Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2007-08, 2. samling) › Om den genetisk modifi...

Dokumenter


Om den genetisk modificerede rapsfrø

Besvaret § 20-spørgsmål

Per Clausen (EL)

Mener ministeren, at det vil være i overensstemmelse med afvisningen af regeringens anmodning om forhandlingsoplæg i forhold til godkendelse af to GMO`er på mødet i Folketingets Europaudvalg fredag den 4. juli 2008, hvis Danmark på mødet i Den stående Komite for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. juli stemmer for at give tilladelse til markedsføring af den genetisk modificerede rapsfrø T 45?

Fødevareministeren (Eva Kjer Hansen)

For såvel sojabønne A2704-12, bomuld LLCotton25 og rapsfrø T45 har både danske og internationale eksperter vurderet, at der ikke er sundhedsmæssige eller miljømæssige indvendinger mod godkendelse af disse gmo’er, og dette henholder regeringen sig til.

I forhold til rapsfrø T45 er der en vis lighed med de to gmo’er, der blev behandlet i Folketingets Europaudvalg den 4. juli 2008. Samtlige gmo’er er gjort resistente overfor ukrudtsmidler baseret på glufosinat som aktivt stof, ligesom sojabønne A2704-12 og rapsfrø T45 har indsat det samme gen – pat. De fremkomne høringssvar udtrykker også en vis lighed i vurderingen af de 3 gmo’er, hvor bl.a. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet i samtlige høringssvar påpeger risikoen for spild af spiredygtige frø samt ulovlig dyrkning.

Hvor godkendelsen af sojabønne A2704 og bomuld LLCotton25 sker med henblik på import og forarbejdning til fødevare- og foderbrug samt anden industriel anvendelse, er formålet med godkendelsen af rapsfrø T45, at tage højde for eventuel utilsigtet tilstedeværelse af rapsen ved eksport af øvrige godkendte rapssorter. Rapsfrø T45 markedsføres ikke længere som såsæd og har ikke været dyrket siden 2005, hvorfor godkendelsen skal ses i lyset af, at dyrkning har fundet sted i tredjeland indtil 2005 og EU ikke tillader tilstedeværelse af ikke- godkendte gmo’er i importerede fødevarer og foder.

Formålet med godkendelse af henholdsvis sojabønne A2704 og bomuld LLCotton25 på den ene side og rapsfrø T45 på den anden side er således meget forskellige, hvilket også må forventes at afspejle sig i den grad af udbredelse af gmo-produkter, som de forskellige gmo’er kommer til at repræsentere.

Jeg har ligeledes noteret mig, at i forhold til de bekymringer som Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet udtrykker, er det de danske eksperters opfattelse, at ingen sandsynligvis vil have interesse i at dyrke rapsen ulovligt, da det vil være en blanding af frø fra forskellige rapssorter, der i givet fald skal sås, hvorfor det ikke på forhånd er muligt at kende egenskaberne hos de sorter, der indgår i blandingen. Desuden vil rapsfrøene næppe nå ud til landmændene, da de hovedsageligt importeres til forarbejdning med henblik på at udskille bestanddele som olie og protein i form af rapskage og rapsskrå.

De 3 gmo-sager har således visse ligheder, men kan ikke opfattes som identiske, hvilket i øvrigt også ligger i forlængelse af regeringens holdning om, at gmo-sager skal behandles konkret og individuelt.

Når regeringen den 8. juli 2008 skriftligt orienterer Folketingets Europaudvalg om, at den agter at støtte forslaget om godkendelse af rapsfrø T45 i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. juli 2008, skyldes det således, at det konkrete forslag ikke giver anledning til sundheds- og miljømæssige indvendinger, hvorfor regeringen læner sig op ad den videnskabelig/risikobaserede sag for sag tilgang til gmo-sager, som et flertal i Folketingets Europaudvalg almindeligvis har støttet op om.

På grund af den uafklarede parlamentariske situation, som jeg bl.a. kan konstatere på baggrund af mødet den 4. juli i Folketingets Europaudvalg, agter regeringen nu at afstå fra at stemme om rapsfrø T45 på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed den 14. juli 2008.