Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenHvad er EU?Retsakter › Retsakter i Traktaten ...

Hvad er EU?


Retsakter i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde

De klassiske regler i EU-samarbejdet er omtalt i traktatens artikel 288. Det drejer sig om forordninger, direktiver og beslutninger. I afsnittet her kan du bl.a. læse om forskellen på et direktiv og en forordning m.m.

Forordninger
En forordning er almengyldig. Det vil sige, at den ikke retter sig mod en bestemt personkreds eller institution. Forordninger er umiddelbart gældende i medlemslandene, hvilket betyder, at dens retsvirkning indtræder uden national indarbejdelse. Forordninger er bindende, hvilket betyder, at de skaber rettigheder og pligter på lige fod med national lovgivning (Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde art. 288).

Direktiver
Om direktiver hedder det i art. 288 TEUF: ”Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede mål bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder, at bestemme form og midler for gennemførelsen”.

Direktiverne gælder altså ikke direkte som national ret i medlemsstaterne, men medlemslandene skal gennemføre direktivet i national ret inden en tidsfrist, som er fastsat i direktivet. Når et medlemsland har gennemført direktivet i national ret, skal det underrette Kommissionen herom.

Direktiver fastlægger som udgangspunkt et mål, der skal nås, men det er overladt til medlemslandene selv at bestemme form og midler til gennemførelsen af direktivet. I Danmark kan et direktiv f.eks. gennemføres ved en lov eller en bekendtgørelse.

Der er i praksis stor forskel på, hvor meget råderum medlemslandene har til at bestemme form og midler for gennemførelsen. Nogle direktiver fastlægger kun meget generelle rammer inden for et bestemt politikområde eller nøjes med at fastsætte minimumsregler på et område, hvorefter medlemslandene så kan fastsætte skrappere krav. Andre direktiver kan indeholde meget detaljerede bestemmelser, som i praksis ikke giver medlemslandene råderum i forbindelse med den nationale gennemførelse af direktivet.

I 2006 blev der vedtaget 124 direktiver (se EU-Oplysningens direktivoversigt her). Ønsker du at se, hvordan et direktiv er blevet gennemført i Danmark, kan du slå direktivet op i databasen Retsinformation (se vejledning).

Afgørelser
Om afgørelser hedder det i artikel 288 TEUF, at: "En afgørelse er bindende i alle enkeltheder. Når den angiver, hvem den er rettet til, er den kun bindende for disse."

Eksempler på afgørelser kan findes inden for konkurrenceområdet. Her har Kommissionen hjemmel til at afgøre sager om virksomheders overtrædelse af konkurrencereglerne.

Henstillinger
Henstillinger og udtalelser er ikke bindende. Henstillinger vil som regel blive udstedt på institutionernes eget initiativ, mens en udtalelse normalt er et svar på en henvendelse eller et led en bestemt procedure.


Sidst opdateret: 25-05-2010  - Tomas Heron