Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU's budget › Fordeling af EU-midler

Temasider

Medlemslandenes andel af fordelte midler over EU-budgettet i 2013

I 2013 modtog EU-landene 134,7 mia. €

Europa-Kommissionen udfærdiger hvert år en opgørelse over de udgifter, der afholdes over EU-budgettet, som med rimelighed kan fordeles på de enkelte medlemslande. Visse typer af udgifter kan i sagens natur ikke fordeles på de enkelte medlemslande - eksempelvis udgifter til eksterne foranstaltninger.

De fordelte udgifter falder i syv kategorier svarende til inddelingen i de finansielle perspektiver i perioden 2007-2013. Det drejer sig om udgifter afholdt på følgende områder:

 • Konkurrenceevne, der bl.a. omfatter forskning mv.
 • Samhørighed, der bl.a. omfatter strukturfonde mv.
 • Naturressourcer, der bl.a. indeholder landbrugsstøtten. 
 • Frihed, sikkerhed og retfærdighed.
 • EU-borgerskab.
 • EU som global partner.
 • Administration.

Administrationsudgifter relaterer sig primært til driften af EU's institutioner og personaleudgifter. Størstedelen af disse udgifter tilfalder derfor de medlemslande, der huser EU-institutioner, hvilket primært er Belgien, Luxembourg og Frankrig.

Der blev i alt udbetalt ca. 134,7 mia. euro over budgettet til EU's medlemslande i 2013. En oversigt over de fordelte EU-midler kan ses i tabellen nedenfor. 

Fordeling af budgetmidler pr. medlemsland i 2013 (mio. euro)

Medlemsland

Konkur-rence-evne 

Sam-hørighed 

Natur-ressourcer 

Frihed, sikker-hed og retfærdighed

EU-borger-skab

EU som global partner 

Admini-stration 

I alt 

Andel 
(%)

Netto- saldo** 

Pct. af BNI***
Belgien

1.101,0

465,0

736,8

88,7

83,3

0,0 

4.734,7

7.209,5

5,4

-1.541,1

-0,40

Tjekkiet

90,8

3.562,0

1.211,1

9,0

4,3

0,0

15,9

4.893,1

3,6

3.401,1

2,44

Danmark 

252,2

71,6

1.046,7

2,5

12,0

0,0

49,8

1.434,8

1,1

-1.277,1

-0,49

Tyskland

1.526,7

4.571,8

6.636,0

35,0

57,2

0,0

193,5

13.056,2

9,7

-13.824,8

-0,49

Estland

26,3

681,2

236,8

19,9

1,6

0,0

7,6

973,3

0,7

771,4

4,33

Grækenland

244,8

4.232,0

2.651,1

36,6

8,9

0,0

41,1

7.214,6

5,4

5.340,7

2,94

Spanien

1.030,1

5.606,1

6.901,6

93,9

25,6

0,0

94,9

13.752,2

10,2

3.058,3

0,30

Frankrig

1.508,6

2.603,4

9.619,4

85,8

82,4

0,0

339,7

14.239,3

10,6

-8.445,7

-0,40

Irland

193,7

120,6

1.529,1

5,8

6,6

0,0

41,8

1.874,3

1,4

279,1

0,20

Italien

931,7

5.585,9

5.600,0

68,0

111,6

0,0

257,0

12.554,3

9,3

-3.789,9

-0,24

Cypern

24,6

104,0

77,2

4,9

3,4

0,0

13,0

227,1

0,2

40,4

0,25

Letland

38,7

657,2

351,2

5,9

2,0

0,0

8,3

1.063,2

0,8

801,2

3,44

Litauen

121,2

1.099,9

621,7

24,7

3,9

0,0

9,8

1.881,2

1,4

1.514,5

4,54

Luxembourg

163,1

19,1

51,4

4,2

9,9

0,0

1.350,4

1.598,2

1,2

-69,5

-0,22

Ungarn

178,3

3.908,5

1.778,3

13,5

8,8

7,1

15,3

5.909,8

4,4

4.954,5

5,33

Malta

10,8

109,9

17,4

27,0

2,1

0,0

6,5

173,7

0,1

88,0

1,31

Nederlandene

659,9

394,1

954,1

142,7

20,7

0,0

92,5

2.264,1

1,7

-2.675,1

-0,45

Østrig

240,5

291,1

1.262,8

35,6

11,0

0,0

21,0

1.862,0

1,4

-1.251,7

-0,40

Polen

190,4

10.658,0

5.157,2

105,9

18,7

20,1

29,2

16.179,5

12,0

12.237,1

3,29

Portugal

133,3

4.435,0

1.532,9

26,6

4,0

0,0

31,0

6.162,8

4,6

4.416,7

2,72

Slovenien

44,5

535,8

194,8

6,9

20,4

2,9

8,3

813,6

0,6

429,2

1,22

Slovakiet

58,4

1.380,8

566,0

5,0

6,0

0,0

9,9

2.026,1

1,5

1.287,4

1,83

Finland

180,3

368,1

893,7

20,7

8,5

0,0

25,5

1.496,8

1,1

-604,0

-0,31

Sverige

341,5

289,2

906,7

22,2

69,7

0,0

31,7

1.661,0

1,2

-2.220,7

-0,51

Storbritannien

1.441,6

665,3

3.958,2

82,0

31,1

0,0

128,1

6.308,3

4,7

-8.641,7

-0,46

Bulgarien

95,4

891,0

943,2

11,9

3,2

16,2

15,9

1.976,9

1,5

1.529,0

3,91

Rumænien

69,0

2.953,2

2.459,1

16,9

10,9

32,1

19,3

5.560,6

4,1

4.142,8

2,99

Kroatien*

23,0 

0,1

2,4

40,0 

3,1

137,6

8,7

290,0

0,2

49,6

0,12

I alt

10.956,5

56.236,5

57.897,0

1.041,7

633,0

216,0

7.600,4

134.656,1

100 

0,0

0,0

Kilde: EU budget 2013 - Financial Report.

*Kroatien har i forbindelse med optagelsen i EU modtaget 75 mio. euro i kompensation i 2013.

**Beregnet efter afgørelsen om ordningen for EU's egne indtægter -  Rådets afgørelse af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter.

***Nettosaldo i procent af bruttonationalindkomsten (BNI).

Blandt de største modtagerlande var Polen (16,2 mia. euro), Frankrig (14,2 mia. euro), Spanien (13,8 mia. euro), Tyskland (13,1 mia. euro) samt Italien (12,6 mia. euro). De 13 medlemslande, der er optaget efter den 1. maj 2004, modtog til sammen ca. 42 mia. euro, hvilket svarer til ca. 31,2 procent af de samlede fordelte EU-midler. Danmark modtog ca. 1,43 mia. euro (ca. 10,7 mia. kroner) over EU-budgettet i 2013 svarende til ca. 1,1 procent af de samlede fordelte midler fra EU-budgettet.

Specielt for de relativt nye medlemslande udgør midlerne fra EU en ikke uvæsentlig del af nationalindkomsten. I lande som Ungarn, Litauen og Estland udgør midlerne fra ca. EU omkring seks procent af bruttonationalindkomsten (BNI), men også et ældre medlemsland som Grækenland modtager 4,0 procent af BNI fra EU-budgettet. Gennemsnitligt udgør midler fra EU-budgettet 1,0 procent af de 28 medlemslandes BNI, hvor tallet i Danmarks tilfælde er 0,6 procent.

Samhørigheds- og strukturforanstaltninger

Polen var klart det største modtagerland indenfor strukturforanstaltninger og samhørighed, hvor 19 procent af midlerne tilfaldt Polen (10,7  mia. euro). Efter Polen var det Spanien (5,61 mia. euro), Italien (5,59 mia. euro), Tyskland (4,6 mia. euro), Portugal (4,4 mia. euro) og Grækenland (4,2 mia. euro) som modtog flest EU-midler til strukturforanstaltninger.

Danmark modtog 71,6 mio. euro (0,13 procent) til samhørigheds- og strukturforanstaltninger.

Landbrug

På landbrugsområdet var Frankrig, traditionen tro, den største modtager af støtte med over 16 procent af de samlede fordelte midler (9,6 mia. euro). Herefter kom Spanien, Tyskland og Italien med henholdsvis 6,9 mia. euro, 6,6 mia. euro og 5,6 mia. euro, efterfulgt af Polen med 5,2 mia. euro.

Danmark modtog ca. 1,05 mia euro (7,8 mia. kroner) svarende til ca. 1,8 procent af de fordelte landbrugsmidler. De modtagne midler på landbrugsområdet udgør næsten 73 procent af de midler, som Danmark modtager fra EU-budgettet.

Bidrag

På bidragssiden var Tyskland den største bidragsyder med 29,4 mia. euro svarende til ca. 20 procent af medlemslandenes bidrag til EU's budget. Sammen med Tyskland bidrog Frankrig (23,3 mia. euro), Italien (17,2  mia. euro) og Storbritannien (17,1 mia. euro) med ca. 62 procent af betalingerne fra EU's medlemslande.

Danmarks bidrag var på ca. 2,9 mia. euro (21,6 mia. kroner) svarende til ca. 2,1 procent af de samlede bidrag.

Nettobidrag

Opgørelsen af medlemslandenes såkaldte nettobidrag er baseret på en sammenligning af det enkelte medlemslands andel af de fordelte midler og andel af de betalte bidrag. Et nettobidrag på nul vil således sikre en relativ overensstemmelse mellem den procentdel af de samlede fordelte midler, som medlemslandet modtager, og den procentdel af de samlede bidrag som medlemslandet indbetaler til EU's budget. I opgørelsen af nettobidraget er fordelte midler til administration ikke medregnet under de midler, som det enkelte land modtager. På bidragssiden er medlemslandenes indbetalinger i form af såkaldte traditionelle egne indtægter (toldafgifter samt landbrugs- og sukkerafgifter) ikke medregnet, idet det ikke betragtes som nationale bidrag. Bidraget til rabatordningen for Storbritannien er dog medregnet i opgørelsen.

Ud fra denne opgørelsesmetode havde Tyskland det største nettobidrag med 13,8 mia. euro svarende til 0,49 procent af Tysklands BNI. Storbritannien var den næststørste nettobidragsyder i 2013 med ca. 8,6 mia euro (0,46 procent af BNI). På tredjepladsen kom Frankrig med et nettobidrag på 8,4 mia. euro (0,40 procent af BNI).

Polen var klart det medlemsland med det største negative nettobidrag på over12 mia. euro eller 3,3 procent af Polens BNI. Grækenland kommer på andenpladsen med et negativt nettobidrag på 5,3 mia. euro svarende til 2,9 procent af Grækenlands BNI.

Set i forhold til BNI havde Sverige det største nettobidrag på 0,49 procent af BNI (2,2 mia. euro), mens Ungarn var den største relative nettomodtager med 5,3 procent af BNI (5,0 mia. euro)

For Danmarks vedkommende var nettobidraget i 2013 steget relativt meget til 1,277 mia. euro (ca. 9,5 mia. kroner), hvilket svarer til 0,49 procent af Danmarks BNI.

Yderligere information


Sidst opdateret: 15-10-2014  - Martin Jørgensen