Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til RÅDETS DIR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2008) 0727

Fremsættelsesdato:

13.11.2008

Procedurenummer:

CNS/2008/0215

Retsgrundlag:

Art. 115 TEUF

Beslutningsprocedure:

Høringsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Skatteudvalget
KOM (2008) 0727
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til RÅDETS DIREKTIV til ændring af direktiv 2003/48/EF om beskatning af indtægter fra opsparing i form af rentebetalinger {SEC(2008) 2767} {SEC(2008) 2768} (forelagt af Kommissionen)
Resume

Tillæg: SEK (2008) 2767; SEK (2008) 2768

Kommissionens forslag samt det svenske formandskabs kompromisforslag indebærer især:

 • At banker og andre finansielle institutioner skal oplyse rentemodtagers fødselsdato, fødested og skattemæssige identifikationsnumre, dersom sådanne anvendes i den pågældende medlemsstat
 • At direktivets anvendelsesområde udvides til også at gælde betalinger via enheder i lande, hvor direktivet ikke finder anvendelse (f.eks. trusts, fonde og foreninger). Banker skal således anvende direktivet, hvis de bliver bekendt med, at en rentemodtager er en fysisk person med bopæl i et andet EU-land end det, hvor banken er hjemmehørende, selv om rentebetalingen sker via et tredjeland.
 • At det bliver præciseret, at begrebet ”betalende agent” udvides til også at omfatte institutioner, som efter medlemslandenes egen lovgivning ikke er underlagt effektiv beskatning. For Danmarks vedkommende vil det dreje sig om interessentskaber, kommanditselskaber, kommandit-aktieselskaber, partrederier, trust og lignende oprettet i henhold til udenlandsk lovgivning.
 • At direktivets definition af rentebetalinger udvides til også at omfatte anden indkomst svarende til renteindtægter såsom kursgevinster af særlige finansielle instrumenter, livsforsikringsaftaler, der kan sidestilles med investeringsprodukter samt indkomster fra indirekte investeringer, f.eks. gennem investeringsforeninger.
 • At direktivets anvendelsesområde udvides til at gælde for alle investeringsforeninger, investeringsfonde uanset deres retlige form og uanset om de er godkendt efter direktivet om investeringsforeninger.

Resumeet er udarbejdet af Folketingets EU-Oplysning. For yderligere notater m.v. om forslaget se boksen med "relaterede dokumenter".