Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om den europæiske proc...

Dokumenter


Om den europæiske procedure for vedtagelsen af en nyeuropæisk patentkonvention.

Besvaret §20-spørgsmål

Spm. nr. S 408

Til erhvervsministeren (8/11 2000) af:

Knud Erik Hansen (SF):

»Vil ministeren oplyse, hvorledes den europæiske procedure for vedtagelse af en ny europæisk patentkonvention bliver, herunder den formelle betydning af beslutninger på den konference, som EPO afholder den 20.-29. november 2000 om revidering af patentkonventionen, samt hvornår EU's ministerråd forventes at behandle sagen, og hvilke ministre den vil henhøre under?«

Svar (16/11 2000)

Erhvervsministeren (Pia Gjellerup):

Den Europæiske Patentkonvention (EPK) er tiltrådte af 20 lande, der udover EU-medlemslandene omfatter Cypern, Liechtenstein, Monaco, Tyrkiet og Schweiz. EPK henhører under Erhvervsministeriets ressort.

Ændringsforslagene til konventionen er indeholdt i det såkaldte »Basic Proposal«. De forslåede ændringer har været behandlet af Administrationsrådet i den Europæiske Patentorganisation (EPO). Administrationsrådet består af repræsentanter fra patentmyndighederne i de enkelte medlemslande. De foreslåede ændringer er hver især resultatet af en almindelig flertalsafgørelse i Administrationsrådet. Vedtagelsen af de enke lte ændringsforslag er sket med skiftende flertal. Administrationsrådets tilslutning er en forudsætning for, at ændringsforslag til konventionen kan behandles på en diplomatisk konference.

En vedtagelse af det samlede forslag til ændring af konventionen (»Basic Proposal«) kræver 3/4 flertal af de i alt 20 medlemslande. Forinden der stemmes om det samlede forslag, skal hvert enkelt ændringsforslag behandles. Såfremt et forslag i »Basic Proposal« ønskes ændret eller helt fjernet, kræver dette et flertal på 2/3 af alle medlemslandene. Hvis der ikke opnås et sådant flertal forbliver forslaget en del af »Basic Proposal« og indgå r således i den endelige afstemning.

Efter den endelige vedtagelse er det op til de enkelte medlemslande at implementere de ændringer, som får indflydelse på national lovgivning. Ændringer i EPK skal ratificeres, hvilket betyder, at regeringen fremlægger et lovforslag herom.

Den ændrede konvention vil træde i kraft to år efter, at det 15. medlemsland ratificeret ændringerne, eller hvis alle medlemsstater ratificerer inden dette tidspunkt, da på den første dag tre måneder efter det sidste medlemsland har ratificeret.

Jeg skal tilføje, at EPK ikke henhører under EU traktaten, hvorfor den sædvanlige procedure til vedtagelse af EU-lovgivning ikke finder anvendelse i dette tilfælde. Der foregår dog et koordineret samarbejde på mellemstatsligt plan blandt EU-landene.

EU-kommissionen har indledt en høring af medlemslandene, interesseorganisationerne og andre om holdningen til henholdsvis en opstramning, liberalisering eller status quo af reglerne om patentering af software. Dette er sket med henblik på eventuelt at fremsætte et direktivforslag herom. Høringsfristen udløber den 15. december 2000. EU-kommissionen vil i begyndelsen af 2001 forelægge Rådet et oplæg til opfølgning på høringen.

EU´s ministerråd vil blive inddraget, i det omfang der foreligger et forslag til EU retsakt vedrørende patentering af software. I givet fald vil et sådant forslag fremlægges, vil sagen sandsynligvis blive behandlet i rådet (Indre Marked, forbruger og turisme). I Danmark henhører forslaget under Erhvervsministeriets ressort.