Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenLinks › Links

Links

Links

Aalborg bibliotekerne
Biblioteket modtager udvalgte dokumenter fra Europa-Kommissionen samt generelle brochurer og publikationer.
Aktuelle emner
Indgangsvinkel til information om EU's, for tiden, mest centrale emner.
Altinget.dk
Altinget.dk er et tværpolitisk netmagasin om dansk politik og Danmark i EU, stiftet april 2000. Det er et demokratisk, interaktivt medium, der stræber efter at gøre politik til noget jordnært, noget der vedrører den enkelte dansker. Med princippet borger/borgen prøver vi gennem nettet at nedbryde muren mellem vælgerne og Christiansborg.
Archive of European Integration (AEI)
Elektronisk arkiv og register til forskningsmateriale om EU og indscannede ældre officielle EU dokumenter. Arkivet er placeret på University of Pittsburgh
BBC News Online's guide til ØMU'en
BBC News Online's guide til information omkring ØMU'en. Siden er på engelsk.
Belgiens Eurosider
Officielle informationer om euroen fra Belgien. Flere sprog er tilgængelige.
Beslutningsprocedurer inden for Fællesskabets kompetenceområde
Emneblad om beslutningsprocedurer af overstatslig art.
Borger.dk
Borger.dk er indgangen til hele det offentlige Danmark. På borger.dk kan man finde information og betjene sig selv over for det offentlige.
Brasilien
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Brasilien
Brussels Jobs
Bruxelles-baseret jobdatabase.
Canada
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Canada
CAP - Center for Applied Policy Research
Tysk forskningsinstitution CAP/Bertelsmann (Centrum für angewandte Politikforschung). Særlig sektion om EU.
Cedefop - Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
Cedefop giver information om de nutidige og fremtidige trends i udviklingen af erhvervsuddannelse i EU.
"Cedefop" er det franske akronym for organisationens officielle titel: European Centre for the Development of Vocational Training (Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle).
Center for European Policy Studies
Bruxelles baseret tænketank med information, dokumentation og debat vedr. EU.
Centre for Economic Policy Research (CEPR)
Forskningsinstitution med fokus på økonomisk politik. Dækker områder som euroen, Den Europæiske Centralbank, monetær politik, EU's konkurrencepolitik, EU's arbejdsmarkeder m.m.
Centre for European Reform (CER)
Tænke-tank med base i Storbritannien. Analyser, diskussionspapirer m.m.  En stor del af dokumenterne kan downloades gratis.
Centre for European Reform Online
London-baseret tænketank.
Chile
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Chile
CNN's temaside - "War against terror"
CNNs tema side om terrorangrebene mod USA og kampen for at udrydde terror
Colombia
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Colombia
Cordis
Community Research and Development Information Service. Beskriver EU's igangværende forsknings- og udviklingsprogrammer og projekter. Desuden er der mulighed for søgning af projektpartnere.
COSAC
COSAC er en forkortelse af Conférence des organes spécialisés dans les affaires communitaires. På hjemmesiden finder du bl.a. oplysninger om møderne mellem Europaudvalg fra de nationale parlamenter i EU og medlemmer af Europa-Parlamentet.
Costa Rica
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Costa Rica
Cuba
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Cuba
Cypern
Adgang til regeringens vigtigste websteder med links til statsoverhovedet, regeringen, udenrigsministeriet og eventuelt et indgangssted til centraladministrationen.
czechembassy.dk
Information om Tjekkiet på dansk.
Dagsorden for plenarmøder i Europa-Parlamentet
Her kan du finde Europa-Parlamentets møder
Danmark
Information om Danmark og link til danske myndigheder.
Danmark og Schengen
Information om Schengen-samarbejdet fra borger.dk
Danmarks Nationalbank - Euro, den fælles valuta
Danmarks Nationalbank giver omfattende information om Euroen
Dansk Arbejdsgiverforening
Oplysninger vedrørende arbejdsmarkedsforhold.
Dansk Erhverv
Dansk Erhverv er arbejdsgiver- og erhvervsinteresseorganisation for danske handels- og servicevirksomheder, hvor der blandt andet ydes juridisk rådgivning.
Dansk Folkeparti
Siden giver en præsentation af partiet, hvem de er, hvad de mener samt nyheder og pressemeddelelser vedr. partiet.
Dansk Folkepartis Europapolitik
Dansk Forening for Europaret
Dansk Forening for Europaret blev stiftet den 7. maj 1973 og har som formål at forøge kendskabet til de retlige spørgsmål, som vedrører den Europæiske Union. Foreningen arrangerer foredrag og konferencer om EU-retlige emner samt økonomiske og politiske spørgsmål i forbindelse med EU-samarbejdet. Der holdes 4-6 møder om året.
Dansk Industri
DI yder bl.a. informationsformidling over for medlemmerne om nye regler, love og andre politiske tiltag, der har betydning for at drive virksomhed.
Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
Afdeling for europæiske studier. Afdelingen arbejder med fire temaer: EU efter udvidelsen, EU's nye naboer, EU's plads i verdenspolitikken og Europa og Mellemøstern. Siden rummer bl.a. links til afdelingens publikationer.
Dansk Magisterforening
Oplysninger for akademikere vedrørende arbejdsmarkedsforhold, ophold og arbejde i udlandet.
Dansk Metal
Informationer om teknisk harmonisering, standarder, den sociale dimension, det indre marked og EUs industripolitik.
Dansk Standard
DS administrerer standardiseringsarbejdet i Danmark og formidler kontakten til de europæiske og internationale standardiseringsorganisationer.
Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF er paraplyorganisation for cirka 70 børne- og ungdomsorganisationer inden for det frivillige idebestemte eller samfundsengagerende foreningsliv. Webstedet rummer bl.a. en sektion omhandlende den europæiske ungdomspolitik.
Danske Lærerorganisationers International ( DLI )
Danske Lærerorganisationers International ( DLI ) , Bruxelles informerer om EU og uddannelse
Danske Regioner
Danske Regioner er en interesseorganisation for de fem danske regioner. Organisationen varetager regionernes interesser nationalt og internationalt.
Database om grønne afgifter i EU
Det Europæiske Miljøargentur (EEA) samt OECD er ophavet bag denne database, vedrørende bla. miljøbeskating i Europa.  
Datatilsynet
Datatilsynet deltager i internationalt samarbejde, f.eks. i de fælles tilsynsmyndigheder nedsat i henhold til Schengen- og Europolkonventionerne, deltagelse i Europarådets arbejde, og andre internationale arbejdsgrupper både på EU- niveau og verdensplan.
De Grønne
Siden giver en præsentation af partiet, hvem de er, hvad de mener samt nyheder og pressemeddelelser vedr. partiet.
Demokrati i Europa (DEO)
DEO’s formål er at fremme debat og oplysning om Den Europæiske Union.
Den Europæiske Centralbank, Frankfurt
Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) består af Den Europæiske Centralbank (ECB) og de nationale centralbanker (NCB'erne)i EU's 15 medlemsstater, der tilsammen danner enheden "Eurosystemet". Europsystemets vigtigste opgave er at fastholde prisstabilitet.
ECBs hovedopgave er at kommunikere med hele befolkningen i alle medlemsstater og oplyse primært om euroen.
Den Europæiske Investeringsbank, Luxembourg
Den Europæiske Inversteringsbanks opgave er at bidrage til integration, balanceret udvikling og økonomisk og social samhørighed.
Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen
Emneblad om den fælles landbrugspolitik
Den Europæiske Union online (Europa-serveren)
EU-institutionernes fælles server. En meget omfangsrig ressource med bl.a. en nyhedsdel, en ABC (grundlæggende oplysninger), EU's institutioner (institutionernes beføjelser m.v.), Politikker (en god indgang til de forskellige politikområder), Hvad Nyt og Aktuelle emner.
Den fælles beslutningsprocedure
Kommissionens hjemmeside om den fælles beslutningsprocedure (codecision). Forklarende tekster om procedurens enkelte trin, information om igangværende forslag m.m.
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
Links fra Europa-serveren om "Kandidatlande".
Den Tjekkiske Republik
Links fra Europa-serveren om "EU medlemsstater"
Det Europæiske Agentur for Lægemiddelvurdering (EMEA), London
EMEAs ansvarsområder og rolle iden for den videnskabelige vurdering af human- og veterinærmedicinske lægemidler har indflydelse på beskyttelsen af menneskers og dyrs sundhed og sundhedsfremme. EMEAs personale er EU-ansatte, som handler på vegne af EU-borgere.
Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur, Bilbao
Arbejdsmiljøagenturets formål er at gøre Europas arbejdspladser mere sikre, sundere og produktive.
Det Europæiske ForskningsForum (ERF)
ERF fungerer som rådgiver for Kommissionen i spørgsmål om strategi og udvikling på forskningsområdet. Afløser de tidligere organer ESTA og IRDAC.
Det Europæiske Konvents websted
Dette websted indeholder baggrundsinformationer om konventet og om, hvordan det fungerer, at give regelmæssigt ajourførte oplysninger om dets drøftelser og det fremtidige arbejdsprogram samt at offentliggøre alle dokumenter, der forelægges konventet under dets arbejde.
Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug, Lissabon
Formålet med overvågningscenteret er at give objektiv, valid og sammenlignelig information om narkotika og narkotikamisbrug samt konsekvenserne heraf.
Det Forenede Kongerige (UK)
Information om Storbritannien og link til britiske myndigheder.
Det Konservative Folkeparti
Siden giver en præsentation af partiet, hvem de er, hvad de mener samt nyheder og pressemeddelelser vedr. partiet.
Det konservative Folkepartis Europapolitik
Det offentlige register over Rådets dokumenter
Dette register indeholder henvisninger til rådsdokumenter fra og med den 1. januar 1999.
Det angives i registret, hvilke dokumenter der allerede er gjort offentligt tilgængelige. Disse doku-menter kan umiddelbart vises på skærmen og downloades fra databasen. Offentligt tilgængelige do-kumenter, som ikke er umiddelbart tilgængelige, kan rekvireres fra Rådets informationskontor.
Det Radikale Venstre: Tænk frem, tænk Europa
Link til de radikales side om Europas fremtid
Det Økologiske Råd
Rådet gennemfører oplysningsarbejde, dokumentation og debat indenfor højt prioriterede miljøområder, udarbejder redegørelser og indstillinger til brug for det folkeoplysende arbejde, for medierne og for beslutningstagerne i politik og administration.
Det Økonomiske og Sociale Udvalg
ØSU's websted med bl.a. de seneste nyheder. ØSU er et rådgivende udvalg bestående af 317 repræsentanter for forskellige grupper inden for det økonomiske og sociale liv, herunder arbejdsgivere, arbejdstagere og forbrugerorganisationer.
Det Økonomiske Råd
Det Økonomiske Råd består af repræsentanter for erhvervs- og arbejdsmarkedsorganisationer, Nationalbank og regering samt et mindre antal uafhængige fagøkonomer. Rådet ledes af et formandskab - de såkaldte vismænd.
Direktoratet for Arbejdstilsynet
Arbejdstilsynet er arbejdsministerens styrelse og den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet.
DJØF
Fagforeningen DJØF
dmoz.org - diverse links
En samling links til relevante sider omkring ØMU'en og euroen. Siden er på engelsk.
Dokumenter vedr. charter om grundlæggende rettigheder fra Rådets database
Linket henviser til søgesiden i Rådets database.
ECB's Månedsoversigt [Den Europæiske Centralbank]
ECB udgiver hver måned en månedsoversigt, Monthly Bulletin, der bliver oversat til samtlige EU-landes sprog. Omhandler blandt andet den økonomiske udvikling i euroområdet.
ECLAS
Europa-Kommissionens Biblioteks online-katalog. Rummer bibliografiske referencer på ca. 200 000 publikationer. Det er dog ikke muligt at bestille publikationer eller fotokopier derfra. Mulighed for at søge på internetressourcer.
Economic Policy Research Unit (EPRU)
Et forskningscenter oprettet af Danmarks Grundforskningsfond og Institut for Økonomi, Københavns Universitet. Analyser af euroen af økonomer fra Københavns Universitet og Handelshøjskolen i København.
Ecu Activities- links til sider om euroen
Ecu Activities er en organisation i Bruxelles. Oprettet i 1987 for at give informationer om ØMU'en. Siden indeholder dokumenter og anden information om euroen. Siden er på engelsk.
Ecuador
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Ecuador
EF-Sortsmyndigheden (CPVO)
EF-Sortsmyndigheden træffer afgørelse om ansøgninger om EF-sortsbeskyttelse på grundlag af en formel prøvelse og en teknisk afprøvning af sorten.
EFTA- Database vedr. implementering af EU-regler i EØS
Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA) database indeholder information om status af implementering af EU direktiver inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
EIC Argro Business Park - Tjele
Euro Info Centre (EIC) er rådgivningscentre, der har til formål at informere og rådgive små og mellemstore virksomheder om EU- relaterede tiltag af betydning for erhvervslivet.
EIC Herning
Euro Info Centre (EIC) er rådgivningscentre, der har til formål at informere og rådgive små og mellemstore virksomheder om EU- relaterede tiltag af betydning for erhvervslivet.
EIC Norddanmark - Aalborg
Euro Info Centre (EIC) er rådgivningscentre, der har til formål at informere og rådgive små og mellemstore virksomheder om EU- relaterede tiltag af betydning for erhvervslivet.
EKSF-traktatens udløb
Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF) blev undertegnet i Paris den 18. april 1951 af Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Luxembourg og Nederlandene. Den blev indgået for 50 år og udløber nu den 23. juli 2002.
El Salvador
Link til Udenrigsministeriets landefakta om El Salvador
eLearning - elearningeuropa.info
Portal der giver information og oplysninger om eLearning programmet samt links til internationale initiativer på dette området
En forfatning for EU: Europas fremtid til debat
Dette websted skal fungere som et permanent informationsforum under debatten om Forfatningstraktaten, tilbyde interaktive redskaber til dem, der vil deltage i debatten (forum), og indsamle og offentliggøre debatbidrag fra alle deltagerne i denne debat.
Energistyrelsen
Energistyrelsen beskæftiger sig nationalt og internationalt med opgaver i relation til produktion af energi, forsyning og forbrug af energi. Det betyder, at Energistyrelsen har ansvaret for hele kæden af opgaver knyttet til produktion af energi og den videre transport gennem rør og ledninger indtil olien, naturgassen, varmen, elektriciteten mv. bliver anvendt til energitjenester hos forbrugeren.
Enhedslisten
Siden giver en præsentation af partiet, hvem de er, hvad de mener samt nyheder og pressemeddelelser vedr. partiet.
Enhedslistens Europapolitik
Enterprise Europe Network
Enterprise Europe Network er et europæisk netværk af rådgivningscentre, der har til formål at informere og rådgive små og mellemstore virksomheder om EU-relaterede tiltag af betydning for erhvervslivet.
Esbjerg kommunes biblioteker
Biblioteket modtager udvalgte dokumenter fra Europa-Kommissionen samt generelle brochurer og publikationer.
Estland
Information om Estland og link til estiske myndigheder
EU History Site
Portal udarbejdet af Leiden University. Indeholder kildetekster, link til bibliografi om EU's historie m.m.
EU i dag - nye dokumenter fra EUs databaser
EU i dag er en dagligt opdateret nyhedsoversigt, der indeholder dokumenter/informationer fra EU's institutioner og databaser. Databasen indeholder de nyeste dokumenter fra følgende EU-tjenester: Rapid, dokumenter fra Ministerrådet, Hvad nyt på Europa-Serveren, EUR-Lex (KOM dokumenter), nyheder og dagsordener fra Europa-Parlamentet, pressemeddelelser og nye domme fra EF-Domstolen samt nye bilag tilgået Europaudvalget.
EU Leksikon på engelsk (A-Z of Europe)
BBC's alfabetiske guide til mennesker og institutioner knyttet til EU
EU's publikationskontor
Hjemmeside for Publikationskontoret Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer (Publikationskontoret) er Den Europæiske Unions (EU's) forlag.

Publikationskontoret udgiver dagligt Den Europæiske Unions Tidende på mere end 21 sprog, hvilket er uden sidestykke i forlagsverdenen. Kontoret udgiver også en række andre titler på papir eller elektronisk om EU's aktiviteter og politiske virksomhed.

Desuden tilbyder Publikationskontoret en række onlinetjenester, der giver fri adgang til information om EU-lovgivning (EUR-Lex), EU-publikationer (EU Bookshop), offentlige indkøb i EU (TED) samt forskning og udvikling i EU (CORDIS).  

 

EU's traktatsamling fra Europa-serveren
Her kan man finde de enkelte traktater, som udgør EU's traktatgrundlag.
EU-Oplysningens oversigt over kommende EU-møder (kalender)
Her kan man finde dagsordener mm. fra møder i Europaudvalget, Rådet, Kommissionen, Europa-Parlamentet mm.
EUbusiness
Nyhedsportal fra UK med EU-relevante nyheder
EUobserver.com
EUobserver.com er en gratis nyhedsservice der bringer nyheder om EU.
EUR-Lex
Den Europæiske Unions Lovgivning. Her finder du lovgivning, det forberedende arbejde EU-tidende, EU's traktater m.m.
EurActiv
Nyhedsportal fra Bruxelles med EU-relevante nyheder.
EURES Danmark
EURES-netværket er et initiativ specielt henvendt til arbejdsmarkedet. Herigennem gives vejledning til, hvordan man søger arbejde i andre EU-lande, og der formidles kontakt for danske arbejdesgivere.
Euro Homepage by Giancarlo Corsetti
"Euro Homepage" er Yaleprofessoren Giancarlo Corsettis hjemmeside, som giver adgang til og overblik over internationale forskning om euroen.
Eurobrussels.com
Links til aktuelle jobs i Bruxelles - i EU-institutioner, interesseorganisationer, NGOer, konsulentfirmaer, EIB, ECB, EBRD, osv.
Eurocoins
På denne side kan samlere sælge, købe og bytte euromønter. Siden er på engelsk
Eurodebat
Kritisk debatforum der også tilbyder information og nyheder om ØMU'en
Eurodesk - det europæiske informationsnet for unge
Eurodesk beskæftiger sig med relevant information vedrørende uddannelse, oplæring af unge. Ligeledes beskæftiger Eurodesk sig med unges involvering i EU aktiviteter. Eurodesks formål er at forøge unges adgang til EU information
Euroen
Europa-Kommissionens Euro-side med generel og teknisk information om den fælleseuropæiske valuta.
Euroens og ØMU'ens historie
Historisk gennemgang af euroens og ØMU'ens historie. Hjemmesiden giver adgang til en lang række kildedokumenter, retsakter m.v. fra 1929 og frem. Siden er oprettet og vedligeholdes af Kommissionen.
EUROLIB
EUROLIB er samarbejdsgruppen for de europæiske fællesskabers og tilgrænsende institutioners biblioteker.
Euromyths
EU-information fra Europa-Kommissionens Repræsentation i UK.
Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Det Fælles Forskningscenter
DG - hjemmeside for Det Fælles Forskningscenter
Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Det Indre Marked
DG - hjemmeside for Det Indre Marked
Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Erhvervspolitik
DG - hjemmeside for Erhvervspolitik
Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Miljø
DG - hjemmeside for Miljø
Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Personale og Administration
Hjemmeside for Personale og Administration
Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik
DG - hjemmeside for Regionalpolitik
Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Retlige og Indre anliggender
DG - hjemmeside for Retlige og Indre anliggender
Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Økonomiske og Finansielle anliggender
DG - hjemmeside for Økonomiske og Finansielle anliggender
Europa-Kommissionens Generalsekretariat
Hjemmeside for Generalsekretariatet
Europa-Kommissionens hjemmeside
Link til Kommissionens hjemmeside. Herfra er der adgang til de forskellige generaldirektoraters hjemmesider, presserum, mediatek, dokumentregistre, kontaktoplysninger og CV på de enkelte kommissærer og meget mere.
Europa-Kommissionens kontor i Danmark
Europa-Kommissionens repræsentation i Danmark har ansvaret for det udadvendte informations- og oplysningsarbejde om Unionen og for at holde Kommissionens hovedsæde i Bruxelles orienteret om den politiske situation i Danmark. På siden kan der bl.a. findes faktuelle informationer om EU, nyhedsbrevet Europa og en oversigt over publikationer.
Europa-Kommissionens Oversættelsestjeneste
Hjemmeside for Oversættelsestjenesten
Europa-Kommissionens Repræsentation i USA
Omfattende webside om EU med fokus på formidling af EU information til Amerikanere.
Europa-Parlamentets kontor i Danmark
Informationskontoret har bl.a. til opgave at informere offentligheden om Europa-Parlamentet. På siden findes der information om Europa-Parlamentet, de 16 danske medlemmer, besøg i Parlamentet og EU JuniorTeam foredragsholderne.
Europa-Serverens websted om regeringskonferencen
Her kan man finde resultater fra Regeringskonferencen 2000 samt link til Nice-traktaten
Europabevægelsen
Europabevægelsen arbejder tværpolitisk for et tæt og forpligtende samarbejde i Europa. Bevægelsen er ikke båret af bestemte partipolitiske eller erhvervsmæssige interesser, men hviler på hver enkelt medlems engagement
Europarådet
Information og dokumentation om Europarådet, herunder Europarådets samling af regler/traktater.
Europaudvalget (EUU)
Europaudvalgets arbejdsområde er sager der behandles i EU og WTO, og koordineringen af Folketingets behandling af disse sager.
European Committee under the Government of the Republic of Lithuania
Den centrale myndighed i Litauen i forbindelse med information om tiltraedelsesforhandlinger mv.
European Consortium for Political Research (ECPR)
European Consortium for Political Reseach er et uafhængigt, forskningsnetværk bestående af europæiske statskundskabsforskere, med base i University of Essex.
European Movement
The Movements objective is to contribute to the achievement of a Federal Europe, founded on the principles of peace, democracy, liberty, solidarity and the participation of all citizen.
European Policy Centre (EPC)
Uafhængig "tænke-tank" med fokus på europæiske spørgsmål. Links til rapporter m.m.
European Policy Institutes Network (EPIN)
Europæisk netværk af tænke-tanke. Særlig fokus på debatten om Europas fremtid og forfatningstraktaten. Rapporter, analyser m.v.
European referendum
Hjemmeside for kampagnen for europæiske folkeafstemninger om Lissabontraktaten
European University Institute Florence (EUI)
Også kaldet "Europainstituttet" eller "Firenceinstituttet". Europæisk forskningsinstitution oprettet i 1972 af EU's medlemsstater.
European Youth Forum
Websted for European Youth Forum - en fælles paraplyorganisation for ungdomsorganisationerne i Europa med det formål at få størst indflydelse på Europarådet og EUs arbejde på ungdomsområdet.
Europæisk Ungdom
Europæisk Ungdom er en tværpolitisk ungdomsorganisation.De beskæftiger os med EU og europæisk politik, og er kritiske tilhængere af samarbejdet i EU. De arbejder bl.a. for, at samarbejdet bliver mere demokratisk, og at EU med tiden udvikles til en egentlig føderation.
Eurostat
EU's statistiske kontor. Siden kan vælges vist på henholdsvis tysk, engelsk eller fransk.
Eurydice - informationsnettet om uddannelse i Europa
EURYDICE, informationsnetværket om uddannelse i Europa, producerer pålidelig, sammenlignelig information om nationale uddannelsessystemer og politikker. EURYDICE agerer også som et observatorium, der fremhæver både variationen af systemerne og og deres fælles træk.
eYouGuide - dine rettigheder online
En engelsksproget side fra Kommissionen. Hvis du kan lide at handle på nettet, downloade eller uploade billeder, musik og videoer, er denne guide noget for dig. Her kan du finde informationer om dine online rettigheder og finde tips om, hvordan du gør dine oplevelser på nettet bedre og sikrere
FinanceWise- links til sider om euroen
FinanceWise er en søgemaskine der fokusere på sider med finansielt indhold. De har samlet 150 links til internationale sider om ØMU'en- herunder banker, EU-institutioner, konsulentvirksomheder m.m. Siden er på engelsk.
Finansministeriet- Dansk formandskab i 2002
Finansrådet
Spørgsmål om EU-lovgivning vedrørende de finansielle markeder og virksomhederne i den finansielle sektor.
Finanstilsynet
Spørgsmål om EU-lovgivning vedrørende de finansielle markeder og virksomhederne i den finansielle sektor.
Finland
Information om Finland og link til finske myndigheder.
Finland: Mitt Europa
Debatforum og information om fremtidens Europa samt udvidelsen. Udarbejdes i samarbejde mellem Finlands Udenrigsministerium og Statsrådets "Kansli" (siden er på svensk).
Finlands Eurosider
Officielle informationer om euroen fra Finland. Siden er på engelsk
Firenze Institut
EU forskningscentre med dokumentation vedr. EU og EUs udvikling.
FN's websted om bekæmpelse af terrorisme
Nyheder og dokumenter fra FN.
Folkebevægelsen mod EU
Folkebevægelsen mod EU arbejder for, at få Danmark frigjort af EU. Bevægelsen er tværpolitisk og ser modstanden mod EU som en kamp for demokrati, selvbestemmelse og for et selvstændigt Danmark i et frit internationalt samarbejde.
folkestyrke.dk
Kampagnehjemmeside udgivet af Folkebevægelsen mod EU med bl.a. oplysninger og debat om grundlovstraktat, EU-konventets arbejde og EUs udvikling.
Folketingets Websted (FT-web)
I Folketingets web kan du finde korrekt og politisk neutral information om arbejdet i Folketinget. Web’en opdateres løbende med de dokumenter, der produceres i forbindelse med lovgivningsprocessen, f.eks. lovforslag, betænkninger, spørgsmål til ministre, referater af møder i Folketingssalen, udvalgsbilag m.m.
Forbrugerrådet
Spørgsmål om EU-lovgivning vedrørende forbrugerpolitik.
Foreningen Grundlovsværn
Foreningen Grundlovsværn har til formål at udbrede kendskabet til Danmarks Riges Grundlovs bestemmelser om suverænitetsafgivelser. Det er foreningens opgave at sikre, at Den danske Grundlovs substans bevares, og at dens retsgarantier for danske statsborgere overholdes.
Forfatningstraktaten
EU-institutionernes fælles netsted om forfatningstraktaten. Information om ratifikationsprocessen , baggrundsoplysninger m.v.
Forfatningstraktaten - vejviser
EU Info Point Københavns temaside om forfatningstraktaten. Indeholder bl.a. en pjeceoversigt, oversigter over bøger og artikler om forfatningstraktaten m.m.
Forvaltningskomitéer - Direktoratet for FødevareErhverv
Information om EU's forvaltningskomitéer på landbrugsområdet. Link til dagsordener samt beslutningsreferater.
Frankrig
Information om Frankrig og link til franske myndigheder.
Frederiksberg Bibliotek
Biblioteket modtager udvalgte dokumenter fra Europa-Kommissionen samt generelle brochurer og publikationer.
Fremskridtspartiet
Siden giver en præsentation af partiet, hvem de er, hvad de mener samt nyheder og pressemeddelelser vedr. partiet.
Friends of Europe
Friends of Europe er en organisation ledet af Vicomte Etienne Davignon, hvis formål er at fremme forskning, diskussion og debat om europæisk integration.
Fælles adgang til de nationale juridiske databaser
Portal med links til medlemslandenes nationale juridiske databaser. Informationskilder til den nationale implementering af EU-lovgivning.
Fødevarestyrelsen
Styrelsen bidrager gennem information, rådgivning og kontrol til at sikre sunde fødevarer til forbrugerne og en sund, dyrevelfærdsmæssig forsvarlig produktion af husdyr.
Gallup
I løbet af de sidste fem årtier har Gallup Instituttet lavet mere end 2200 undersøgelser om en lang række politiske, økonomiske og sociale spørgsmål, som har optaget danskerne. Disse undersøgelser udgør derfor en uvurderlig kilde for den, der ønsker indsigt i danskernes holdninger og virkelighedsopfattelse i perioden efter Anden Verdenskrig.
Generaldirektoratet for Tolkning
Hjemmeside for Generaldirektoratet for Tolkning
Grækenland
Information om Grækenland og link til græske myndigheder.
Guatemala
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Guatamala
Handelshøjskolens Bibliotek (København)
Hos de Europæiske Dokumentationscentre kan man låne De Europæiske Fællesskabers Tidende, KOM-dokumenter og nogle af de rapporter, som Kommissionen udgiver.
Handelshøjskolens Bibliotek (Århus)
Hos de Europæiske Dokumentationscentre kan man låne De Europæiske Fællesskabers Tidende, KOM-dokumenter og nogle af de rapporter, som Kommissionen udgiver.
Harmoniseringskontoret for Det indre Marked (varemærker og design), Alicante
Historiske arkiver
EU's historiske arkiver. Adgang til ARCHISplus, en søgemaskine der dækker perioden 1952-1972. Der er ikke adgang til fuldtekstdokumenter.
Hjørring Bibliotek
Biblioteket modtager udvalgte dokumenter fra Europa-Kommissionen samt generelle brochurer og publikationer.
HKs ØMU-sider
Information, dokumentation og nyhder om euroen fra Danmarks Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund (HK)
Håndværksrådet
Håndværksrådet er hovedorganisation for små og mellemstore virksomheder i Danmark inden for byggeri, mindre industri, handel og service. Rådgiver medlemmerne på en lang række områder, herunder EU-politik og EU-jura.
Håndværksrådet
Håndværksrådets ØMU-side, som bl.a. indeholder en tipskupon, "Test din viden om euroen", samt Hånværksrådets og en række virksomheders holdning til ØMU-afstemningen.
Høring af de indstillede kommissærer
Parlamentets hjemmeside om de kommende høringer. Information om indsættelsesproceduren, høringerne, resultatet deraf m.v.
Indenrigsministeriet - Dansk formandskab i 2002
Information om Regeringskonferencen fra Riksdagen (Sverige)
Information om Schengen fra Danmarks Journalisthøjskole
Dette site er lavet som et semesterprojekt på Danmarks Journalisthøjskole, december 2000. Det er produceret af tre studerende som afslutning på deres speciale i multimedier
International Journal of Central Banking
Online-tidsskrift med fokus på centralbanker, monetær politik m.m.
IPEX
IPEX står for Interparliamentary EU Information Exchange. Hjemmesiden udgør en fælles platform for de nationale parlamenters udveksling af information om deres behandling af EU-sager. 
Irland
Information om Irland og link til irske myndigheder.
Irland: National Forum on Europe
Debatforum omhandlende udvidelsen og fremtidens Europa. Forummet består af repræsentanter fra de irske politiske partier.
Irlands Eurosider
Officielle informationer om euroen fra Irland. Siden er på engelsk.
Island
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Island
IST - Information Society Technologies
Forskningsprogram vedr. informationssamfundet og de nye teknologier.
Italien
Information om Italien og link til italianske myndigheder.
Italiens Eurosider
Officielle Informationer om euroen fra Italien. Siden er på italiensk.
Juraport
Juraport.dk er en nettjeneste hvor man kan finde svar på hverdagens juridiske spørgsmål - enten på nettet eller i populære jurabøger på folkebiblioteket
Jyske Bank: Fakta om euroen
Jyske Bank's sider om euroen
Kogalskab - Sundhed og forbrugerbeskyttelse
Kommissionens samling af dokumenter med relevans for kogalskab (BSE).
Kommunernes Landsforening
Kommunernes Landsforening (KL) er en interesseorganisation for de 273 primærkommuner i Danmark. Landsforeningen varetager kommunernes interesser nationalt som internationalt. De danske kommuner er direkte repræsenteret i EU's Regionsudvalg, som har høringsret på alle EU-lovgivningsforslag med kommunal relevans. Derudover deltager KL i en række øvrige internationale fora, herunder i den verdensomspændende internationale kommuneforening (IULA) og dennes europæiske sektion, De Europæiske Kommuners og Regioners Råd (CEMR)samt Europarådets Kommunalkongres.
Kontoret for bekæmpelse af terrorisme i USA
U.S. Department of State - Counterterrorism Office
Kontoret for Officielle Publikationer, EUR-OP
Publikationskontoret er det officielle forlag for Den Europæiske Unions institutioner og agenturer. Muligt at søge i kontorets kataloger, der rummer ca. 72 000 publikationer. Siden giver derudover adgang til kilder vedr. information om "EU-ret", "Offentlige udbud" og "Hvem er hvem i EU". Enkelte databaser er betalingsbaser.
Kristendemokraterne
Siden giver en præsentation af partiet, hvem de er, hvad de mener samt nyheder og pressemeddelelser vedr. partiet.
Kristendemokraterne: "Fra Laeken 2001 til EU's regeringskonference i 2004"
Kristendemokraternes folder: "Fra Laeken 2001 til EU's regeringskonference i 2004"
Kroatien
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Kroatien
Kulturministeriet - Dansk formandskab i 2002
Letland
Information om Letland og link til lettiske myndigheder.
Letland - De europæiske regeringer online
Liberal Alliance
Siden giver en præsentation af partiet, hvem de er, hvad de mener samt nyheder og pressemeddelelser vedr. partiet.
Liberal Alliances Europapolitik
Liechtenstein
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Liechtenstein
LIFE
Støtte til miljøforanstaltninger. LIFE er opdelt i følgende aktivitetsområder: miljø, natur samt tredjelande.
Litauen
Information om Litauen og link litauiske til  myndigheder.
Litauen - De europæiske regeringer online
LO
Informationer om arbejdstagernes rettigheder, den sociale dimension, det sociale charter, EUs arbejdsmiljølovgivning, uddannelse og social dialog.
LO's Internet sider om EU
Information og dokumentation om EU fra LO.
London School of Economics and Political Science (LSE)
Link til afdelingen for europæiske studier. Via siden er det muligt at downloade artikler, arbejdspapier m.m.
LO´s temaside om EU-traktaten
Siden giver en bred indføring i EU-traktaten og går i dybden med spørgsmål, der er relevante for lønmodtagere.
Luxembourg
Information om Luxembourg og link til luxembourgske myndigheder.
Löntagarnas Europaportal
Omfattende linkssamling udarbejdet af Fackliga röster för Europa
Malta
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Malta
Malta - De europæiske regeringer online
Mexico
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Mexico
MIC : Malta-EU Information Centre
Information og dokumentation om Malta's ansøgning om medlemskab til EU.
Miljøstyrelsen - Det danske EU-formandskab
Her findes links og information om miljøområdet og dets rolle i Danmarks formandskab
Ministeriet for flygtninge Indvandrere og Integration - Dansk formandskab i 2002
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - Dansk formandskab i 2002
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling - Dansk formandskab i 2002
Ministerrådet (Rådet)
Hovedsiden. Websted for Rådet for Den Europæiske Union. Indeholder generelle informationer samt en nyhedsdel bestående af de seneste nyheder, presserum med pressemeddelelser og en oversigt over kommende begivenheder.
Moldova
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Moldova
Monaco
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Monaco
Mødefrekvens i Europa-Parlamentet
Uofficiel side udarbejdet af Europa-Parlamentet. Statistik over MEP'ernes mødefrekvens ved plenarmøderne i Strasbourg m.m.
Nationalbanker i EU-landene
Links til alle nationalbankerne i EU landene. Siderne er på originalsprog, men kan vises i engelsk version.
Nederlandene
Information om Nederlandene og link til nederlandske myndigheder.
net-demokrati.dk
Et websted om demokrati med aktuelt tema om Europas fremtid til brug i folkeskolens ældste klasser samt ungdomsuddannelserne.
NGO Center
NGO Center er en projektforvaltning under det danske EU-formandskab. Udenrigsministeriet har til dette formål afsat en pulje på i alt 15 mio. kr. til støtte af NGO-drevne aktiviteter, der administreres af NGO Center og en styregruppe med repræsentanter fra følgende NGO´er: Europabevægelsen, Junibevægelsen, Folkebevægelsen mod EU, Nyt Europa, ATTAC, SiD, Mellemfolkeligt Samvirke og CARE.
Norge
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Norge
Nyheder på Europa-serveren
Nyhedsdelen indeholder blandt andet en kalender for kommende begivenheder, link til Europa pr. satellit, pressemeddelelser fra de forskellige institutioner samt links til andre nyhedskilder.
Nævnet vedr. EU-Oplysning
På finansloven er afsat en pulje til en bred oplysningsindsats om de forhold der vedrører Danmarks medlemskab af EU. Puljen bliver administreret af Nævnet vedrørende EU-Oplysning, der er nedsat af undervisningsministeren. Siden har til formål at oplyse om mulighederne for at søge støtte til EU-oplysningsinitiativer.
Odense Centralbibliotek
Har til formål at formidle EU-information til offentligheden. EU Info Points ligger inde med en del dokumentation om EU's institutioner og politikker. Her kan man finde brochurer og publikationer om EU's arbejde og beslutninger, søge i samlinger af De Europæiske Fællesskabers Tidende m.m.
OECD
OECD (engelsk: Organization for Economic Cooperation and Development, Organisationen for økonomisk samarbejde og Udvikling) er det vigtigste økonomiske samarbejdsorgan for 30 lande
OEIL - Europa-Parlamentets "lovgivningsmæssige observatorium"
Parlamentets "lovgivningsmæssige observatorium" der gør det muligt at følge et lovforslags vej gennem EU's beslutningsproces. Ved hvert forslag er der bl.a. dokumentreferencer til institutionernes behandling af forslaget og resumé af institutionernes holdninger (på engelsk eller fransk). Alle igangværende lovforslag dækkes.
Ombudsmanden
Emneblad om EU's ombudsmand.
Oplysning om mund- og klovsyge fra Finland
Link til det finske landbrugsministeriet (siden er på engelsk)
Oplysning om mund- og klovsyge fra Frankrig
Link til det franske landbrugsministeriet (siden er på fransk).
Oplysning om mund- og klovsyge fra Holland
Link til det hollandske landbrugsministeriet (siden er på engelsk)
Oplysning om mund- og klovsyge fra Irland
Link til det irske landbrugsministeriet (siden er på engelsk)
Oplysning om mund- og klovsyge fra Sverige
Link til det svenske landbrugsministeriet (siden er på svensk).
Oplysning om mund- og klovsyge fra Tyskland
Link til det tyske landbrugsministeriet (siden er på engelsk).
Oplysning om mund- og klovsyge fra UK
Link til det britske landbrugsministeriet (siden er på engelsk)
Patent- og Varemærkestyrelsen
Patent- og Varemærkestyrelsen udsteder patenter og registrerer brugsmodeller, mønstre og varemærker. Fungerer desuden som informationscenter og offentligt bibliotek.
Peru
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Peru
Polen
Information om Polen og link til polske myndigheder.
Polen - De europæiske regeringer online
Polen og EU
Oplysningssider om Polen og EU fra Polens Udenrigsministeriet.
Portugal- De europæiske regeringer online
Her findes bl.a. links til Portugals præsidentembede, regeringen, udenrigsministeriet m.v.
Publikationskontorets oversigt over akronymer
Udførlig alfabetisk liste over forkortelser i EU udarbejdet af Publikationskontoret
Radikalt EU-kritisk Netværk
Netværkets formål er at skabe debat om EU-spørgsmål inden for Det Radikale Venstre. Der tages udgangspunkt i radikale grundprincipper om demokrati og internationalt samarbejde. Netværket ønsker en ny dansk EU-politik. Ønske om en mindre union. Der lægges vægt på et samarbejde mellem selvstændige nationer i et frit Europa.
Randers Bibliotek
Biblioteket modtager udvalgte dokumenter fra Europa-Kommissionen samt generelle brochurer og publikationer.
Rapid
Link til de seneste pressemeddelelser fra Kommissionens talsmandstjenestes database. Basen rummer pressemeddelelser fra følgende EU's institutioner: Kommissionen, Ministerrådet, Domstolen, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Revisionsretten og Regionsudvalget.
Regeringskonferencen
Her findes information om Regeringskonferencen 2000 og 2004 fra Rådet for den Europæiske Union
Register over interesserepræsentanter
Europa-Kommissionens frivillige registrering af interesserepræsentanter (lobbyister).
Retsforbundet
Siden giver en præsentation af partiet, hvem de er, hvad de mener samt nyheder og pressemeddelelser vedr. partiet.
Retsinformation
Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. og til Folketingets dokumenter.
Revisionsretten
Websted for Revisionsretten. Institutionen består af 15 medlemmer, der bliver udnævnt for 6 år. Siden 1977 har den eksterne revision af det almindelige budget påhvilet Revisionsretten.
Rigspolitiet
Information om Schengen kan hentes under "Vejledning til borgerne".
Riksdagens EU-Upplysning (Sverige)
Riksdagens EU-Upplysning har til opgave at give neutral information til borgerne om EU og om Sveriges medlemsskab.
Rom - Maastricht - Amsterdam
EU's samlede traktatgrundlag.
Roskilde Bibliotek
Biblioteket modtager udvalgte dokumenter fra Europa-Kommissionen samt generelle brochurer og publikationer.
Roskilde Universitets Bibliotek
Hos de Europæiske Dokumentationscentre kan man låne De Europæiske Fællesskabers Tidende, KOM-dokumenter og nogle af de rapporter, som Kommissionen udgiver.
Rusland
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Rusland
Rådets Samarbejde om Den Økonomiske Politik
Her er der information om bl.a. euroen og den økonomiske politik, overordnede retningslinier for de ønkonomiske politikker, gennemførelsen af stabilitets- og vægtspagten m.m.
San Marino
Link til Udenrigsministeriets landefakta om San Marino
Schengen og toldkontrol
Aktuel information fra Told og Skat
Schengen-informationssystemet (SIS)
Oplysninger om SIS fra Datatilsynet
Schengen.dk
Praktiske oplysninger om Schengen-samarbejdet, herunder om den nordiske pasunion.
Schweiz
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Schwiez
Serbien og Montenegro
Links fra Europa-serveren "andre europæiske lande".
SF: Visioner for Europas fremtid
SF's syn på EU-konventet og den næste EU-traktat
Silkeborg Bibliotek
Biblioteket modtager udvalgte dokumenter fra Europa-Kommissionen samt generelle brochurer og publikationer.
Skatteministeriet
Slagelse Centralbibliotek
Biblioteket modtager udvalgte dokumenter fra Europa-Kommissionen samt generelle brochurer og publikationer.
Slovakiet
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Slovakiet
Slovakiet - De europæiske regeringer online
Slovakiet: The National Convention on the European Future of Slovakia
Slovakisk debatside om Europas fremtid og Slovakiet. Siden har en engelsk sektion.
Slovenien
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Slovenien
Slovenien - De europæiske regeringer online
Socialdemokraternes visioner for fremtidens Europa
Link til pjecen "Socialdemokraternes visioner for fremtidens Europa - Store udfordringer - dit valg"
Socialister mod Traktaten (SMOT)
Forening der har til formål at etablere et forum for modstanden mod forfatningstraktaten. Foreningen er stiftet af en række SF-medlemmer. 
Socialministeriet - Dansk formandskab i 2002
Spanien - De europæiske regeringer online
Information om Spanien og link til spanske myndigheder.
Statsministeriet
Statsministeriet er statsministerens sekretariat og bistår ministeren med ledelsen af regeringsarbejdet.
Statusblade (forslag fra Kommissionen)
EU-Oplysningen har udarbejdet en komplet statusside for behandlingsforløbet af samtlige direktivforslag fremsat efter 1. januar 1999. Desuden har vi medtaget ældre forslag såfremt der er kommet ændringsforslag hertil efter 1. januar 1999.
Stop Unionens aktiviteter under formandskabet
EU-modstandens hjemmeside under det danske EU-formandskab.
Støtteordninger og lån (Grants and Loans)
Ny hjemmeside om EU's forskellige støtteordninger og lån.
Svendborg Bibliotek
Biblioteket modtager udvalgte dokumenter fra Europa-Kommissionen samt generelle brochurer og publikationer.
Svenska institutet för europapolitiska studier (SIEPS)
Svensk forskningsinstitution med fokus på europæiske spørgsmål. Link til en lang række rapporter og øvrige publikationer.
Sverige - De europæiske regeringer online
Sverige: EU-stefetten/ Swedish EU Relay
Svensk hjemmeside om debatten om Europas Fremtid: "EU-stafetten är EU 2004 - kommitténs namn på den breda debatt om EU:s framtid som ska föras fram till regeringskonferensen 2004. Här kan debattörer belysa olika ämnen från olika utgångspunkter."
Søgning efter Schengen
Information fra Folkebevægelsen mod EU.
Tal og spørgsmål om EU - 3. udgave, 2004
Statistiske basisoplysninger om EU. Publikationen er udarbejdet af Kommissionens Repræsentationskontor i København.
TEAM
The European Anti-MaastrichtAlliance (TEAM). Et netværk af EU-kritiske organisationer i Europa
The European Union Constitution
EU's traktater fra 1951 og frem til forfatningstraktaten. Link til officielle dokumenter, analyser m.m. Omfattende bibliografi med henvisninger til artikler m.m. om de enkelte traktater.
The Free Software Pact
Et borgerdrevet initiativ til at koordinere en kampagne på EU-niveau til fordel for Fri Software. Der stilles materiale og software frit til rådighed for enhver frivillig, der ønsker at bidrage til initiativet.
The Guardian's artikler om euroen
Den engelske avis The Guardian har samlet alle sine artikler om ØMU'en og euroen. Siden er på engelsk.
Thisted Bibliotek
Biblioteket modtager udvalgte dokumenter fra Europa-Kommissionen samt generelle brochurer og publikationer.
Tomorrow Europe
Tomorrow Europe indeholder oplysninger og analyse vedr. debatten om fremtidens Europa- Hjemmesiden er oprettet med støtte fra Europa-Kommissionens DG Uddannelse og Kultur.
Traktattekster fra EU-Oplysningen
På denne side kan man finde Rom - Maastricht - Amsterdam, EU's samlede traktatgrundlag, samtlige artikler fra henholdsvis EF og EU traktaten samt dokumentation om de danske forbehold.
Transport og miljø i EU
Hjemmeside udarbejdet af miljøorganisationen NOAH om forskellige aspekter ved transportpolitikken i EU.
Tyrkiet
Information om Tyrkiet fra Internetportalen til EU
Tyskland - De europæiske regeringer online
Information om Tyskland fra Internetportalen om EU
Tænketanken NyAgenda
Tænketankens formål er fremme analyser og debat omkring EUs virke og juridiske rammer. Hjemmesiden indeholder en kronikker og artikler, rapporter, særlige temaer om f.eks. servicedirektivet og Lissabon-traktaten.
Ud i verden.
Idéer og praktisk information til dem, der vil til udlandet for at studere eller arbejde. Udbviklet af Cirius, som er en styrelse i Undervisningsministeriet.
Udbudsportalen
Portalen tilbyder offentlige udbydere og private leverandører vejledning i, viden om og værktøj til udbud af offentlige serviceopgaver.
Udenrigsministeriet
Udenrigsministeriets netsted.
Udenrigsministeriet - Dansk formandskab i 2002
Udenrigsministeriets side vedrørende det danske Formandskab for EU.
Udfordring Europa
Udfordring Europa er en EU-kritisk debatorganisation med politisk fodfæste i centrum-venstre. En platform for debat og stillingtagen til de europæiske og globale spørgsmål.
Udlændingestyrelsen
Spørgsmål om EU-lovgivning vedrørende personers fri passage over grænserne.
Ukraine
Links fra Europa-serveren "andre europæiske lande".
Undervisningsministeriet - Dansk formandskab i 2002
Undervisningsministeriet har udgivet en særlig publikation vedrørende det danske formandsskab. Publikationen giver et overblik over de møder og andre arrangementer på uddannelses- og ungdomsområdet, der finder sted i Danmark som led i eller i tilknytning til EU-formandskabet.
Ungarn
Links fra Europa-serveren "andre europæiske lande".
Ungarn - De europæiske regeringer online
Unge Europæiske Føderalister (JEF)
De Unge Europæiske Føderalister er en international politisk bevægelse, der formidler idéen om et demokratisk, bæredygtigt og forenet Europa, i overensstemmelse med borgernes behov og baseret på solidaritet.
Uruguay
Links fra American Governments on the WWW
USA
Link til Udenrigsministeriets landefakta om USA
Vatikanstaten
Links fra Europa-serveren "andre europæiske lande".
Vejledning om Schengen-regler vedr. lægemidler der indeholder euforiserende stoffer
Hjemmesiden er udarbejdet af Indenrigsministeriet. Her findes links til pjecer, pressemeddelelser og lovforslag.
Venezuela
Link til Udenrigsministeriets landefakta om Venezuela
Venstre i EU
Link til Venstres side om Europas fremtid.
Visum til Danmark
Udlændingestyrelsen ønsker med denne pjece at give en oversigt over reglerne om visum til Danmark.
WTO - Verdens handelsorganisation
Sitet giver information om institutionen, der er en regelbaseret medlemsorganisation. Alle beslutninger bliver taget af medlemlandenes regeringer og reglerne er resultatet af forhandlinger mellem medlemsstaterne.
Yahoo's EU-sider
Samling af relevante informationer, nyheder og links om EU. Siden er på engelsk.
Østrig
Information om Østrig og link til estiske myndigheder
Østrig: EU-Konvent - SPö
Websted om Europas fremtid og Konventet. Udarbejdes af SPö.
Østrig: Zukunft Europa
Websted med debat og information om Europas fremtid samt Konventets arbejde. Udarbejdes bla. af Østrigs Bundeskanzleramt.