (europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.

 

Anvendte forkortelser:

FF    =Forventet forhandlingsoplæg

FO   =Forhandlingsoplæg

FL    =Forventet lukket behandling

L      =Lukket behandling

 

 

 

Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi - energidelen) den 12. marts 2010
Dagsorden, 3. udgave

1.   Forslag til Rådets forordning om indberetning til Kommissionen om investeringspro­jek­ter i energiinfrastruktur i Det Europæiske Fællesskab og om ophævelse af forord­ning (EF)736/96 (infrastrukturordningen)

-    Politisk enighed

KOM (2009) 0361 

Rådsmøde 3001 - bilag 3 (samlenotat side 2)

KOM (2009) 0361 - bilag 1 (grundnotat af 28/8-09)

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (09) - bilag 164 (side 455, senest behandlet 4/12-09)
EUU alm. del (09) - bilag 56 (side 26 FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 9/10-09)

2.   Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Investering i udviklingen af teknologi med lav CO2 udledning (SET-planen)

-    Vedtagelse af Rådskonklusioner

KOM (2009) 0519

Rådsmøde 3001 - bilag 3 (samlenotat side 8)

KOM (2007) 0723 - bilag 1 (grundnotat af 28/1-08)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 164 (side 448, senest behandlet i EUU 4/12-09)

3.   Meddelelse fra Kommissionen vedr. "EU´s 2020 strategi”

-    Udveksling af synspunkter

KOM (2010) 2020, KOM (2009) 0647

Rådsmøde 3001 - bilag 3 (samlenotat side 15)

KOM (2009) 0647 - bilag 6 (høringssvar af 13/1-10)

KOM (2009) 0647 - bilag 9 (henvendelse af 4/3-10 fra Folkebevægelsen mod EU)
EU-note (09) - E 16 (note om fremtidens EU af 4/12-09)

Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 272 (foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 26/2-10, hvor sagen senest blev behandlet)
EUU alm. del (09) - bilag 266 (side 627, behandlet i EUU 12/2-10 under rådsmøde almindelige anliggender)

FO       4.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) om foranstaltninger til opretholdelse af naturgasforsyningssikkerheden og ophævelse af direktiv 2004/67/EF

-    Tidlig forelæggelse

KOM (2009) 0363

Rådsmøde 3001 - bilag 3 (samlenotat side 20)

KOM (2009) 0363 - bilag 2 (grundnotat af 21/8-09)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 164 (side 453, senest behandlet i EUU 4/12-09)

 

Alle dagsordenspunkterne henhører under Klima- og Energiministeriets ressort.

 

 

 

 

Rådsmøde (miljø) den 15. marts 2010
Dagsorden, 3. udgave

1.  Forslag om rammedirektiv om beskyttelse af jordbunden ”Jordrammedirektivet”

-    Fremskridtsrapport/(Evt.) politisk enighed

KOM (2006) 0232

Rådsmøde 3002 - bilag 1 (samlenotat side 2)

KOM (2006) 0232 - bilag 2 (grundnotat af 22/12-06)
Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (08) - bilag 480 (side 1470, senest behandlet i EUU 19/6-09)
EUU alm. del (072) - bilag 78 (side 226 FO, forhandlingsoplæg forelagt 14/12-07)

2.   Kommissionens meddelelse om valg af mål for biodiversitet efter 2010 samt rådets konklusioner om valg af mål for biodiversitet efter 2010.

-    Rådskonklusioner

KOM (2010) 0004

Rådsmøde 3002 - bilag 1 (samlenotat side 24)

KOM (2010) 0004 - bilag 1 (grundnotat af 18/2-10)

FO       3.   Forslag om at begrænse anvendelsen af visse farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS) (omarbejdning)

-    Tidlig forelæggelse

KOM (2008) 0809

Rådsmøde 3002 - bilag 1 (samlenotat side 32)

KOM (2008) 0809 - bilag 2 (grundnotat af 8/7-09)
KOM (2008) 0809 - bilag 3 (notat af 8/10-09)
Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 56 (side 50, senest behandlet i EUU 9/10-09)

FO       4.   Forslag om affald fra elektriske og elektroniske produkter (WEEE) (omarbejdning)

-    Tidlig forelæggelse

KOM (2008) 0810

Rådsmøde 3002 - bilag 1 (samlenotat side 47)

KOM (2008) 0810 - bilag 2 (grundnotat af 17/2-09)
KOM (2008) 0810 - svar på spørgsmål 1 (af 11/11-09)
Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 56 (side 48, senest behandlet i EUU 9/10-09)

5.   Meddelelse fra Kommissionen vedr. ”EU's 2020-strategi”

-    Udveksling af synspunkter

KOM (2010) 2020, KOM (2009) 0647

Rådsmøde 3002 - bilag 3 (samlenotat side 2)
KOM (2009) 0647 - bilag 6 (høringssvar af 13/1-10)

KOM (2009) 0647 - bilag 9 (henvendelse af 4/3-10 fra Folkebevægelsen mod EU)
EU-note (09) - E 16 (note om fremtidens EU af 4/12-09)

Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 272 (foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 26/2-10, hvor sagen senest blev behandlet)
EUU alm. del (09) - bilag 266 (side 627, behandlet i EUU 12/2-10 under rådsmøde almindelige anliggender)

6.   Forslag til forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye lette erhvervskøretøjer inden for Fællesskabets integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissioner fra lette erhvervskøretøjer

-    Politisk drøftelse

KOM (2009) 0593

Rådsmøde 3002 - bilag 2 (samlenotat side 2)

KOM (2009) 0593 - bilag 1 (grundnotat af 16/12-09)

7.   Vedtagelse af rådskonklusioner: Opfølgning af klima konferencen i København COP15.

-    Eventuel vedtagelse af Rådskonklusioner

Rådsmøde 3002 - bilag 2 (samlenotat side 8)
EUU alm. del (09) - bilag 256 (brev fra Kommissionens formand vedr. arbejdet med klimaforhandlingerne efter COP15)

 

 

Dagsordenspunkterne 1-4 hører under Miljøministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 er fælles ressort mellem Miljøministeriets og Klima- og Energiministeriets.  Dagsordenspunkterne 6 og 7 hører under Klima- og Energiministeriet.

 

 

 

Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 8.-9. marts 2010
Dagsorden, 3. udgave

1.   Forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af rammeaftalen
indgået af HOSPEEM og EPSU om forebyggelse af stikskader i
sygehus- og sundhedssektoren             

-    Politisk enighed                                

KOM (2009) 0577           

Rådsmøde 3000 - bilag 1 (samlenotat side 3)

KOM (2009) 0577 - bilag 1 (grundnotat af 23/12-09)

2.   Forberedelse af Det Europæiske Råds forårstopmøde:                        

a)  Kommissionens meddelelse om EU2020-strategien

-    Præsentation ved Kommissionen 

KOM (2010) 2020, KOM (2009) 0647

Rådsmøde 3000 - bilag 1 (samlenotat side 6)

KOM (2009) 0647 - bilag 6 (høringssvar af 13/1-10)

KOM (2009) 0647 - bilag 9 (henvendelse af 4/3-10 fra Folkebevægelsen mod EU)
EU-note (09) - E 16 (note om fremtidens EU af 4/12-09)

Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 272 (foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 26/2-10, hvor sagen senest blev behandlet)
EUU alm. del (09) - bilag 266 (side 627, behandlet i EUU 12/2-10 under rådsmøde almindelige anliggender)

b)  Baggrundspapir fra formandskabet om opfølgning på det uformelle
ministermøde i Barcelona den 28.-29. januar 2010

-    Orientering

Rådsmøde 3000 - bilag 1 (samlenotat side 6)

c) Bidrag fra SPC og EMCO

-    Præsentation

-    Udveksling af synspunkter

Rådsmøde 3000 - bilag 1 (samlenotat side 6)

d) Den fælles beskæftigelsesrapport 2009/2010           

-    Vedtagelse

KOM (2009) 0674

Rådsmøde 3000 - bilag 1 (samlenotat side 11)

e) Fællesrapport om social beskyttelse og social inklusion 2010

-    Vedtagelse

KOM (2010) 0025

Rådsmøde 3000 - bilag 1 (samlenotat side 11)

f) Rapport vedr. status for ligestilling mellem kvinder og mænd             

2010

-    Præsentation ved Kommissionen                                              

KOM (2009) 0694       

Rådsmøde 3000 - bilag 1 (samlenotat side 11)

3.   Forberedelse af det sociale trepartstopmøde                                       

-    Information fra formandskabet

Rådsmøde 3000 - bilag 1 (samlenotat side 15)

4.   Rådskonklusioner om vold mod kvinder                        

-    Vedtagelse af rådskonklusioner

-    Udveksling af synspunkter

Rådsmøde 3000 - bilag 1 (samlenotat side 17)

5.   Konklusioner om Europæiske forskeres mobilitet og karriere

-    Præsentation v. en delegation af forskningsministre

-    Udveksling af synspunkter

Rådsmøde 3000 - bilag 1 (samlenotat side 19)

 

 

 

Punkterne 1, 2a, 2d, 2f, 3, 5 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Punkt 2e hører under Socialministeriets ressort.  Punkterne 2 b og 2 c er delt mellem Beskæftigelsesministeriet og Socialministeriet. Punkt 4 hører under Klima- og Energiministeriets ressort. 

Rådsmøde (økonomi og finans) den 16. marts 2010
Dagsorden, 3. udgave

FO       1.   Alternative investeringsenheder

-    Generel indstilling

KOM (2009) 0207

Rådsmøde 3003 - bilag 2 (samlenotat side 2)

KOM (2009) 0207 - bilag 7 (notat af 29/1-10 om status på forhandlingerne)

KOM (2009) 0207 - bilag 5 (revideret grundnotat af 24/6-09 - høringssvar)

KOM (2009) 0207 - bilag 1 (Poul Nyrup Rasmussens brev til

Barroso om direktivforslaget)

KOM (2009) 0207 - svar på spørgsmål 1

KOM (2009) 0207 - svar på spørgsmål 2

KOM (2009) 0207 - svar på spørgsmål 3

EUU alm. del (072) - bilag 373 (beretning nr. 3 af

30/5-08 om kapital- og hedgefonde)

EUU alm. del (08) - bilag 89 (beretning nr. 1 af

14/11-08 om åbenhed og ansvarlighed på kapitalmarkederne)

EU-note (08) - E 49 (notat af 18/5-09 fra den økonomiske

konsulent)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (08) - bilag 451 (side 1238, åbent samråd i EUU 20/5-09 om kapital- og hedgefonde)

Side 1678 (lukket samråd i EUU 2/10-09)

2.   Skat - Momsfaktura

-    Generel indstilling

KOM (2009) 0021

Rådsmøde 3003 - bilag 2 (samlenotat side 20)

KOM (2009) 0021 - bilag 2 (grundnotat af 31/3-09)

3.   Implementering af Stabilitets- og Vækstpagten - Opfølgning på rådsafgørelse om pålæg til Grækenland

-    Udveksling af synspunkter

KOM (2010) 0026

Rådsmøde 3003 - bilag 1 (samlenotat side 4)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 266 (side 654, senest behandlet i EUU 12/2-10)

EUU alm. del (08) - bilag 302 (side 853 FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 27/2-09)

4.   Forberedelse af Det Europæiske Råd den 25. og 26. marts 2010

a)  EU2020

KOM (2010) 2020, KOM (2009) 0647,

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 3003 - bilag 1 (samlenotat side 6)

KOM (2009) 0647 - bilag 6 (høringssvar af 13/1-10)

KOM (2009) 0647 - bilag 9 (henvendelse af 4/3-10 fra Folkebevægelsen mod EU)
EU-note (09) - E 16 (note om fremtidens EU af 4/12-09)

Udvalgsmødereferater:
EUU alm. del (09) - bilag 272 (foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 26/2-10, hvor sagen senest blev behandlet)
EUU alm. del (09) - bilag 266 (side 627, behandlet i EUU 12/2-10 under rådsmøde almindelige anliggender)

Lissabonstrategien:
EUU alm. del (09) - bilag 158 (side 368, senest behandlet i EUU 27/11-09)

b)  Exit-strategier

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 3003 - bilag 1 (samlenotat side 9)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 158 (side 368, senest behandlet i EUU 27/11-09)

EUU alm. del (09) - bilag 91 (side 187, behandlet i EUU 6/11-09)

c)  Klimafinansiering

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 3003 - bilag 1 (samlenotat side 13)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (08) - bilag 302 (side 868, senest behandlet i EUU 27/2-09)

5.   Rådets prioriteter for EU's budget for 2011

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 3003 - bilag 1 (samlenotat side 16)

 

 

Dagsordenspunkt 3, 4a, 4c og 5 hører under Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 1 hører under Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 4b hører under både Finansministeriets og Økonomi- og Erhvervsministeriets ressort.  Dagsordenspunkt 2 hører under Skatteministeriets ressort.

 

           

Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi - transportdelen) den 11. marts 2010
Dagsorden, 3. udgave

1.   Forslag til direktiv om fastlæggelse af fælles principper for opkrævning af luftfartssikkerhedsafgifter

-    Fremskridtsrapport

KOM (2009) 0217

Rådsmøde 3001 - bilag 1 (samlenotat side 2)

KOM (2009) 0217 - bilag 3 (supplerende grundnotat af 29/6-09)

KOM (2009) 0217 - bilag 2 (grundnotat af 9/6-09)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 166 (side 506, senest behandlet i EUU 11/12-09)

EUU alm. del (09) - bilag 47 (side 1710 FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 2/10-09)

FO       2.   Forslag til forordning om undersøgelse og forebyggelse af flyvehavarier og flyvehændelser i civil luftfart

-    Generel indstilling

KOM (2009) 0611

Rådsmøde 3001 - bilag 1 (samlenotat side 10)

KOM (2009) 0611 - bilag 2 (grundnotat af 27/11-09)

KOM (2009) 0611 - bilag 3 (supplerende grundnotat af 22/12-09)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 166 (side 513, senest behandlet i EUU 11/12-09)

3.   Eksterne relationer: Kommissionens varslede rapportering om status for forhandlingerne mellem Kommissionen og USA om anden fase af en luftfartsaftale mellem EU og USA

-    Orientering fra Kommissionen / Politisk drøftelse

KOM (2006) 0169

Rådsmøde 3001 - bilag 1 (samlenotat side 18)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 166 (side 508, senest behandlet i EUU 11/12-09)

4.   Konference om Single European Sky II i Madrid 25-26. februar 2010

-    Orientering fra Formandskabet / Politisk drøftelse

KOM (2008) 0390

Rådsmøde 3001 - bilag 1 (samlenotat side 20)

5.   Forslag til direktiv om ændring af direktiv 1999/36/EF, EFT L 138 af 1. juni 1999 om transportabelt trykbærende udstyr (”TPED”)

-    Politisk enighed

KOM (2009) 0482

Rådsmøde 3001 - bilag 2 (samlenotat side 1)

KOM (2009) 0482 - bilag 1 (grundnotat af 6/1-10)

 

 

Dagsordenspunkt 1-4 henhører under Transportministeriets ressort. Dagsordenspunkt 5 henhører under Beskæftigelsesministeriets ressort.