Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmålSamlet oversigt over svar på EU-relevante § 20-spørgsmål › Om, hvordan politiet s...

Dokumenter


Om, hvordan politiet skønner, at kriminaliteten vil udvikle sig efter østudvidelsen af EU.

Besvaret §20-spørgsmål

Spm. nr. S 1302

Til justitsministeren (12/12 03) af:

Peter Skaarup (DF):

»Vil ministeren redegøre for, hvordan politiet skønner, at kriminaliteten vil udvikle sig efter østudvidelsen af EU 1. maj 2004, herunder hvordan politiet har forberedt sig på en eventuel stigning i kriminaliteten begået af arbejdssøgende østeuropæere, der ikke har tilstrækkelige midler med hjemmefra?«

Begrundelse

I bilag 2 til aftalen om adgang til det danske arbejdsmarked for arbejdstagere fra de nye medlemslande oplyses det, at jobsøgere fra disse lande kan opholde sig i Danmark i en jobsøgningsperiode på seks måneder. Det oplyses endvidere, at arbejdssøgende i denne periode skal forsørge sig selv, samt at grundlaget for deres ophold bortfalder, såfremt de søger om hjælp til forsørgelse.

De jobsøgende har mulighed for i en periode på tre måneder at medbringe arbejdsløshedsdagpenge fra deres hjemland.

Levestandarden i de otte lande, der er omfattet af ovennævnte aftale, er dog langt lavere end i Danmark. Det kan oplyses, at BNP pr. indbygger i Polen var på ca. 5.000 euro i 2001, mens den samme år var på 33.790 euro i Danmark. BNP pr. indbygger målt i købekraftsstandard var i 2001 på 9.200 i Polen og 27.678 i Danmark. Lignende forskelle i levestandarden gør sig gældende for de andre nye medlemslande med undtagelse af de to lande, som ikke er omfattet af bestemmelserne om en overgangsperiode i tiltrædelsestraktaten.

Medmindre de arbejdssøgende fra de nye medlemslande selv medbringer ressourcer til at klare sig for, eller de er i stand til at få et arbejde i det øjeblik, de kommer til Danmark, vil det være forbundet med store problemer at klare sig på lovlig vis i det danske samfund. Såfremt disse to betingelser ikke opfyldes, og de jobsøgende østeuropæere alligevel beslutter sig for at blive i Danmark i hele seks måneders-perioden, er der en betydelig risiko for, at disse østeuropæere presses til at begå kriminalitet. Spørgeren ønsker således ministerens vurdering og eventuelle initiativer i denne sag.

Svar (22/12 03)

Justitsministeren (Lene Espersen):

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet anmodet Rigspolitichefen om en udtalelse.

Når denne udtalelse foreligger, vil jeg vende tilbage til sagen.