Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterFolketingets dokumenter§ 20-spørgsmål§ 20 spørgsmål og svar - Find et svar efter folketingssamling§ 20-spørgsmål (folketingssamling 2011-12) › Om audit af dyrevelfær...

Dokumenter


Om audit af dyrevelfærdskontrol

Besvaret § 20-spørgsmål (S 2697)

Svardato: 29. marts 2012 

Dennis Flydtkjær (DF)

”Vil ministeren redegøre for, hvordan EU-Kommissionens krav om audit af dyrevelfærdskontrol fremover vil blive efterlevet?”

Fødevareministeren (Mette Gjerskov)

De grundlæggende fællesskabsretlige krav til auditering af blandt andet dyrevelfærdsområdet fremgår af kontrolforordningen1, som vedrører kontrol af, at fødevare- og foderstoflovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes. Det fremgår af kontrolforordningen, at kontrollen på disse områder skal underkastes ekstern eller intern audit, at resultaterne fra auditeringen skal anvendes til at sikre overholdelsen af kontrolforordningen samt, at auditeringen skal gennemføres på en gennemskuelig måde og underkastes en uafhængig undersøgelse.

Der er ikke taget endelig stilling til den fremtidige organisering og tilrettelæggelse af auditeringen, men det vil naturligvis ske på en måde, som lever op til kontrolforordningens krav. Det er i den forbindelse afgørende at sikre, at auditeringen i højere grad end hidtil får et fremadrettet sigte, hvilket er helt i tråd med forordningens krav.