Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterRetsakterPopulærbetegnelser › REACH: forordning (EF)...

Dokumenter


REACH: forordning (EF) nr. 1907/2006 og direktiv 2006/121/EF

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/ EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/ EØF og Kommissionens direktiv 91/155/ EØF, 93/67/ EØF, 93/105/ EF og 2000/21/ EF

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/121/ EF af 18. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 67/548/ EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur

Link til den vedtagne retsakt og EU-Oplysningens statusblad om REACH