Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenterEuropaudvalgets dokumenterInfo-noter tilgået EuropaudvalgetSamtlige info-noter tilgået Folketingets Europaudvalg › Europa-Parlamentet adv...

Dokumenter


Europa-Parlamentet advarer mod genåbning af forhandlinger om forfatningstraktat på regeringskonference

Info-note tilgået Folketingets Europaudvalg

Folketingets Europaudvalg

Christiansborg, den 26. september 2003

Folketingets repræsentant ved EU

 

 

Til

udvalgets medlemmer og stedfortrædere

 

 

Europa-Parlamentet advarer mod genåbning af forhandlinger om forfatningstraktat på

regeringskonference

Europa-Parlamentet sagde ikke overraskende klart ja til udkastet til forfatningstraktat fra EU-konventet, da det den 24. september i Strasbourg afgav sin udtalelse om indkaldelsen af den kommende regeringskonference (1). 335 af Parlamentets 626 medlemmer stemte for, 106 var imod, mens 53 undlod at stemme.

Hovedbudskabet fra Europa-Parlamentet var, at man skal stå vagt om forfatningsudkastet, idet det udgør et nøje afbalanceret kompromis. Parlamentet advarer således i sin udtalelse i stærke vendinger regeringskonferencen mod at genåbne forhandlingerne, som man mener risikerer at underminere den opnåede aftale samt hele idéen med et konvent.

Trods de tydelige advarsler fra Parlamentet mod at pille ved konventsteksten indeholder Parlamentets udtalelse dog også en ønskeliste over "forbedringer", som man gerne ser gennemført i slutforhandlingerne, hvis regeringerne trods alle advarsler skulle gå hen og genåbne konventsteksten. Parlamentet har dog elegant undladt at formulere sine ønsker som krav, men har i stedet valgt at udtrykke dem som en bekymring over "mangler" ved Konventets dokument.

Parlamentets kritikpunkter

Parlamentet beklager bl.a., at man ikke kunne enes om:

 • at gøre Europa-Parlamentet til det parlamentariske organ i EU, som skal føre demokratisk kontrol med EU’s udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik
 • flertalsbeslutninger i Ministerrådet indenfor den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik
 • en større samordning af medlemsstaternes økonomiske politik
 • en mere eksplicit integration af beskæftigelse, miljøhensyn og dyrevelfærd i alle EU’s politikker
 • at afskaffe enstemmighed blandt medlemsstaterne samt kravet om ratifikation i de nationale parlamenter i forbindelse med fremtidige revisioner af forfatningstraktaten
 • at Europa-Parlamentet skal godkende ikrafttrædelsen af fremtidige forfatningstekster
 • at afskaffe kravet om enstemmighed i Rådet på flere områder end man faktisk gjorde
 • en hurtigere indførelse af den nye sammensætning af Europa-Parlamentet baseret på degressiv proportionalitet
 • en yderligere udvidelse af Europa-Parlamentets lovgivningsbeføjelser via den såkaldte "almindelige lovgivningsprocedure", som ligestiller Parlamentet og Rådet som lovgivere.

Folkeafstemninger på samme dag i EU

Europa-Parlamentet besluttede ligeledes at opfordre alle medlemsstater, som planlægger folkeafstemninger om forfatningstraktaten, til at afholde dem på den samme dag. Parlamentets forfatningsudvalg havde ellers anbefalet, at folkeafstemningerne skulle afholdes på "valgdagen" for europaparlaments-valgene i juni 2004, men denne idé bortfaldt under den endelige afstemning. Forfatningsudvalget havde ligeledes opfordret medlemsstaterne til at organisere folkeafstemninger om forfatningstraktaten, hvor det lovgivningsmæssigt var muligt. Men også dette ønske blev afvist af Parlamentet.

Parlamentets repræsentation på regeringskonferencen

Det er endnu ikke afklaret, hvilken repræsentation Europa-Parlamentet skal have på regeringskonferencen. Europa-Parlamentet var på den seneste regeringskonference repræsenteret på udenrigsministerniveau med to observatører: Elmar Brok (PPE/DE) og Dimitris Tsatsos (PSE), mens Parlamentet ikke var repræsenteret på stats- og regeringschefniveau. Den daværende parlamentsformand Nicole Fontaine blev dog indbudt til et særligt møde forud for stats- og regeringschefernes møde i Nice.

Denne gang ønsker Parlamentet dog at være aktivt involveret i regeringskonferencen på alle niveauer. Derfor kritiserede formanden for Europa-Parlamentets næststørste gruppe PSE, Enrique Barón Crespo på sessionen den italienske rådsformand for ikke at kunne garantere Europa-Parlamentet repræsentation på stats- og regeringschefniveau. Den italienske formand lovede dog Parlamentet, at man ville inddrage Parlamentet "fuldt ud" på udenrigsministerniveau, mens spørgsmålet om Parlamentets repræsentation på stats- og regeringschefniveau skulle tages op af stats- og regeringscheferne selv. Han lovede dog Parlamentet en bedre repræsentation end i Nice

Parlamentet har endnu ikke formelt udpeget sine (formentligt to) repræsentanter. Men den ene ser i øjeblikket ud til at blive den tidligere parlamentsformand og medlem af Konventets Præsidium, Klaus Hänsch, der er indstillet som PSE-gruppens kandidat, mens det stadig er åbent, hvem der bliver repræsentant for Parlamentets største gruppe PPE/DE. Gruppen var delt i to lige store lejre, da man på et møde den 23. september stemte, om man skulle repræsenteres af Inigo Méndez de Vigo, som også var medlem af Konventets præsidium, eller den magtfulde formand for Parlamentets udenrigsudvalg Elmar Brok. De to kandidater fik begge støtte fra 95 medlemmer ved afstemningen.

Europa-Parlamentet inviterer nationale parlamenter

Endelig besluttede Europa-Parlamentet at invitere repræsentanter fra de nationale parlamenter til at deltage i en række møder i Parlamentets forfatningsudvalg i løbet af de kommende tre måneder, hvor man sammen kan følge og drøfte arbejdet på regeringskonferencen. Parlamentets to repræsentanter på regeringskonferencen vil her aflægge rapport om status for forhandlingerne. Sandsynligvis vil Parlamentet også vil invitere repræsentanter fra rådsformandskabet og Kommissionen samt måske visse medlemsstaters udenrigsministre til at deltage i møderne.

En endnu ikke endelig bekræftet tidsplan for møderne er følgende datoer:

 • Tirsdag den 21. oktober i Strasbourg (Med deltagelse af den italienske udenrigsminister Frattini).
 • Torsdag den 6. november i Bruxelles.
 • Mandag den 24. november i Bruxelles.
 • Mandag den 1. december i Bruxelles
 • Mandag den 15. december i Strasbourg.

 

Med venlig hilsen

Morten Knudsen

(1) Europa-Parlamentet skal ifølge TEU artikel 48 udtale sig til fordel for afholdelsen af en regeringskonference.