Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om Tyskland bør stramm...

Dokumenter


Om Tyskland bør stramme sin finanspolitik i den nuværende konjunktursituation.

Besvaret §20-spørgsmål

Spm. nr. S 982

Til finansministeren (18/2 02) af:

Ole Sohn (SF):

»Mener ministeren, at det i den nuværende konjunktursituation er fornuftigt, hvis Tyskland strammer sin finanspolitik?«

Begrundelse

Spørgeren ønsker kendskab til, hvordan den danske regering bedømmer den tyske finanspolitik.

Svar (28/2 02)

Finansministeren (Thor Pedersen):

ECOFIN vedtog på mødet den 12. februar 2002 i overensstemmelse med den normale procedure en udtalelse om det tyske stabilitetsprogram. ECOFIN vedtog endvidere en erklæring om budgetsituationen i Tyskland.

Jeg redegjorde for regeringens holdning og forelagde sagen til forhandlingsoplæg på mødet i Folketingets Europaudvalg den 8. februar 2002 forud for mødet i ECOFIN den 12. februar 2002.

Regeringen er enig med Kommissionen i, at den budgetmæssige udvikling i Tyskland ikke er tilfredsstillende. Regeringen fandt derfor, at man fra dansk side burde arbejde for, at ECOFIN fremsatte en Rådsudtalelse, der så tydeligt som muligt afspejlede den tyske regerings klare målsætning om at forhindre budgetunderskuddet i at nå op på 3 pct. af BNP.

Vurderingen var blandt andet, at Tyskland formentlig ikke har interesse i at foretage en markant stramning af finanspolitikken i et forsøg på at opnå et balanceret budget så hurtigt som muligt, da dette kan bidrage til at fastholde den lave vækst eller dæmpe en vækstfremgang, og at en markant tysk stramning formentlig heller ikke ville være i de øvrige EU-landes interesse.

På denne baggrund støttede jeg på mødet i ECOFIN den 12. februar 2002 Rådets erklæring om budgetsituationen i Tyskland, der ligger på linje med regeringens vurdering af sagen.

I erklæringen udtrykker ECOFIN, at Rådet er tilfreds med de tilsagn, som den tyske regering afgav, og at Rådet på baggrund af disse tilsagn mener, at det har reageret tilstrækkeligt på de betænkeligheder, der kom til udtryk i Kommissionens forslag til henstilling (»tidlig advarsel«), der var i overensstemmelse med stabilitets- og vækstpagten.

Den tyske regering bekræftede blandt andet, at den vil bestræbe sig på at sikre, at referenceværdien på 3 pct. af BNP for det generelle offentlige underskud ikke overskrides, og at den vil undgå at træffe foranstaltninger, der kan forværre budgetstillingen, samt anvende et eventuelt råderum på budgettet til at nedbringe underskuddet, d.v.s. bruge den underliggende budgetforbedring f.eks. fra en fornyet højere vækst til at nedbringe underskuddet. Den tyske regering bekræftede endvidere, at en budgetsaldo tæt på balance vil blive nået i 2004 i overensstemmelse med de tidligere forpligtelser, hvilket kan kræve foranstaltninger ud over dem, der er indeholdt i stabilitetsprogrammet, når konjunkturerne er vendt.

I vurderingen af behovet for en bedre balance på de offentlige budgetter i de kommende år i Tyskland kan endvidere inddrages de betydelige mellem- og langfristede budgetmæssige udfordringer, som Tyskland står over for. Tyskland har således et relativt stort budgetunderskud samtidig med, at der vil blive en relativt stor påvirkning af budgettet fra den aldrende befolkning.