Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterDagsordner og referaterFolketingsåret 1997-98 1. samling › EUU dagsorden 21. nove...

Dokumenter


EUU dagsorden 21. november 1997

Denne side indeholder ingen links til bilag

2. OMTRYK

Europaudvalget

holder møde

fredag den 21. november 1997 kl. 11.00

i vær. 2-133

Dagsorden:

FO 1. Rådsmøde (indre marked) den 27. november 1997

2. Autonome kvoter for import af stål fra Kazakhstan

Bilag 197

3. I forlængelse af rådsmøde (industri) den 13. november 1997:

FO Statsstøtte

Forslag til Rådets forordning om anvendelse af EF-traktatens artikel 92 og 93 på visse former for horisontal statsstøtte

KOM(97)396

Bilag 175, 24, 91, 98, (96) 149, 873

Rådsmødereferater 201, (96) 254 og 339, 992 og 1092

Udvalgsmødereferater (96) side 424, 1802

FO 4. Rådsmøde (turisme) den 26. november 1997

FO 5. Rådsmøde (udvikling) den 28. november 1997

6. Rådsmøde (kulturministre) den 24. november 1997

7. Eventuelt

Der vedlægges foreløbig oversigt over de under punkt 1, 3, 4 og 5 nævnte møder

Rådsmøde (indre marked) den 27. november 1997

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave

1. Handlingsplanen for det indre marked

Oversendt til Folketingets Europaudvalg den 12. juni 1997

(Alm. del - bilag 1191)

- Det luxembourgske formandskab og kommende britiske og østrigske formandskabers arbejdsprogram for gennemførel-

sen af handlingsplanen

- Kommissionens statusrapport over gennemførelsen af handlingsplanen: Præsentation af udkast til "score- board"

- Det europæiske standardiseringsarbejde. Præsentation af den danske note: "Behov for mere effektiv standardi-

sering?"

Bilag 173, (96) 223, 240, 261, 407, 695, 873, 962, 991, 1007, 1023, 1191

Rådsmødereferater (96) 443 og 502, 1122 og 1225

Udvalgsmødereferater (96) side 576, 1471, 2014

2. SLIM-initiativet

- Kommissionens statusrapport

KOM(96)559

Bilag 173, (96) 57, 223, 240, 261, 695, 719, 1007

Rådsmødereferater (96) 350 og 502, 826 og 877, 1122 og 1225

Udvalgsmødereferater (96) side 227, 576, 1473 og 2016

3. Forslag til Rådets forordning (EF) om ændring af forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks

(Forsendelse)

KOM(97)472

Bilag 158, 161, 173, (96) 962, 1007, 1022

Rådsmødereferater (96) 1122 og 1225

Udvalgsmødereferater (96) side 2017

4. Statut for Det Europæiske Selskab: Opfølgning på arbejds- gruppen M. Davignons arbejde

KOM(91)174

Bilag 173, (96) 223, 1007, 1066, 1125, 1145, 1534

Rådsmødereferater 22 og 111, (96) 350 og 502, 1122 og 1225, 1309 og 1394

Udvalgsmødereferater (96) side 589, 2023, 2329, 2945

5. Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 85/378/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemssta- ternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar

KOM(97)478

Bilag 63, 69, 173, 199

FO 6. Forslag til Rådets direktiv om supplerende tilsyn med for- sikringsselskaber i en forsikringskoncern

KOM(95)406

Bilag 173

FO 7. Forslag til Rådets beslutning om et program for forbedring af juristers indsigt i fællesskabsretten

(Robert Schumann-aktionen)

KOM(96)580

Bilag 173, (96) 223

Rådsmødereferater (96) 350 og 502

Udvalgsmødereferater (96) side 589

FO 8. KAROLUS-programmet

KOM(97)393 *)

Bilag 173

FO 9. Forslag til Rådets direktiv om medicinske anordninger til in vitro-diagnostik

KOM(95)130, KOM(96)643 *)

Bilag 173, (96) 1007, (95) 942

Rådsmødereferater (96) 1122 og 1225

Udvalgsmødereferater (96) 2036

10. Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets tiltrædelse af overenskomsten af 1958 om indførelse af fælles vilkår for godkendelse og gensidig anerkendelse af godkendelser af udstyr og dele til motorkøretøjer som revideret

KOM(95)723 *) ***) A)

Bilag 173, (96) 1236, 1267

Rådsmødereferater (96) 1314 og 1474

Udvalgsmødereferater (96) side 2633

FO 11. Forslag til Rådets direktiv om retsbeskyttelse af biotekno- logiske opfindelser

KOM(97)446 *)

Bilag 173, 174, (96) 1281

Info-note (96) I 186

12. Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 93/38/EØF om samordning af fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation

KOM(95)107, KOM(96)598 *) ***) A)

Bilag 173, (96) 223, 690, 1320, 1452

Rådsmødereferater (96) 350 og 502

Udvalgsmødereferater (96) side 591

FO 13. Forslag til Rådets direktiv om tredje ændring af direktiv 83/189/EØF om en informationsprocedure med hensyn til tek- niske standarder og forskrifter

KOM(96)392 *)

Bilag 173, (96) 57, 1512, (95) 1229

Rådsmødereferater (96) 68 og 95, 144 og 257

Udvalgsmødereferater (96) side 22, 230

14. Grønbog om EF-patentet og det europæiske patentsystem - patentering som innovationsfremme

KOM(97)314

Bilag 16, 173, 189, (96) 1512

FO 15. Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 95/2/EF om andre tilsætningsstoffer til levnedsmidler end far- vestoffer og sødestoffer

KOM(96)303 *)

Bilag 173, (96) 578

16. Vertikale direktiver på levnedsmiddelområdet

- Forslag til Rådets direktiv om visse former for sukker bestemt til konsum

- Forslag til Rådets direktiv om honning

- Forslag til Rådets direktiv om frugtsaft og visse lig-

nende produkter bestemt til konsum

- Forslag til Rådets direktiv om visse former for konser-

veret helt eller delvis inddampet mælk bestemt til kon-

sum

- Forslag til Rådets direktiv om marmelade og frugtgelé samt kastanjecreme bestemt til konsum

KOM(95)722

Bilag 173, (96) 153

Info-note I 25

FO 17. Forslag til Rådets direktiv om visse former for kaffe- ekstrakter og cikorieekstrakter

KOM(95)722 *)

Bilag 173, (96) 153

18. Forslag til Rådets direktiv om kakao- og chokoladevarer bestemt til konsum

KOM(95)722

Bilag 173, (96) 153, 246

Info-note I 25

19. Kommissionens grønbog om de generelle principper for Den Europæiske Unions levnedsmiddellovgivning

KOM(97)176

Bilag 13, 69, 173, (96) 1423, 1526, 1541

Rådsmødereferater 72 og 140, 151

Info-note (96) I 127

EU-note (96) E 38

Udvalgsmødereferater side 62

20. Forslag til Rådets direktiv om særlige bestemmelser for køretøjer, der anvendes til personbefordring og har flere end otte siddepladser ud over førerens plads, og om ændring af Rådets direktiv 70/156/EØF

KOM(97)276

Bilag 171, 173

UDGÅET 21. Det Europæiske Observationsorgan for Bioteknologi

- Udkast til Rådets konklusioner

Bilag 191

----------------------------------------

*) Forslaget er baseret på art. 100A, hvorom der kan begæres afstemning

***) Endelig og formel vedtagelse i Rådet efter Europa-Parlamen- tets godkendelse af Rådets fælles holdning

A) Punktet forventes vedtaget uden debat

Rådsmøde (turisme) den 26. november 1997

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave

FO 1. Forslag til Rådets afgørelse om det første flerårige program til støtte for turismen i Europa "PHILOXENIA"

(1997-2000)

KOM(96)168, KOM(96)635

- Orienterende drøftelse

Bilag 167, (95) 704

Rådsmødereferater (95) 804 og 822

Udvalgsmødereferater (95) side 1844

2. Beretning fra Kommissionen om Fællesskabets foranstaltninger med indvirkning på turisme (1995/96)

KOM(97)332

- Præsentation fra Kommissionen

Bilag 167

3. Meddelelse fra Kommissionen om en indsats mod børnesexturisme

KOM(96)547

- Orienterende drøftelse

Bilag 167

4. International konference om turisme og beskæftigelse (Luxembourg 4.-5. november 1997)

- Vedtagelse af rådskonklusioner

Bilag 167, 200

5. Eventuelt

Rådsmøde (udviklingsministre) den 28. november 1997

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave

1. Politiske retningslinjer for det fremtidige AVS/EU udviklingssamarbejde

KOM(96)570

Bilag 93, 168, (96) 183, 217, 634, 913, 914, 1067, 1068, 1181, 1532

Rådsmødereferater 166, (96) 341 og 511, 1198 og 1265

Udvalgsmødereferater (96) side 490, 2234

2. Rådsresolution om mikrofinansiering

Bilag 168

3. Opfølgning af 1995-resolutionen om kønsaspektet i udviklingssamarbejdet

- Rådskonklusioner

FO - Fælles holdning til forslag til forordning om integration af kønsaspektet i udviklingssamarbejdet

KOM(97)265

Bilag 155, 168

4. Opfølgning af Rådets konklusioner om forbindelsen mellem nødhjælp, rehabilitering og langsigtet udvikling

KOM(96)153

Bilag 168, (95) 753

Rådsmødereferater (95) 844 og 920

Udvalgsmødereferater (95) side 2024

5. Konklusioner om informationssamfundet og udvikling

KOM(97)351 A)

Bilag 168

6. Fødevarekonventionens fremtid

Bilag 168

7. Eventuelt

a) Afbinding af bistanden

Bilag 168, (92.1) F 20, (91.1) F 38

Udvalgsmødereferater (91.1) side 283, (92.1) side 263, 1078

b) Opfølgning af DAC-rapport om EU-udviklingssamarbejdet

Bilag 168, (96) 1067

Rådsmødereferater (96) 1198 og 1265

Udvalgsmødereferater (95) side 794, (96) side 2243

c) Rapport om udviklingssamarbejdet med landene i Asien og Latinamerika (ALA)

Bilag 168, (96) 1067

Rådsmødereferater (96) 1198 og 1265

Udvalgsmødereferater (96) side 2243

d) El Niño

Bilag 168

e) Somalia

Bilag 168

f) Højniveaumødet den 27.-28. oktober 1997 i Genève om LDC- landenes handel og udvikling

Bilag 168

g) Operationel koordination

Bilag 168, (96) 1067, (95) 753

Rådsmødereferater (96) 1198 og 1265

Udvalgsmødereferater (96) side 2241

h) Kakao-direktivet

Bilag 168

i) Oprindelige folk

A) Punktet forventes vedtaget uden debat

Rådsmøde (kultur/audiovisuel) den 24. november 1997

Revideret foreløbig oversigt, 2. udgave

1. Musikkens rolle i Europa

- Vedtagelse af rådskonklusioner

Bilag 169, (95) 833

2. Europæisk kulturby

KOM(97)549

- Præsentation af forslag fra Kommissionen for perioden efter år 2001

- Udpegelsen af Den Europæiske Kulturby i år 2001

Bilag 169, (96) 368, 1201

Rådsmødereferater (96) 471 og 536

Udvalgsmødereferater (96) side 976

3. Situationen for Fællesskabets kulturprogrammer efter den 31. december 1998

- Udveksling af synspunkter

Bilag 169, (96) 368, 1201,

Rådsmødereferater (96) 471 og 536

Udvalgsmødereferater (96) side 974

4. Nedsættelse af momsen på fonogrammer (plader/disketter)

- Initiativ fra den italienske delegation

Bilag 169, (95) 833

Rådsmødereferater (95) 982

Udvalgsmødereferater (95) side 2281

5. Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af Den Europæ- iske Garantifond til fremme af produktionen af biograf- og tv-film

KOM(95)546

- Statusrapport fra formandskabet

Bilag 169, (96) 368, 1201, (95) 818

Rådsmødereferater (96) 471 og 536, 1301 og 1380, (95) 982

Udvalgsmødereferater (96) side 980, 2528, (95) side 2275

6. Opfølgning af grønbog om beskyttelse af mindreårige og den menneskelige værdighed i forbindelse med audiovisuelle tjenester og informationstjenester

KOM(96)483

- Præsentation ved Kommissionen

Bilag 169, (96) 368, 397, 1201

Rådsmødereferater (96) 471 og 536, 1301 og 1380

Udvalgsmødereferater (96) side 982, 2530

7. Struktureret dialog med landene i Central- og Østeuropa vedrørende det audiovisuelle område

Bilag 169