Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenTemasiderEU's udvidelse › Den fortsatte udvidelse

Temasider

Den fortsatte udvidelse

Den fortsatte udvidelse
EU er i dag i gang med optagelsesforhandlinger med Tyrkiet og Montenegro, mens Kroatien er blevet EU’s nyeste medlem. Herudover er Makedonien, Serbien og senest Albanien blevet anerkendt som kandidatlande.

Når man taler om såkaldte kandidatlande, så er det lande, som har søgt om optagelse i EU, hvor man så fra EU's side har vurderet, at de på sigt kan blive medlemmer af EU. Før der kan indledes egentlige optagelsesforhandlinger, skal landet altså være blevet anerkendt som kandidatland. 

Senest optaget:

 • Kroatien - tiltrådt den 1. juli 2013

Kandidatlande:

 • Tyrkiet (indledt optagelsesforhandlinger den 3. oktober 2005)
 • Island (indledt optagelsesforhandlinger den 27. juli 2010 sat i stå i maj 2013 af Island)
 • Montenegro (indledt optagelsesforhandlinger den 29. juni 2012)
 • Makedonien
 • Serbien (indledt optagelsesforhandlinger den 21. januar 2014)
 • Albanien

Potentielle kandidatlande:

 • Bosnien og Herzegovina
 • Kososvo

Læs om de enkelte landes status i forhold til EU via indgangen nedenfor.

Kroatien

Tyrkiet

Island

Montenegro

Makedonien

Serbien

Seneste udvidelsesrapporter

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 16. oktober 2013 den seneste runde af udvidelsesrapporter, der både omhandler kandidatlandene og de potentielle kandidatlande.

Kommissionens fremskridtsrapporter oktober 2013 (på engelsk)

EU's udvidelsesstrategi 2013-2014

Kandidatlande
 Makedonien

Ansøgte i 2004. Landet opfylder fortsat i tilstrækkelig grad de politiske kriterier. Den politiske krise, som opstod i slutningen af 2012, viser, at der er behov for mere rummelige og konstruktive politikker. Tiltrædelsesdialogen på højt plan har medført et skarpere fokus på indførelsen af EU-relaterede reformer. Der skal lægges større vægt på en effektiv gennemførelse, afhjælpning af mangler på området ytringsfrihed og forbedring af retternes uafhængighed og kompetence. Kommissionen har for femte år i træk anbefalet, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med landet. Rådet har endnu ikke taget stilling hertil. Hvis det beslutter, at der kan indledes tiltrædelsesforhandlinger, mener Kommissionen, at dette vil bidrage til at skabe de rette betingelser for en løsning af navneproblematikken og forbedre naboskabsforbindelserne.

Fremskridtsrapport

Memo

 Tyrkiet

Ansøgte i 1987. Tiltrædelsesforhandlingerne startede i oktober 2005. Der er indledt forhandlinger om 13 kapitler, og forhandlingerne om ét af dem er foreløbigt afsluttet. I juni 2013 besluttede Rådet i en fælles holdning, at der kan indledes forhandlinger om kapitel 22 om regionalpolitik og koordinering af strukturinstrumenter med forbehold af, at Rådet (Generelle Anliggender) bekræfter beslutningen efter Kommissionens fremlæggelse af den årlige statusrapport. Kommissionen understreger vigtigheden af, at EU styrker sit samarbejde med Tyrkiet, så EU forbliver pejlemærket for landets reformproces.

Fremskridtsrapport

Memo

Island

 Island

Ansøgte i 2009. Tiltrædelsesforhandlingerne blev indledt i juni 2010, men stillet i bero af Island i maj 2013, hvor der var indledt forhandlinger om 27 kapitler, og forhandlingerne om 11 af dem var foreløbigt afsluttet. Da Island er medlem af EØS og deltager i Schengen-samarbejdet, er en stor del af landets lovgivning allerede tilpasset til EU-retten.

Fremskridtsrapport

Memo

Montenegro

Ansøgte i 2008. Tiltrædelsesforhandlingerne blev indledt i juni 2012. Der er indledt forhandlinger om to kapitler, og de er foreløbigt afsluttet. De såkaldte "screeningsmøder" er afsluttet. I juni vedtog Montenegro handlingsplaner for forhandlingskapitel 23 (retsvæsen og grundlæggende rettigheder) og 24 (retfærdighed, frihed og sikkerhed). Efter Kommissionens positive vurdering anmodede EU i september Montenegro om at fremsende sine forhandlingspositioner vedrørende disse kapitler. Montenegro fremsendte forhandlingspositionerne i starten af oktober.

Fremskridtsrapport 

Memo

 Serbien

Ansøgte i 2009, opnåede status som kandidatland i marts 2012. Den EU-støttede dialog mellem regeringerne i Beograd og Pristina blev indledt i marts 2011. Serbien og Kosovo indgik i april 2013 den første aftale om principperne for en normalisering af forbindelserne. Der er desuden kommet gang i reformerne igen. Det Europæiske Råd besluttede i juni 2013 at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Serbien. Den første regeringskonference om Serbiens tiltrædelsesforhandlinger vil allersenest blive afholdt i januar 2014 efter Rådets vedtagelse af de forhandlingsrammer, som Kommissionen foreslog i juli 2013. "Screeningen" begyndte i mellemtiden i september 2013. Stabiliserings- og associeringsaftalen trådte i kraft den 1. september.

Fremskridtsrapport

Memo

 

Potentielle kandidatlande
Albanien

Ansøgte i 2009. Parlamentsvalget i juni 2013 blev generelt afholdt efter de foreskrevne regler. Albanien har indført en række vigtige retlige instrumenter, hvoraf nogle er en forudsætning for at opnå status som kandidatland, og arbejder videre med at bekæmpe korruption og organiseret kriminalitet. På baggrund heraf anbefaler Kommissionen at tildele Albanien status som kandidatland, forudsat at landet bliver ved med at iværksætte tiltag til bekæmpelse af organiseret kriminalitet og korruption. Inden Kommissionen kan anbefale at indlede tiltrædelsesforhandlinger, skal Albanien styrke reformerne på vigtige prioritetsområder, navnlig på retsstatsområdet.

Fremskridtsrapport 

Memo 

Bosnien og Herzegovina

Har ligesom resten af Vestbalkan et europæisk perspektiv. Lanceringen af en dialog på højt plan med Bosnien-Hercegovina i 2012 var et positivt skridt, men de resultater, som landets ledere indtil videre har opnået, lever ikke op til forventningerne. Samarbejdet med EU er gået i stå, og der skal gøres en markant indsats for at opfylde betingelserne for, at en stabiliserings- og associeringsaftale kan træde i kraft, og for at landet kan indgive en troværdig ansøgning om medlemskab.

Fremskridtsrapport

Memo

Link Kosovo

Har ligesom resten af Vestbalkan et europæisk perspektiv. Den EU-støttede dialog mellem regeringerne i Pristina og Beograd blev indledt i marts 2011. Kosovo og Serbien indgik i april 2013 den første aftale om principperne for en normalisering af forbindelserne. I juni åbnede Rådet op for, at Kommissionen kan indlede forhandlinger om en stabilisering- og associeringsaftale med Kosovo. Forhandlingerne skal til at gå i gang.

Fremskridtsrapport

Memo


Sidst opdateret: 30-09-2014  - Martin Jørgensen