Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2010-11) › Om EU's budget

Dokumenter


Om EU's budget

Besvaret § 20-spørgsmål

Per Clausen(EL)

Mener ministeren, at det er rimeligt og forsvarligt, at EU's budget sættes op med 5,9 pct., når EU samtidig har besluttet at pålægge medlemslandene at skære ned på de offentlige udgifter?

Finansministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Nej, jeg mener ikke, at en udgiftsstigning på 5,9 pct. er rimelig. Kommissionen fremlagde sit forslag til budget for EU for 2011 på et møde i ECOFIN den 18. maj 2010. Ved den lejlighed gav jeg udtryk for, at Kommissionen sender et forkert politisk signal ved at foreslå stigninger på 5,9 pct. i udgifterne på EU’s budget i lyset af de konsolideringsbestræbelser der foregår i medlemsstaterne.

Et kvalificeret flertal i Rådet vedtog den 12. august 2010 et kompromisforslag fra det belgiske formandskab med ændringer til Kommissionens budgetforslag. I dette ændringsforslag fra Rådet er udgiftsstigningen i betalingsbevillingerne fra 2010 til 2011 foreslået reduceret fra 5,9 pct. til 2,9 pct.

Fra dansk side arbejdede vi for at reducere væksten i betalingsbevillingerne yderligere, ligesom at vi fandt, at formandskabet reducerede bevillingerne til kategori 1a (forskning mv.) for meget i forhold til reduktionerne på andre budgetområder. Danmark stemte derfor nej til det belgiske formandskabs kompromisforslag i forbindelse med Rådets behandling af Kommissionens forslag til budget. Udover Danmark stemte 6 andre lande også imod.

Budgetforslaget og Rådets ændringsforslag behandles nu i Europa-Parlamentet. Rådet og Europa-Parlamentet forventes at skulle opnå enighed om det endelige budget i et forligsudvalg. Til brug for regeringens beslutning vedrørende Forligsudvalgets resultat, og forud for vedtagelsen af det endelige budget for EU for 2011, vil sagen blive forelagt for Folketingets Europaudvalg efter de sædvanlige procedurer.