Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEuroen › Stabilitets- og Vækstp...

Temasider

Stabilitets- og Vækstpagten

Stabilitets- og Vækstpagten
Stabilitets- og Vækstpagten er en direkte følge af beslutningen om at indføre euroen som EU's fælles valuta.

Deltagelse i den fælles valuta, euroen, betyder, at den førte finanspolitik i medlemslandene, og specielt udviklingen i det offentlige budgetunderskud og gældsniveau, får betydning for de øvrige eurolande. Mens pengepolitikken i eurosamarbejdet varetages af Den Europæiske Centralbank, er finanspolitikken stadig et nationalt anliggende.

 

Stabilitets- og Vækstpagten - kort fortalt

Overordnet skal Stabilitets- og Vækstpagten sikre, at medlemslandene opererer med sunde og holdbare offentlige finanser. Det er den offentlige budgetsaldo og offentlige bruttogæld, der anvendes som mål for udviklingen i de offentlige finanser.

Medlemslandene skal derfor på mellemlangt sigt sikre, at den offentlige budgetsaldo er tæt på balance eller i overskud. Hvis et medlemslands budgetunderskud modsat overskrider en grænse på tre pct. af bruttonationalproduktet (BNP), kan der indledes en særlig procedure mod medlemslandet med det formål at sikre, at det offentlige budgetunderskud bringes under referenceværdien på tre pct. af BNP. I yderste instans vil et euroland kunne idømmes økonomiske sanktioner ved vedvarende overskridelse af referenceværdien for det offentlige budgetunderskud.

Ved udformningen af Maastricht-traktaten i 1992, der indførte det traktatmæssige grundlag for Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU’en), var det således vigtigt at få fastlagt nogle overordnede rammer for medlemslandenes finanspolitiske dispositioner. Siden anden fase af ØMU’en, der trådte i kraft den 1. januar 1994, har medlemslandene skulle bestræbe sig på at undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud. Fra 1. januar 1999, hvor tredje fase af ØMU’en trådte i kraft, skal medlemslandene helt undgå uforholdsmæssigt store offentlige underskud.

Som en yderligere foranstaltning til at sikre en fortsat budgetdisciplin i medlemslandene, også efter optagelse i eurosamarbejdet, blev Stabilitets- og Vækstpagten vedtaget i Amsterdam den 17. juni 1997. Pagten skulle sikre en opstramning af traktatens bestemmelser samt klarlægge de proceduremæssige bestemmelser. Målet var at gøre budgetdisciplin til en permanent del af ØMU-samarbejdet. Stabilitets- og Vækstpagten trådte i kraft ved overgangen til tredje fase af ØMU’en den 1. januar 1999.

Klik dig videre og læs mere om Stabilitets- og Vækstpagten

Reform
Læs om de ændringer af Stabilitets- og Vækstpagten der blev indført med reformen fra marts 2005

Procedure
Følg proceduren i forbindelse med et uforholdsmæssigt stort offentligt underskud trin for trin

Svar på udvalgsspørgsmål
Svar på Europaudvalgets spørgsmål om Stabilitets- og Vækstpagten

Status over underskudsproceduren
 Status over igangværende procedurer for medlemslande med uforholdsmæssigt store offentlige underskud


Sidst opdateret: 16-06-2010  - Martin Jørgensen