Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2008-09) › Om bifangst af dykkend...

Dokumenter


Om bifangst af dykkende vandfugle

Besvaret § 20-spørgsmål

Torben Hansen (S)

Hvilke skridt vil ministeren tage for at forhindre »bifangst« af dykkende vandfugle på lavt vand i de områder, der er udlagt som NATURA-2000 områder og vildtreservater, og dermed også er spisekammer for mange fugle?

Begrundelse:

På baggrund af rapporter om mange fugle (bl.a. skalleslugere og hvinænder) i fiskegarnene ved garnfiskeri på lavt vand i vildtreservater og Natura-2000 områder.

Miljøministeren (Troels Lund Poulsen)

Der overvintrer et meget stort antal vandfugle i de danske farvande. Mange af disse fugle lever og søge føde i områder, hvor der foregår fiskeri med nedgarn.

DTU Aqua (tidligere Danmarks Fiskeriundersøgelser) har i samarbejde med Danmarks Miljøundersøgelser i perioden 2001-2003 gennemført en pilotundersøgelse af bifangsten af vandfugle i garnfiskeri omkring Ærø. Resultaterne af denne under-søgelse er ikke publiceret. Foreløbige analyser viser, at det i dette område overvejende er ederfugle, som fanges i garn, og at antallet er relativt lille.

En foreløbig konklusion fra DTU Aqua er, at den dødelighed, som forårsages af garnfiskeri i dette tilfælde, er ubetydelig i forhold til den generelle dødelighed som f. eks. forårsages af jagt.

Selvom den endelige rapport fra undersøgelsen ved Ærø skulle vise, at bifangst af fugle i fiskegarn ikke er et problem for vandfuglebestandene i dette område er druknede fugle fortsat et alvorligt etisk problem, som vi i samarbejde med fiskerne bør gøre alt, hvad vi kan, for at minimere.

Når det gælder forvaltningen af Natura 2000-områder vil det væsentligste grundlag fremover være de såkaldte Natura 2000-planer, der vil bestå af overordnede stats-lige indsatsplaner og mere konkrete kommunale handleplaner. De statslige planer er under udarbejdelse og forventes fremsat som forslag indenfor de kommende måneder. Som grundlag i planerne vil naturtilstanden blive vurderet, og trusler mod områdets udpegningsgrundlag vil blive identificeret. Det gælder også i forhold til vandfugle på udpegningsgrundlaget. Planerne vil indeholde målsætninger og et indsatsprogram for den efterfølgende 6-års planperiode, som de ansvarlige myndigheder har pligt til at gennemføre.

De vigtigste områder for trækkende vandfugle i Natura 2000-områderne er udlagt som vildtreservater. Der er nedsat brugergrupper for de større reservater for træk-kende vandfugle. Jeg vil bede Skov- og Naturstyrelsen om at drøfte problemets omfang og mulige løsninger med brugergrupperne i de vildtreservater, hvor vi er bekendt med at bifangst af fugle i fiskegarn forekommer.