Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 2009-10 › Dagsorden for møde i E...

Dokumenter


Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 24. september 2010

Europaudvalget

3. udgave (bemærk nyt punkt 4)

Mødedato:

Fredag den 24. september 2010

Tidspunkt:

kl. 10.00

Sted:

Vær. 2-133

 

 

Dagsorden                                                                                                         Den 23. september 2010

1.   Rådsmøde nr. 3033 (landbrug og fiskeri) den 27. september 2010
Forelæggelse ved fødevareministeren

L

2.   Drøftelse af udtalelse fra det østrigske Nationalrat om forslag til direktiv om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på sæsonarbejde

KOM (2010) 0379

KOM (2010) 0379 - bilag 1 (henvendelse af 27/8-10 fra LO)
KOM (2010) 0379 - bilag 2 (notat af 21/9-10 om den østrigske udtalelse)

KOM (2010) 0379 - bilag 3 (Grund- og nærhedsnotat af 22/9-10)

L

3.   Udvalgets drøftelse vedr. udtalelse og nærhedstjek af forordningsforslag om medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er på deres område

KOM (2010) 0375

KOM (2010) 0375 - bilag 2 (grundnotat af 3/9-10)
KOM (2010) 0375 - bilag 3 (udtalelse fra Miljø- og Planlægningsudvalget af 21/9-10)

KOM (2010) 0375 - bilag 4 (udtalelse af 23/9-10 fra Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)
EU-note (09) - E 51 (notat af 23/7-10 om forslaget)

L

4.   Udvalgets drøftelse vedr. udtalelse fra Videnskabsudvalget om erfaringerne med direktiv om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

EUU alm. del (09) - bilag 556 (udtalelse af 23/9-10 fra Udvalget for Videnskab, Teknologi og Udvikling)

L

5.   Eventuelt

 

Der vedlægges oversigt over det under punkt 1 nævnte møde.

 

 

 

 

Praktiske oplysninger:

Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat (europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.

 

Anvendte forkortelser:

FF    =Forventet forhandlingsoplæg

FO   =Forhandlingsoplæg

FL    =Forventet lukket behandling

L      =Lukket behandling

 

Rådsmøde (landbrug og fiskeri) den 27. september 2010
Dagsorden, 3. udgave

1.   Rapport fra gruppen af højtstående eksperter på mælkeområdet

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 3033 - bilag 1 (samlenotat side 3)

EUU alm. del (09) - bilag 557 (Henvendelse af 23/9-10 fra Concord Danmark)
Udvalgsmødereferat

EUU alm. del (09) - bilag 490 (side 1520, senest behandlet i EUU 9/7-10)

 

Rapporten kan læses her: http://ec.europa.eu/agriculture/markets/milk/hlg/report_150610_en.pdf

2.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af gmo'er på deres område og Meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om valgfrihed for medlemsstaterne til at træffe beslutninger om dyrkning af genetisk modificerede afgrøder

-    Udveksling af synspunkter

KOM (2010) 0375 og KOM (2010) 0380  

Rådsmøde 3033 - bilag 1 (samlenotat side 8)

KOM (2010) 0375 - bilag 2 (grundnotat af 3/9-10)

KOM (2010) 0375 - bilag 3 (udtalelse af 21/9-10 fra Miljø- og Planlægningsudvalget)
KOM (2010) 0375 - bilag 4 (udtalelse af 23/9-10 fra Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri)

EU-note (09) - E 51 (notat af 23/7-10 om forslaget)

3.   Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

-    Præsentation

KOM (2008) 0563                                 

Rådsmøde 3033 - bilag 1 (samlenotat side 15)

KOM (2008) 0563 - bilag 1 (grundnotat af 20/10-08)

Udvalgsmødereferater

EUU alm. del (08) - bilag 109 (side 307, senest behandlet i EUU 14/11-08)

EUU alm. del (072) - bilag 464 (side 1374, behandlet i EUU 26/9-08)


4.   Forslag til Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder og Rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet i EU's fjernområder

-    Præsentation og udveksling af synspunkter

KOM (2010) 0498 og KOM (2010) 0501                                

Rådsmøde 3033 - bilag 1 (samlenotat side 18)

5.   Forslag til Rådets afgørelse om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra Grønland af fiskevarer, levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr, havsnegle og biprodukter heraf

-    Tidlig forelæggelse

KOM (2010) 0176                                 

Rådsmøde 3033 - bilag 1 (samlenotat side 20)

KOM (2010) 0176 - bilag 2 (revideret grundnotat af 7/7-10)

6.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) for så vidt angår støtte ydet inden for rammerne af Tysklands alkoholmonopol og Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om Tysklands alkoholmonopol

-    Tidlig forelæggelse

KOM (2010) 0336 og KOM (2010) 0337

Rådsmøde 3033 - bilag 1 (samlenotat side 23)

Udvalgsmødereferat

EUU alm. del (09) - bilag 490 (side 1522, senest behandlet i EUU 9/7-10)

 

 

Punkt 2 hører under Miljøministeriets ressort. Øvrige punkter hører under Fødevareministeriets ressort