Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 2011-2012 › Dagsorden for møde i E...

Dokumenter


Dagsorden for møde i Europaudvalget d. 10. februar 2012

Europaudvalget

3. udgave

 

Mødedato:

Fredag den 10. februar 2012

Tidspunkt:

Kl. 10.00

Sted:

Vær. 2-133

 

 

Dagsorden                                                                                                         Den 9. februar 2012

1.   Rådsmøde nr. 3147 (konkurrenceevne) den 20.-21. februar 2012
Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser forelægger dagsordenspunkterne 7-10

FO

2.   Rådsmøde nr. 3148 (økonomi og finans) den 21. februar 2012
Forelæggelse ved økonomi- og indenrigsministeren

FO

3.   Rådsmøde nr. 3147 (konkurrenceevne) den 20.-21. februar 2012
Erhvervs- og vækstministeren forelægger dagsordenspunkterne 1-6

FO

4.   Rådsmøde nr. 3146 (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 17. februar 2012
Beskæftigelsesministeren forelægger dagsordenspunkterne 1, 2a) i) (delt med social- og integrationsministeren) 2a) ii), 2c) og 4
Social- og integrationsministeren forelægger dagsordenspunkterne 2a) i) (delt med beskæftigelsesministeren) og 2 b)
Ministeren for ligestilling og kirke og minister for nordisk samarbejde forelægger dagsordenspunkt 3

5.   Samråd med handels- og investeringsministeren vedr. samrådsspørgsmål A om ACTA-aftalen

KOM (2011) 0380 - samrådsspørgsmål A
EUU alm. del (11) - bilag 279 (referat fra  forhandlingsoplæg og lukket samråd om ACTA af 19/3-10) (fortroligt)

FO

6.   Rådsmøde nr. 3145 (transport, telekommunikation og energi - energi) den 14. februar 2012
Forelæggelse ved klima-, energi og bygningsministeren

L

7.   Eventuel afgivelse af betænkning over B 17 (Danmarks ratifikation af Det Europæiske Råds afgørelse af 25. marts 2011 om ændring af artikel 136 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde med hensyn til en stabilitetsmekanisme for de medlemsstater, der har euroen som valuta)

B 17 (11) - bilag 2 (udkast til betænkning)
B 17 (11) - bilag 1 (udkast til tidsplan)

L

8.   Udvalgets videre behandling af grønbog om retten for tredjelandsstatsborgere, der bor i EU, til familiesammenføring

KOM (2011) 0735

KOM (2011) 0735 - bilag 2 (Integrationsudvalgets udtalelse af 17/1-12)

L

9.   Eventuel afholdelse af høring om finansiel transaktionsskat

EU-note (11) - E 20 (notat af 25/1-12)
EUU alm. del (11) - bilag 282 (fællesbrev fra en række EU-medlemslande vedr. finansiel transaktionsskat) (fortroligt)

L

10. Planlægning af udvalgets kommende rejser

L

11. Eventuelt

 

 

Der vedlægges foreløbige oversigter over de under punkterne 1 - 4 og 6 nævnte møder

 

 

 

 

Praktiske oplysninger:

Hvor intet andet er angivet, afholdes Europaudvalgets ordinære møder for åbne døre. Tilmelding for tilhørere skal ske senest kl. 12.00 dagen inden mødet ved Europaudvalgets sekretariat (europaudvalget@ft.dk; tlf. +45 33 37 36 10). Der vil være pladsbegrænsning.

 

Anvendte forkortelser:

FF   =Forventet forhandlingsoplæg

FO   =Forhandlingsoplæg

FL    =Forventet lukket behandling

L      =Lukket behandling


 

Rådsmøde (konkurrenceevne) den 20.-21. februar 2012
Dagsorden, 3. udgave

 

Indre markedsdelen:

1.   Direktiv om offentlige indkøb               

-    Politisk drøftelse

KOM (2011) 0896

Rådsmøde 3147 - bilag 1 (samlenotat side 2)

KOM (2011) 0896 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 1. feb. 2012)

EU-note (11) - E 22 (notat om det indre marked)
EU-note (11) - E 24 (note af 9/2-12 om direktivet om offentlige indkøb)

FO       2.   Forordning om europæiske venturekapitalfonde

-    Politisk drøftelse

KOM (2011) 0860

Rådsmøde 3147 - bilag 1 (samlenotat side 26)

EU-note (11) - E 22 (notat om det indre marked)

FO       3.   Forordning om europæiske fonde for sociale iværksættere

-    Politisk drøftelse

KOM (2011) 0862

Rådsmøde 3147 - bilag 1 (samlenotat side 26)

EU-note (11) - E 22 (notat om det indre marked)

FO       4.   Regnskabsdirektiverne

-    Politisk drøftelse

KOM (2011) 0684

Rådsmøde 3147 - bilag 1 (samlenotat side 51)

KOM (2011) 0684 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat 7/12-11)

5.   Kommissionens Årlige Vækstundersøgelse

-    Politisk drøftelse

KOM (2011) 0815

Rådsmøde 3147 - bilag 1 (samlenotat side 74)

6.   Rådskonklusioner om smart regulering

-    Vedtagelse af rådskonklusioner

KOM (2010) 0543

Rådsmøde 3147 - bilag 1 (samlenotat side 79)

 

Rumdelen:

7.   Global Monitoring for the Environment and Security (GMES)

-    Udveksling af synspunkter

KOM (2011) 0831

Rådsmøde 3147 - bilag 2 (samlenotat side 3)

 

Forskningsdelen:

8.   Horisont 2020:

a)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)

-    Orienterende debat

KOM (2011) 0809

b)  Forslag til Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)

-    Orienterende debat

KOM (2011) 0811

c)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reglerne for formidling og deltagelse i ”Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)”

-    Orienterende debat

KOM (2011) 0810

Rådsmøde 3147 - bilag 2 (samlenotat side 6)

KOM (2011) 0809 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 16/1-12)

KOM (2011) 0810 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 13/1-12)

KOM (2011) 0811 - bilag 2 (grund- og nærhedsnotat af 13/1-12)

KOM (2011) 0811 - bilag 1 (henvendelse af 7/12-11 fra Teknologirådet vedr. 8. rammeprogram, Horizon 2020)

EUU alm. del (10) - bilag 238 (udkast til dansk positionspapir vedr. EU's rammeprogram)

EUU alm. del (09) - bilag 175 (inspirationskatalog om videreudvikling af EU's rammeprogram og notat med forslag til danske prioriteter)

EUU alm. del (10) - svar på spørgsmål 137 (om udformningen af 8. rammeprogram)

Rådsmøde 3133 - bilag 5 (redegørelse vedr. rådsmøde konkurrenceevne 5-6/12-11)

Udvalgsmødereferat:

Senest behandlet i EUU 30/11-12, referat foreligger endnu ikke

d)  Forslag til Rådets forordning om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab (2014-2018), som komplementerer Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation

-    Orienterende debat

KOM (2011) 0812

Rådsmøde 3147 - bilag 2 (samlenotat side 28)

KOM (2011) 0812 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 16/1-12)

ITER:

KOM (2011) 0072 - bilag 1 (grundnotat af 13/4-11)

KOM (2011) 0072 - svar på spørgsmål 1

KOM (2011) 0072 - svar på spørgsmål 2

KOM (2011) 0072 - svar på spørgsmål 3

KOM (2011) 0072 - svar på spørgsmål 4

KOM (2011) 0072 - svar på spørgsmål 5

Udvalgsmødereferater:

Rådsmøde 3113 - bilag 4 (redegørelse vedr. rådsmøde konkurrenceevne 29-30/9-11)

EUU alm. del (11) - bilag 8 (beslutningsreferat fra møde i Statsministeriet 19/9-11 pga. valget)

EUU alm. del (10) - bilag 504 (side 1330 FO, forhandlingsoplæg forelagt EUU 19/5-11)

9.   European Institute of Innovation and Technology (EIT):

a)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 294/2008 om oprettelse af det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi

-    Præsentation ved Kommissionen

KOM (2011) 0817

Rådsmøde 3147 - bilag 2 (samlenotat side 33)

KOM (2011) 0817 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 16/1-12)

b)  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om den strategiske innovationsdagsorden for EIT: EIT's bidrag til et mere innovativt Europa

-    Præsentation ved Kommissionen

KOM (2011) 0822

Rådsmøde 3147 - bilag 2 (samlenotat side 33)

KOM (2011) 0822 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 13/1-12)

10. Europa 2020 Strategien:

a)  Opfølgning på Det Europæiske Råd i februar 2011

-    Fremskridtsrapport

Rådsmøde 3147 - bilag 2 (samlenotat side 38)

Det Europæiske Råd 04/02-11 - bilag 6 (formandskabets konklusioner fra mødet i DER 4/2-11)

b)  Årlig vækstundersøgelse

-    Orienterende debat

KOM (2011) 0815

Rådsmøde 3147 - bilag 2 (samlenotat side 40)

11. Eventuelt

12. Siden sidst
Ingen punkter

 

 

 

Dagsordenspunkernet 1-6 hører under Erhvervs- og Vækstministeriets ressort. Dagsordenspunkterne 7-10 hører under Uddannelsesministeriets ressort

 

 

 

Rådsmødet (økonomi og finans) den 21. februar 2012
Dagsorden, 3. udgave

1.   Kommissionens forslag til retsakter vedr. styrket euro samarbejde

-    Generel indstilling

KOM (2011) 0818, KOM (2011) 0819 og KOM (2011) 0821

Rådsmøde 3148 - bilag 1 (samlenotat side 2)

EU-note (11) - E 15 (notat om grønbog om euroobligationer)

Udvalgsmødereferat:

Senest behandlet i EUU 25/11-11, referat foreligger endnu ikke)

Udg.     2.   (Evt.) Rentebeskatningsdirektivet

-    Orienterende debat

KOM (2008) 0727

Rådsmøde 3148 - bilag 1 (samlenotat side 6)

KOM (2008) 0727 - bilag 3 (supplerende grundnotat af 25/2-09)

KOM (2008) 0727 - bilag 2 (grundnotat af 11/12-08)

Udvalgsmødereferater:

Rådsmøde 3105 - bilag 3 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde økofin 12/7-11)

EUU alm. del (10) - bilag 503 (side 1234, behandlet i EUU 13/5-11)

3.   (Evt.) Forhandlingsmandat vedr. rentebeskatningsdirektivet og antisvigaftaler med europæiske 3.-lande

-    Vedtagelse

Rådsmøde 3148 - bilag 1 (samlenotat side 6)

4.   (Evt.) Europæisk semester: Proceduren om makroøkonomiske ubalancer - scoreboard-rapport

-    Udveksling af synspunkter

Rådsmøde 3148 - bilag 1 (samlenotat side 11)

5.   Forberedelse af Det Europæiske Råd den 1.-2. marts 2012

Rådskonklusioner

Rådsmøde 3148 - bilag 1 (samlenotat side 16)

Det Europæiske Råd 01-02/03-12 - bilag 1 (udkast til kommenteret dagsorden for DER 1-2/3-12)

Europæisk semester:

Det Europæiske Råd 17/06-10 - bilag 7 (konklusioner fra DER)

EU-note (09) - E 47 (notat af 5/7-10 fra den økonomiske

konsulent)

EU-note (09) - E 37 (notat af 18/5-10)

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (09) - bilag 490 (side 1489 FO, forhandlingsoplæg

forelagt EUU 9/7-10)

 

Årlig vækstundersøgelse:

KOM (2011) 0815

Senest behandlet i EUU 20/1-12, referat foreligger endnu ikke

6.   Forberedelse af G20 mødet for finansministre og centralbankchefer den 25.-26. februar 2012

-    Generel indstilling

Rådsmøde 3148 - bilag 1 (samlenotat side 20)

FO       7.   Revisionsrettens årsberetning om gennemførelsen af budgettet for regnskabs året 2010

-    Rådsanbefaling

Rådsmøde 3148 - bilag 1 (samlenotat side 25)
Rådsmøde 3148 - bilag 2 (Finansudvalgets udtalelse)
EUU alm. del (11) - bilag 107 (Revisionsrettens årsberetning 2010)

8.   Budget guidelines for 2013

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 3148 - bilag 1 (samlenotat side 32)

9.   (Evt.) Klimafinansiering: opfølgning på Durban-konferencen

-    Rådskonklusioner

Rådsmøde 3148 - bilag 1 (samlenotat side 34)

 Senest behandlet i EUU 16/12-11, referat foreligger endnu ikke

10. (Evt.) Road map for økonomiske aspekter af ressourceeffektivitet

-    Rådskonklusioner

KOM (2011) 0571

Rådsmøde 3148 - bilag 1 (samlenotat side 36)

Udg.     11. (Evt.) Information fra formandskabet vedr. aktuelle lovforslag

-    Orientering fra formandskabet

12. Eventuelt

13. Siden sidst
Ingen punkter

 

 

 

Dagsordenspunkt 1 henhører under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 og 3 henhører under Skatteministeriets og Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort.  Dagsordenspunkt 4, 5 og 6 henhører under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 7, 8, 9 og 10 henhører under Finansministeriets ressort. Dagsordenspunkt 11 henhører under Økonomi- og Indenrigsministeriets ressort.

 

 

Rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 17. februar 2012
Dagsorden. 3. udgave

Udg.     1.   Lovgivningsinitiativer om udstationering af arbejdstagere

a)  Direktivforslag om håndhævelse og implementering af udstationeringsdirektivet 

-    Præsentation ved Kommissionen

-    Udveksling af synspunkter

Rådsmøde 3146 - bilag 1 (samlenotat side 3)

EU-note (11) - E 22 (notat om det indre marked)

b)  Forslag til rådsforordning om brug af strejkeretten (Monti II)

-    Præsentation ved Kommissionen

-    Udveksling af synspunkter

Rådsmøde 3146 - bilag 1 (samlenotat side 3)

2.   Bidrag til Det europæiske Råd (1.-2. marts 2012): Europa 2020-strategien

-    Politisk drøftelse

a)  Den årlige Vækstredegørelse og den fælles Beskæftigelsesrapport i lyset af det europæiske semester

KOM (2011) 0815

i)   Prioriteter for handling på beskæftigelses- og socialområdet: Politiske retningslinjer for 2012

-     Rådskonklusioner

-     Vedtagelse af den Fælles Beskæftigelsesrapport

-     Godkendelse af SPC-udtalelse om Den årlige Vækstredegørelse

Rådsmøde 3146 - bilag 1 (samlenotat side 5)

ii)  Forslag til rådsbeslutning om retningslinjer for medlemslandenes beskæftigelsespolitikker

-     Generel indstilling

KOM (2011) 0813                        

Rådsmøde 3146 - bilag 1 (samlenotat side 10)

b)  Vurdering af den sociale dimension af Europa 2020-strategien: 2011-rapport fra Socialbeskyttelseskomitéen (SPC) om de sociale konsekvenser af krisen

-    Godkendelse af hovedbudskaber                        

Rådsmøde 3146 - bilag 1 (samlenotat side 12)

c)  Det Europæiske Semester. Proceduren for makroøkonomiske ubalancer - scoreboard - Forelæggelser ved Kommissionen

Rådsmøde 3146 - bilag 2 (supplerende samlenotat)
EUU alm. del (11) - bilag 10 (skriftlig forelæggelse af rådsmøde økofin 4/10-11)
Rådsmøde 3115 - bilag 3 (redegørelse vedr. rådsmøde økofin 4/10-11)

3.   Kvinder i bestyrelser

-    Orienterende debat

Rådsmøde 3146 - bilag 1 (samlenotat side 14)
Rådsmøde 3146 - bilag 3 (formandskabets note)

FO       4.   Kommissionens forslag til Europa Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/40/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes eksponering for risici på grund af fysiske agenser (elektromagnetiske felter) (”EMF-direktivet”) (18. særdirektiv i henhold til artikel 16, stk.1, i direktiv 89/391/EØF)

-    Sagen er ikke på dagsordenen for rådsmødet (beskæftigelse og sociale anliggender) den 17. februar 2012, men forventes sat på dagsordenen for et snarligt rådsmøde med henblik på vedtagelse

KOM (2012) 0015

Rådsmøde 3146 - bilag 1 (samlenotat side 16)

KOM (2012) 0015 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 2/2-12)

5.   Eventuelt

6.   Siden sidst
Ingen punkter

 

 

Dagsordenspunkerne 1a, 1b, 2 a) ii og c) 4 hører under Beskæftigelsesministeriets ressort. Dagsordenspunkt 2 a) i er delt mellem Beskæftigelsesministeriet og Social- og Integrationsministeriet. Dagsordenspunkt 2 b) hører under Social- og Integrationsministeriets ressort. Dagsordenspunkt 3 hører under Ligestillingsministeriets ressort.

 

 

Rådsmøde (transport, telekommunikation og energi - energi) den 14. februar 2012
Dagsorden. 3. udgave

FO       1.   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet og om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF

-    Politisk drøftelse

KOM (2011) 0370

Rådsmøde 3145 - bilag 1 (samlenotat side 2)

KOM (2011) 0370 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 22/7-11)

KOM (2011) 0370 - bilag 2 (nærhedsudtalelse af 12/10-11)

EU-note (11) - E 22 (notat om det indre marked)

EU-note (11) - E 3 (EU-note af 10/10-11 om forslag om energieffektivisering)

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (11) - bilag 226 (side 243, senest behandlet i EUU 18/11-11)

2.   Forslag til forordning om energiinfrastruktur

-    Orienterende debat

KOM (2011) 0658

Rådsmøde 3145 - bilag 1 (samlenotat side 19)

KOM (2011) 0658 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 5/12-11)

EU-note (11) - E 22 (notat om det indre marked)

Udvalgsmødereferat:

EUU alm. del (11) - bilag 226 (side 247, senest behandlet i EUU 18/11-11)

3.   Europa 2020 Strategi

-    Politisk drøftelse

KOM (2010) 2020, KOM (2011) 0815

Rådsmøde 3145 - bilag 1 (samlenotat side 29)

Det Europæiske Råd 17/06-10 - bilag 7 (konklusioner fra DER)

EU-note (10) - E 31 (note om den danske genopretningspakke

af 1/2-11)

KOM (2010) 0639 - bilag 1 (grundnotat af 7/1-11)

KOM (2010) 0639 - svar på spørgsmål 1

Udvalgsmødereferater:

EUU alm. del (10) - bilag 339 (side 853, senest behandlet i EUU 18/11-11)

EUU alm. del (09) - bilag 490 (side 1489 FO, forhandlingsoplæg

forelagt EUU 9/7-10)

FO       4.   Kommissionens beslutningsforslag om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler mellem medlemsstaterne og tredje lande på energiområdet.

-    Tidlig forelæggelse

KOM (2011) 0540

Rådsmøde 3145 - bilag 1 (samlenotat side 31)

KOM (2011) 0540 - bilag 1 (grund- og nærhedsnotat af 17/10-11)

5.   Eventuelt

6.   Siden sidst
Ingen punkter

 

 

 

Dagsordenspunkterne 1-4 hører under Klima- og Energiministeriets ressort.