Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Lige behandling af mæn...

Leksikon

Lige behandling af mænd og kvinder

Siden 1957 har princippet om lige løn til kvinder og mænd for lige arbejde været fastsat i EF-traktaten (nu i Lissabontraktatens artikel 157 TEUF).

Fra 1975 er princippet ved en række direktiver udvidet til et princip om ligebehandling ved adgangen til beskæftigelse, erhvervsuddannelse og forfremmelse med det formål at fjerne al diskrimination i erhvervslivet.

Ligebehandlingsprincippet er siden udvidet til også at omfatte de sociale sikringsordninger, de lovbestemte ordninger om formueforholdet mellem ægtefæller og de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. I 1980'erne blev der oprettet en række flerårige programmer til fremme af princippet om lige muligheder.

Amsterdam-traktaten udvidede det begrænsede anvendelsesområde for bestemmelsen om ligestilling (der indtil da udelukkende vedrørte lige løn) ved at indføje fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder i artikel 2 i EF-traktaten (nu artikel 3 i TEUF i Lissabontraktaten), hvor Fællesskabets opgaver opremses.

EU's charter om grundlæggende rettigheder, som blev vedtaget i december 2000, omfatter et kapitel med titlen "Ligestilling", hvori man beskriver principperne for ligestilling mellem mænd og kvinder.

I forbindelse med Lissabontraktaten bliver charteret juridisk bindende gennem en henvisning i EUtraktaten, mens selve charterteksten ikke er gengivet i traktaten. Læs mere om dette i EU-Oplysningens piece om Lissabontraktaten her.

Mere information


Sidst opdateret: 14-01-2011  - Kirsten-Marie Fog Pedersen