Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenDokumenterStatusbladeStatusblade › Forslag til EUROPA-PAR...
Info

Dokumentreference:

KOM (2011) 0883

Fremsættelsesdato:

19.12.2011

Procedurenummer:

COD/2011/0435

Retsgrundlag:

Art. 46 TEUF
Art. 53, stk. 1 TEUF
Art. 62 TEUF
Art. 114 TEUF

Beslutningsprocedure:

Almindelig lovgivningsprocedure

Udsteder:

Kommissionen

Relevant for Folketingets fagudvalg:

Erhvervs-, Vækst-, og Eksportudvalget
Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
KOM (2011) 0883
Relaterede dokumenter
Dokumenter der vedrører KOM-dokumentet (notater tilgået Europaudvalget, EU-noter, pressemeddelelser m.m.).
Behandling i EU's institutioner og de nationale parlamenter
Forslaget er vedtaget ved:


Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning [...] om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (EØS-relevant tekst) {SEK(2011) 1558 endelig} {SEK(2011) 1559 endelig}
Resume

Forslaget er modtaget af Folketinget i dansk sprogudgave den 12. januar 2012, jf. Lissabontraktatens protokol nr. 2 om kontrol med nærhedsprincippet. Fristen på 8 uger for fremsendelse af Folketingets begrundede udtalelse udløb 8. marts 2012. 

Læs Kommissionens fremsendelsesbrev

Se også Grønbogen fra juni 2011 om moderniseringen af anerkendelsesdirektivet - KOM (2011) 0367