Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU's budget › Fordeling af EU-midler

Temasider

Medlemslandenes andel af fordelte midler over EU-budgettet i 2012

I 2012 modtog EU-landene 126,3 mia. €

Europa-Kommissionen udfærdiger hvert år en opgørelse over de udgifter, der afholdes over EU-budgettet, som med rimelighed kan fordeles på de enkelte medlemslande. Visse typer af udgifter kan i sagens natur ikke fordeles på de enkelte medlemslande - eksempelvis udgifter til eksterne foranstaltninger.

De fordelte udgifter falder i otte kategorier svarende til inddelingen i de finansielle perspektiver i perioden 2007-2013. Det drejer sig om udgifter afholdt på følgende områder:

 • Konkurrenceevne, der bl.a. omfatter forskning mv.
 • Samhørighed, der bl.a. omfatter strukturfonde mv.
 • Naturressourcer, der bl.a. indeholder landbrugsstøtten. 
 • Frihed, sikkerhed og retfærdighed.
 • EU-borgerskab.
 • EU som global partner.
 • Administration.

Administrationsudgifter relaterer sig primært til driften af EU's institutioner og personaleudgifter. Størstedelen af disse udgifter tilfalder derfor de medlemslande, der huser EU-institutioner, hvilket primært er Belgien, Luxembourg og Frankrig.

Der blev i alt udbetalt ca. 126,3 mia. euro over budgettet til EU's medlemslande i 2012. En oversigt over de fordelte EU-midler kan ses i tabellen nedenfor.

Fordeling af budgetmidler pr. medlemsland i 2012 (mio. euro)

Medlemsland

Konkur-rence-evne 

Sam-hørighed 

Natur-ressourcer 

Frihed, sikker-hed og retfærdighed

EU-borger-skab

EU som global partner 

Admini-stration 

I alt 

Andel 
(%)

Netto- saldo* 

Pct. af BNI**
Belgien

998,2

418,2

751,8

75,4

96,7

0,0 

4.628,8

6.969,1

5,5

-1.493,7

-0,39

Tjekkiet

65,6

3.240,9

1.197,9

3,4

5,9

0,3

15,5

4.529,4

3,6

3.045,2

2,14

Danmark 

222,1

69,1

1.084,6

2,2

12,7

0,0

50,1

1.440,7

1,1

-1.126,0

-0,45

Tyskland

1.576,8

3.596,0

6.802,2

42,9

46,8

0,0

180,5

12.245,2

9,7

-11.953,8

-0,44

Estland

20,7

683,3

235,8

3,9

2,7

0,4

7,3

954,2

0,8

785,3

4,84

Grækenland

229,9

3.218,1

2.813,2

46,2

7,1

0,0

38,3

6.352,9

5,0

4.544,9

2,33

Spanien

1.003,7

6.351,3

6.722,1

45,6

45,3

0,0

89,3

14.257,2

11,3

3.999,0

0,39

Frankrig

1.446,6

1.572,3

9.350,9

82,4

86,7

0,0

351,4

12.890,3

10,2

-8.297,5

-0,40

Irland

185,7

120,6

1.653,5

4,3

7,1

0,0

42,1

2.013,2

1,6

670,6

0,50

Italien

878,0

2.854,1

6.069,1

91,9

815,6

0,0

248,2

10.956,9

8,7

-5.058,1

-0,33

Cypern

21,2

42,6

74,3

7,2

3,2

0,0

6,1

154,5

0,1

-25,2

-0,15

Letland

29,0

765,4

367,1

6,3

3,1

0,5

8,1

1.179,5

0,9

955,9

4,29

Litauen

154,3

1.072,6

576,1

13,9

3,6

2,4

9,7

1.832,6

1,5

1.514,0

4,82

Luxembourg

124,6

19,9

41,4

3,0

10,1

0,0

1.331,1

1.530,2

1,2

-79,5

-0,25

Ungarn

142,0

2.377,7

1.605,4

12,9

10,5

7,3

21,4

4.177,1

3,3

3.280,4

3.59

Malta

7,5

85,4

16,1

22,4

2,4

0,0

7,4

141,2

0,1

71,4

1,14

Nederlandene

600,6

225,0

1.045,8

135,1

21,4

0,0

95,7

2.123,6

1,7

-2.364,5

-0,39

Østrig

270,0

232,0

1.289,5

33,6

11,8

0,0

19,0

1.856,0

1,5

-1.073,3

-0,35

Polen

163,5

10.517,5

4.918,4

88,8

17,4

2,0

28,2

15.735,8

12,5

11.997,2

3,30

Portugal

171,8

5.077,3

1.480,3

20,6

9,5

0,0

29,3

6.788,9

5,4

5.027,2

3,12

Slovenien

66,0

586,0

252,3

7,1

9,1

2,7

8,6

931,8

0,7

572,2

1,63

Slovakiet

70,4

1.575,7

618,0

5,3

7,3

0,5

9,7

2.286,8

1,8

1.597,0

2,28

Finland

160,2

247,8

872,5

13,1

7,6

0,0

22,9

1.324,1

1,0

-658,8

-0,34

Sverige

270,2

162,4

1.022,2

12,3

69,8

0,0

29,2

1.566,0

1,2

-1.925,1

-0,46

Storbritannien

1.268,9

1.280,4

4.182,6

38,6

31,3

0,0

132,0

6.933,9

5,5

-7.366,1

-0,39

Bulgarien

88,6

848,6

751,8

10,3

5,3

20,6

12,3

1.732,5

1,4

1.329,7

3,43

Rumænien

58,7

1.163,7

2.131,5

14,5

9,9

49,1

18,2

3.445,5

2,7

2.031,6

1,56

I alt

10.294,5

48.403,8

57.921,3

843,6

1.359,7

85,8

7.440,5

126.349,3

100 

0,0

0,0

Kilde: EU budget 2012 - Financial Report.

*Beregnet efter den nye afgørelse om ordningen for EU's egne indtægter -  Rådets afgørelse af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter.

**Nettosaldo i procent af bruttonationalindkomsten (BNI).

Blandt de største modtagerlande var Polen (15,7 mia. euro), Spanien (14,3 mia. euro), Frankrig (12,9 mia. euro), Tyskland (12,2 mia. euro) samt Italien (11,0 mia. euro). De 10 medlemslande, der blev optaget den 1. maj 2004, modtog til sammen ca. 31,9 mia. euro, hvilket svarer til ca. 25,3 procent af de samlede fordelte EU-midler. Bulgarien og Rumænien, der blev optaget den 1. januar 2007, modtog til sammen 5,2 mia. euro svarende til ca. 4,1 procent af de fordelte midler. Danmark modtog ca. 1,44 mia. euro over EU-budgettet i 2012 svarende til ca. 1,1 procent af de samlede fordelte midler.

Specielt for de relativt nye medlemslande udgør midlerne fra EU en ikke uvæsentlig del af nationalindkomsten. I et lande som Litauen og Estland udgør midlerne fra ca. EU lige under seks procent af bruttonationalindkomsten (BNI), men også et ældre medlemsland som Portugal modtager 4,2 procent af BNI fra EU-budgettet. Gennemsnitligt udgør midler fra EU-budgettet 0,98 procent af de 27 medlemslandes BNI, hvor tallet i Danmarks tilfælde er 0,6 procent.

Samhørigheds- og strukturforanstaltninger

Polen var det største modtagerland indenfor strukturforanstaltninger og samhørighed, hvor 21,7 procent af midlerne tilfaldt Polen (10,5 mia. euro). Efter Polen var det Spanien (6,4 mia. euro), Portugal (5,1 mia. euro), Tyskland (3,6 mia. euro), Tjekkiet og Grækenland (3,2 mia. euro) som modtog flest EU-midler til strukturforanstaltninger. Danmark modtog 69,1 mio. euro (0,14 procent) til samhørigheds- og strukturforanstaltninger.

Landbrug

På landbrugsområdet var Frankrig, traditionen tro, den største modtager af støtte med over 16 procent af de samlede fordelte midler (9,4 mia. euro). Herefter kom Tyskland, Spanien og Italien, med henholdsvis 6,8 mia. euro, 6,7 mia. euro og 6,1 mia. euro, efterfulgt af Polen med 4,9 mia. euro. Danmark modtog ca. 1,1 mia euro svarende til ca. 1,9 procent af de fordelte landbrugsmidler. De modtagne midler på landbrugsområdet udgør lige over 75 procent af de midler, som Danmark modtager fra EU-budgettet.

Bidrag

På bidragssiden var Tyskland den største bidragsyder med 26,2 mia. euro svarende til ca. 20,3 procent af medlemslandenes bidrag til EU's budget. Sammen med Tyskland bidrog Frankrig (21,3 mia. euro), Italien (16,5 mia. euro) og Storbritannien (16,2 mia. euro) med ca. 62 procent af betalingerne fra EU's medlemslande. Danmarks bidrag var på ca. 2,7 mia. euro svarende til 2,1 procent af de samlede bidrag.

Nettobidrag

Opgørelsen af medlemslandenes såkaldte nettobidrag er baseret på en sammenligning af det enkelte medlemslands andel af de fordelte midler og andel af de betalte bidrag. Et nettobidrag på nul vil således sikre en relativ overensstemmelse mellem den procentdel af de samlede fordelte midler, som medlemslandet modtager, og den procentdel af de samlede bidrag som medlemslandet indbetaler til EU's budget. I opgørelsen af nettobidraget er fordelte midler til administration ikke medregnet under de midler, som det enkelte land modtager. På bidragssiden er medlemslandenes indbetalinger i form af såkaldte traditionelle egne indtægter (toldafgifter samt landbrugs- og sukkerafgifter) ikke medregnet, idet det ikke betragtes som nationale bidrag. Bidraget til rabatordningen for Storbritannien er dog medregnet i opgørelsen.

Ud fra denne opgørelsesmetode havde Tyskland det største nettobidrag med næsten 12 mia. euro svarende til 0,44 procent af Tysklands BNI. Frankrig var den næststørste nettobidragsyder i 2012 med ca. 8,3 mia euro (0,40 procent af BNI). På tredjepladsen kom Storbritannien med et nettobidrag på 7,4 mia. euro (0,39 procent af BNI).

Polen var klart det medlemsland med det største negative nettobidrag på næsten 12 mia. euro eller 3,3 procent af Polens BNI. Portugal kommer på andenpladsen med et negativt nettobidrag på 5,0 mia. euro svarende til 3,1 procent af Portugals BNI.

Set i forhold til BNI havde Sverige det største nettobidrag på 0,46 procent af BNI (1,9 mia. euro), mens Estland var den største relative nettomodtager med 4,8 procent af BNI (0,8 mia. euro)

For Danmarks vedkommende var nettobidraget i 2012 steget relativt meget til 1,126 mia. euro (ca. 8,4 mia. kroner), hvilket svarer til 0,45 procent af Danmarks BNI.

Yderligere information


Sidst opdateret: 26-11-2013  - Martin Jørgensen