Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2007-08, 2. samling) › Om dyretransporter

Dokumenter


Om dyretransporter

Besvaret §20-spørgsmål

Christian H. Hansen (DF)

Vil ministeren i lyset af den gruopvækkende reportage fra finsk tv, som også er blevet vist på TV2, i forbindelse med det førstkommende ministerrådsmøde rejse sagen over for sine østeuropæiske og italienske kollegaer og meddele dem, at EU's regler for dyretransporter naturligvis skal overholdes, og mener ministeren i øvrigt, at den adfærd, som udøves af de pågældende chauffører, og den lemfældighed, der udvises fra myndighederne i de pågældende landes side, er i overensstemmelse med EU's værdisæt, som de er formuleret i Lissabontraktaten?

Skriftlig begrundelse

Spørgeren henviser til TV2 Nyhederne kl. 22.00 den 19. december 2007, hvor der blev vist aldeles gruopvækkende billeder fra en hestetransport fra Polen til Italien. Dyrene blev behandlet så voldsomt, at enkelte brækkede benene, men alligevel måtte gennemføre transporten til Italien. Spørgeren finder det fuldstændig uacceptabelt, at den slags finder sted inden for EU's grænser. Det tyder på en exceptionel mangel på respekt for dyrene og en lemfældighed fra myndighedernes side, som mildt sagt ikke er klæde-lig. Spørgeren mener derfor, at ministeren på det førstkommende ministerråds-møde i EU bør tage sagen op med sine østeuropæiske og italienske kolleger for ad den vej at lægge pres på landene for at overholde gældende EU-regler.

Justitsministeren (Lene Espersen)

Jeg kan oplyse, at EU-medlemslandene allerede på rådsmødet (landbrug og fiskeri) den 22. oktober 2007 på initiativ fra Sverige under punktet ”Eventuelt” havde lejlighed til kort at drøfte emnet ”kontrollen med overholdelsen af de fælles EU-regler om beskyttelse af dyr under transport”.

Baggrunden for det svenske initiativ var, at en række dyrevelfærdsorganisationer nogle uger tidligere havde afholdt en pressekonference i Bruxelles. På pressekonferencen offentliggjorde organisationerne optagelser af en række dyretransporter, hvor dyrene udsættes for vanrøgt og dårlig behandling. Ifølge den svenske delegation var meget af det, som blev vist på optagelserne, direkte i strid med Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter (herefter transportforordningen). De svenske medier havde vist optagelserne, hvilket havde afstedkommet kraftige reaktioner fra befolkningen i Sverige.

På rådsmødet gav Sverige med støtte fra Danmark, Finland, Holland, Tyskland og Østrig udtryk for, at hvis ikke EU-medlemslandene overholder den gældende fællesskabslovgivning, herunder reglerne om kontrol og overvågning, er lovgivningen meningsløs.

Kommissær Kyprianou, der har ansvaret for dyrevelfærdsområdet, henviste på rådsmødet til, at en lang række inspektioner fra Kommissionens side havde vist, at EU-medlemslandene ikke har afsat nok ressourcer til at kontrollere overholdelsen af transportforordningens regler. En reaktion herpå kunne ifølge kommissær Kyprianou naturligvis være at iværksætte en række juridiske foranstaltninger over for de EU-medlemslande, der ikke overholder transportforordningens regler. Kommissæren stillede imidlertid spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette var den rette vej at vælge. Kommissær Kyprianou henstillede derefter til Rådet, at de enkelte EU-medlemslande nationalt bør sikre, at transportforordningens regler bliver overholdt. Som et incitament i den forbindelse oplyste kommissæren, at Kommissionens fødevare- og veterinærkontrol i 2008 har planlagt otte inspektioner i forhold til overholdelse af transportforordningen i Fællesskabet. Samtidig understregede kommissær Kyprianou, at Kommissionen altid var velvillig til at yde rådgivning af EU-medlemslandene med hensyn til gennemførelse af kontrolforanstaltninger. Afslutningsvis gentog kommissær Kyprianou sit løfte om i nær fremtid at fremsætte et forslag om maksimal transporttid og minimumsbestemmelser for pladsforhold under transport.

Jeg er ikke bekendt med, hvorvidt de optagelser, der har været bragt i de svenske medier, er de samme billeder fra finsk tv, der også er blevet vist på TV2 herhjemme. Som det imidlertid fremgår af det ovenfor anførte, så er flere af EU-medlemslandene, herunder Danmark, og ikke mindst Kommissionen allerede opmærksom på problemstillingen. Jeg har i den forbindelse navnlig noteret mig kommissærens oplysninger om, at der i 2008 er planlagt otte inspektioner i forhold til overholdelse af transportforordningen. Jeg kan i forlængelse heraf oplyse, at de otte inspektioner ifølge det officielle kontrolprogram er planlagt at skulle finde sted i Belgien, Italien, Litauen, Polen, Rumænien, Storbritannien og Kroatien. Jeg vil imidlertid ved førstkommende lejlighed i forbindelse med et rådsmøde (landbrug og fiskeri), hvor der er dyrevelfærdspunkter til behandling, få et møde i stand med kommissær Kyprianou. På mødet vil jeg igen lægge pres på Kommissionen for at få fremsat det længe ventede forslag om bl.a. maksimale transporttider inden for EU, som også kommissæren omtalte på rådsmødet i oktober 2007.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvilken betydning Lissabon-Traktaten har for problemstillingen, kan jeg oplyse, at med Lissabon-Traktaten indsættes en bestemmelse i artikel 13 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (herefter EUF-Traktaten) om hensyn til dyrevelfærd i EU’s politikker. Bestemmelsen har følgende ordlyd:

”Når Unionens politikker inden for landbrug, fiskeri, transport, det indre marked, forskning og teknologisk udvikling samt rummet fastlægges og gennemføres, tager Unionen og medlemsstaterne fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener, samtidig med at de respekterer medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt deres skikke, navnlig med hensyn til religiøse ritualer, kulturelle traditioner og regionale skikke.”

EUF-Traktatens artikel 13 er i det væsentlige en videreførelse af den gældende protokol om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd, der blev knyttet til Amsterdam-Traktaten i 1997.

Som det fremgår af ordlyden af EUF-Traktatens artikel 13, stilles der ikke alene krav til Unionen om at tage fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener ved fastlæggelsen af de opregnede EU-politikker, men samme krav stilles også til EU-medlemslandene ved den nærmere gennemførelse heraf.

Når EU-medlemslandene anvender transportforordningen, der er vedtaget med hjemmel i EF-Traktatens artikel 37 om den fælles landbrugspolitik, er de således allerede i dag efter den gældende protokol om dyrebeskyttelse og dyrevelfærd forpligtet til at tage fuldt hensyn til velfærden hos dyr som følende væsener.