Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLeksikonEU-Leksikon › Konvergenskriterierne

Leksikon

Konvergenskriterierne

Der er i traktaten fastsat i alt fem kriterier for optagelse i den Økonomiske og Monetære Union, de såkaldte konvergenskriterier:

1. Prisstabilitet

En medlemsstats inflationstakt ikke må overstige inflationstakten i de tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 1,5 pct.

2. Holdbare offentlige finanser

Der må ikke være uforholdsmæssigt stort underskud i det offentlige budget. Det årlige offentlige underskud må som hovedregel ikke overstige 3 pct. af bruttonationalproduktet ved udgangen af det forudgående finansår. En undtagelse kan gøres hvis underskuddet er reduceret væsentligt og vedvarende og har nået et niveau, der ligger tæt på de 3 pct., eller hvis en mindre overskridelse af de 3 pct. er enestående og midlertidig.

3. Krav til offentlig gæld

Den andel, som den offentlige bruttogæld udgør af BNP, må som hovedregel ikke overstige 60 pct. ved udgangen af det forudgående finansår. En undtagelse kan gøres, hvis underskuddet er mindsket tilstrækkeligt og i et tilfredsstillende tempo nærmer sig de 60 pct.

4. Deltagelse i ERM II i de seneste to år

Medlemsstaten skal have deltaget i det europæiske monetære systems valutakursmekanisme uden alvorlige spændinger i de sidste to sammenhængende år. Medlemslandet må endvidere ikke på eget initiativ have nedskrevet værdien over for euroen.

5. Krav til den langfristede rente

Renten må ikke overstige de tilsvarende rentesatser i de tre medlemsstater, der har nået de bedste resultater med hensyn til prisstabilitet, med mere end 2 pct.

Mere information


Sidst opdateret: 13-08-2013  - Lone Nikolajsen