Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU's budget › Indtægter (egne indtæg...

Temasider

Indtægter (egne indtægter)

EU's egne indtægter
I perioden 1958 til 1970 blev EU's budget finansieret alene ved bidrag fra medlemslandene, men med afgørelsen om EU's egne indtægter fra den 21. april 1970 blev systemet med en uafhængig indtægtsordning etableret.

EU's budget finansieres således primært ved EU's såkaldte egne indtægter. Den nuværende ordning for de egne indtægter blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Bruxelles i december 2005 og senere udmøntet i Rådets afgørelse af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter.
Ordningen trådte i kraft den 1. marts 2009 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2007.

En lille del af EU's indtægter (andre indtægter) stammer dog fra andre kilder end EU's egne indtægter. Disse indtægter udgøres bl.a. af beskatning af EU-ansatte, renteindtægter, morarenter og bøder, bidrag fra tredjelande til fællesskabsprogrammer samt overskud fra forrige budgetår. EU's budget skal balancere, men der vil typisk være en lille forskel mellem de faktiske indbetalinger under de egne indtægter og udgiftsniveauet.

Da EU's budget i henhold til EUF-traktatens artikel 310 som nævnt skal balancere, sætter loftet over EU's finansiering via egne indtægter den øvre grænse for budgettets udgiftsposter.

Fastlæggelsen af EU's egne indtægter har hjemmel i EUF-traktatens artikel 311. Ændringer i ordningen for egne indtægter kræver en enstemmig vedtagelse i Rådet på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet. Afgørelsen skal herefter ratificeres af de enkelte medlemslande.

EU's egne indtægter består af følgende elementer:

  • Afgifter og præmier m.m. der tilfalder EU i samhandlen med tredjelande under den fælles landbrugspolitik samt afgifter i relation til den fælles markedsordning for sukker.
  • Toldindtægter fra EU's samhandel med tredjelande.
  • Et bidrag fra medlemslandene udregnet som en ensartet sats på 0,30 procent af det harmoniserede momsberegningsgrundlag.
  • Et bidrag fra medlemslandene udregnet som en ensartet procentsats af medlemslandenes BNI (bruttonationalindkomst).

De første to indtægtskategorier benævnes ofte som EU's traditionelle egne indtægter.

Det er de enkelte medlemslande der står for opkrævningen af told, afgifter og præmier under den fælles landbrugspolitik samt markedsordningen for sukker. Til administrationen af denne opkrævning tilbageholder medlemslandene 25 procent af indtægterne.

Medlemslandenes momsbidrag er beregnet ud fra et harmoniseret momsgrundlag, hvoraf medlemslandene indbetaler en ensartet procentsats på 0,30. Det gælder dog, at dette harmoniserede momsgrundlag ikke må udgøre mere end 50 procent af det enkelte medlemslands BNI.

BNI-bidraget sikrer balance

Ved fastlæggelsen af EU's budget opgøres udgiftssiden først, hvorefter fiansieringen opgøres ved først at indregne de "andre indtægter", herefter de traditionelle egne indtægter og momsbidraget samt til slut BNI-bidraget. BNI-bidraget bliver således fastlagt som en residual mellem udgiftsniveauet og de "andre indtægter" tillagt de øvrige egne indtægter.

BNI-bidraget sikrer derfor, at EU's budget balancerer og procentsatsen varierer derfor fra år til år. BNI-bidraget blev indført som indtægtskilde i 1988 med Rådets afgørelse 88/376 af 24. juni 1988 om ordningen for Fællesskabernes egne indtægter. I takt med liberaliseringen af verdenshandlen og omlægningen af landbrugsstøtten har BNI-bidraget fået stadig større betydning. Bidrag på grundlag af medlemslandenes BNI sikrer endvidere at der tages hensyn til det enkelte medlemslands relative velstandsniveau. Medlemslandenes BNI-bidrag udgør i 2014 73,7 procent af EU's samlede indtægter.

EU's indtægter 2014: egne indtægter + andre indtægter
EU's indtægter i 2012

 Indtægter

Told-/sukkerafgifter

Momsbidrag

BNI-bidrag

Andre indtægter

 I alt

Mia. euro

16,3

17,9

99,8

1,5

135,5

Procent 

12,0

13,2

73,7

1,1

 100,0

Loft for EU's egne indtægter

Rådets afgørelse af 7. juni 2007 fastsætter endvidere det øvre loft for EU's egne indtægter til 1,23 % af EU's samlede BNI. Det maksimale loft for bevillinger til forpligtigelser fastsættes til 1,29 % af EU's samlede BNI. Hertil kommer en videreførelse og modifikation af den rabatordning som Storbritannien opnåede på Det Europæiske Råds møde den 25.-26. juni 1984 i Fontainebleau.

Særordninger

Foruden Storbritannien har Østrig, Tyskland, Nederlandene og Sverige fået forhandlet forskellige reduktioner af deres bidrag til EU's egne indtægter på plads.

For perioden 2007-2013 har Østrig, Tyskland, Nederlandene og Sverige opnået en reduktion af den ensartede sats, der skal bidrages med på det harmoniserede momsberegningsgrundlag. For Østrig vil bidragssatsen således være 0,225 procent, for Tyskland 0,15 procent og for Nederlandene og Sverige 0,10 procent.

Nederlandene og Sverige har i samme periode endvidere opnået en bruttoreduktion på deres årlige BNI-bidrag svarende til henholdsvis 605 og 150 mio. euro målt i 2004-priser.

Det Europæiske Råds møde i Berlin den 24.-25. marts 1999 blev det endvidere besluttet, at Østrig, Tyskland, Nederlandene samt Sverige fra 2002 skulle indrømmes en rabat, således at disse landes andel i finansieringen af Storbritanniens rabat skulle begrænses til 25 % af den normale andel (rabat på rabatten). Tidligere var det kun Tyskland, der havde et fradrag på en tredjedel af dets bidrag til finansiering af Storbritanniens rabat (link til rabatordning).

Yderligere information:


Sidst opdateret: 18-08-2014  - Martin Jørgensen