Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om pædofile asylansøgere.

Dokumenter


Om pædofile asylansøgere.

Besvaret §20-spørgsmål

Spm. nr. S 714

Til indenrigsministeren (1/12 2000) af:

Peter Skaarup (DF):

»Kan ministeren oplyse, om der blandt asylansøgere i danske flygtningecentre, f.eks. Sandholmlejren, har været tilfælde af pædofile asylansøgere, der har forgrebet sig på mindreårige børn og i bekræftende fald oplyse, om hvor udbredt fænomenet er?«

Begrundelse

Spørgeren ønsker oplyst, om der har været tilfælde af pædofile asylansøgere i danske asylcentre og om hvor udbredt fænomenet er.

Svar (18/12 2000)

Indenrigsministeren (Karen Jespersen):

Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Udlændingestyrelsen, der har oplyst følgende:

»Udlændingestyrelsen har til brug for besvarelsen indhentet udtalelse fra henholdsvis Dansk Røde Kors og Beredskabsstyrelsen, der varetager den daglige drift af asylcentre i Danmark.

Dansk Røde Kors har over for Udlændingestyrelsen oplyst, at der - i den periode, hvor de har forestået driften af asylcentre i Danmark {{SPA}} har været enkeltstående tilfælde, heraf et den 6. december 2000, hvor en mindreårig asylansøger har oplyst at være blevet krænket af en voksen asylansøger. Den voksne asylansøger blev, samme dag som krænkelsen angiveligt havde fundet sted, overflyttet til et andet asylcenter. Politianmeldelsen mod den pågældende er siden blevet frafaldet.

Dansk Røde Kors har over for Udlændingestyrelsen endvidere oplyst, at tilfælde som de nævnte altid er blevet anmeldt til politiet med henblik på efterforskning og eventuel strafforfølgning.

Beredskabsstyrelsen, Beredskabscenter Fyn, har endvidere over for Udlændingestyrelsen oplyst, at de udelukkende har kendskab til et enkelt tilfælde, som kunne have pædofil karakter. I dette tilfælde indgav det krænkede barns fader politianmeldelse, men trak efterfølgende anmeldelsen tilbage. Såvel faderen som barnet var asylansøgere.«