Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om forpligtelser ved b...

Dokumenter


Om forpligtelser ved bevillinger af Mål 2-midler til Storstrøms Amt.

Besvaret §20-spørgsmål

Spm. nr. S 3928

Til erhvervsministeren (10/9 01) af:

Svend Erik Hovmand (V):

»Hvad er årsagen til, at regeringen ikke lever op til de statslige forpligtelser i forbindelse med bevillinger af mål 2 midler til Storstrøms Amt?«

Begrundelse

Ifølge de af ministeren godkendte mål-2 programmer for områderne i Storstrøms Amt er der i perioden 2000-2006 planlagt anvendt et samlet beløb på ca. 95 mio. kr. - svarende til ca. 14 mio. kr. pr. år. I de sidste to år har den statslige andel ikke levet op til forventningerne, hvorfor beløbet over den 2-års periode kun er nået op på knap 20 mio. kr. - mod de forventede 30.

Heller ikke i det kommende år ser det ud til, at regeringen vil leve op til målsætningen, som den selv har godkendt med det resultat, at en række projekter ikke kan realiseres.

Svar (20/9 01)

Erhvervsministeren (Ole Stavad):

Spørgeren er tilsyneladende misinformeret om forudsætninger og statslige tilsagn i forbindelse med bevillinger af mål 2-midler til Lolland, Falster og Møn.

Regeringen lever fuldt ud op til de tilsagn, der er givet til Lolland, Falster og Møn og øvrige mål 2-områder. Regeringen har udover det tilsagn, som blev givet i forbindelse med det samlede mål 2-program fremskaffet yderligere midler i marts 2001, som en ekstraordinær bevilling på 22 mio. kr. (fra annulationer), hvoraf Lolland, Falster og Møns andel udgør 4,4 mio. kr.

Erhvervsministeriets medfinansiering af mål 2-programmet har for hvert af årene 2000 og 2001, i overensstemmelse med de givne tilsagn, udgjort 39 mio. kr. for det samlede mål 2-område.

Fordelt efter områdets befolkningstal i forhold til den samlede mål 2-befolkning betyder dette, at der er tildelt 7,5 mio. kr. til Lolland, Falster og Møn hvert år.

I begyndelsen af februar 2000 forud for udarbejdelsen af mål 2-programmets finansieringsplan meddelte Erhvervsfremme Styrelsen de i mål 2-programmet involverede amter, herunder Storstrøms Amt, den forventede fordeling af Erhvervsministeriets medfinansiering for år 2000 samt forventningerne til budgetterne for årene 2001-2003.

Trods denne udmelding valgte Storstrøms Amt imidlertid selv at fremlægge en finansieringsplan, som indeholdt en EU-ramme for »virksomhedsprioriteten«, der krævede en større medfinansiering, end der kunne forventes fra Erhvervsministeriets side. Alternativt kunne EU-midlerne have været afsat til forbedring af de offentlige rammebetingelser for erhvervslivet eller kompetenceudvikling.

Regeringen har ikke i forbindelse med fremsendelse af programmet til Kommissionen godkendt en forøgelse af Erhvervsministeriets medfinansiering til Lolland, Falster og Møn. Der er i tabellerne i det godkendte program over programmets midler taget direkte forbehold for Erhvervsministeriets medfinansiering.

At Lolland, Falster og Møn på eget ansvar har valgt at sidde Erhvervsministeriets tilsagnsramme overhørig ved udarbejdelse af mål 2-programmet, kan i sagens natur hverken bebrejdes Erhvervsministeriet eller regeringen.

Regeringen har således fuldt ud levet op til den medfinansiering fra Erhvervsministeriet, der er blevet stillet i udsigt forud for mål 2-programmets færdiggørelse og godkendelse.

I øvrigt har jeg noteret mig, at heller ikke oppositionen i sine forslag til den kommende finanslov har foreslået yderligere midler til mål 2-programmet.