Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2006September › Optagelse af Bulgarien...

Nyheder

Optagelse af Bulgarien og Rumænien pr. 1. januar 2007

Et overblik.

På Europa-Parlamentets plenarsamling i Strasbourg den 26. september 2006 præsenterede udvidelseskommissær Olli Rehn Kommissionens vurdering af Bulgariens og Rumæniens fremskridt med henblik på optagelse i EU.

Europa-Kommissionen anbefaler, at Bulgarien og Rumænien optages pr. 1. januar 2007. Kommissionen vurderer, at Bulgarien og Rumænien er tilstrækkeligt forberedt med hensyn til opfyldelse af københavnskriteriernes økonomiske og politiske betingelser samt EU's samlede regelværk (acquis communautaire) pr. 1. januar 2007.

Tiltrædelsestraktaten for Bulgarien og Rumænien rummer dog muligheden for, at EU kan indføre såkaldte beskyttelsesforanstaltninger, hvis Kommissionen vurderer, at Bulgariens og Rumæniens gennemførelse af EU-lovgivningen inden for specifikke områder er mangelfuld. Beskyttelsesforanstaltningerne kan bl.a. indføres inden for det økonomiske område, det indre markeds samt det strafferetlige og civilretlige område. Beskyttelsesforanstaltningerne kan iværksættes i op til tre år efter tiltrædelsen.

Kommissionen vil oprette en mekanisme til samarbejde og kontrol af fremskridt på områderne retsreform, bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet. Til beskyttelse af EU's finansielle interesser er der blevet udstedt en særlig forordning vedrørende udgifter på landbrugsområdet. EU-reglerne omfatter foranstaltninger til at modvirke risici på områder som fødevaresikkerhed.

Fakta

Med udvidelsen af EU til 27 medlemslande stiger EU's samlede befolkningstal til næsten 493 millioner personer. På den økonomiske front vil Bulgariens og Rumæniens økonomier tilsammen udgøre ca. ½ procent af EU-27's samlede bruttonationalprodukt.

Landefakta

Bulgarien

Rumænien

 Flag

Bulgarien

Rumænien

 Befolkningsstørrelse (2006)

7.718.800

21.610.200

 Areal (kvadratkilometer)

110.910

237.500

 Realvækst i BNP (2005)

5,5 %

4,1 %

 BNP pr. indbygger (euro)

1.600

1.600

Institutioner

Antallet af tildelte medlemmer og pladser i EU's institutioner er indeholdt i tiltrædelsestraktaten for Bulgarien og Rumænien. Idet forfatningstraktaten ikke er trådt i kraft, er det i henhold til tiltrædelsestraktatens artikel 2, stk. 2, den tilknyttede akt der fastsætter optagelsesvilkårene for Bulgarien og Rumænien.

Europa-Parlamentet

Bulgarien og Rumænien vil få tildelt henholdsvis 18 og 35 pladser i Europa-Parlamentet, der derved midlertidigt udvider sit samlede antal pladser fra 732 til 785. Hvis der ikke bliver vedtaget en form for traktat eller afgørelse inden 2009, indeholder tiltrædelsestraktaten i aktens artikel 9, stk. 2, en fordeling af pladser for valgperioden 2009-2014. Der sker her en mindre justering i antallet af medlemmer fra de enkelte lande således at det samlede antal ikke overstiger 736 medlemmer. Bulgarien og Rumænien vil i denne periode have henholdsvis 17 og 33 medlemmer af Europa-Parlamentet.

Europa-Kommissionen

Bulgarien og Rumænien vil hver få tildelt en kommissærpost. Hvilke porteføjer de to nye kommissærer skal bestride er endnu ikke offentliggjort. De to nye kommissærer udnævnes af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter høring af Europa-Parlamentet. Nice-traktaten indeholder dog en protokol, der fastslår, at når EU består af 27 medlemslande, skal antallet af kommissærer være mindre end antallet af medlemslande. Rådet vil med enstemmighed træffe en afgørelse om det endelige antal kommissærer samt udformningen af en ligelig rotationsordning. Begrænsningen i antallet af kommissærer vil dog først ske med den næste kommissions nedsættelse, hvilket først sker i 2009.

Rådet

Når Rådet træffer afgørelser med kvalificeret flertal vil Bulgaien og Rumænien råde over henholdsvis 10 og 14 stemmer. Det samlede antal stemmer i Rådet udvides således til 345 stemmer. Stemmeantallet der sikrer et kvalificeret flertal hæves samtidig til 255 stemmer. 

Øvrige

Bulgarien og Rumænien får henholdsvis 12 og 15 medlemmer af Regionsudvalget samt Det Økonomiske og Sociale Udvalg. Bulgarien og Rumænien vil hver få en dommer ved EF-Domstolen.

Overgangsordninger

De specifikke overgangsordninger er indeholdt i tiltrædelsestraktatens bilag VI for Bulgariens vedkommende og bilag VII for Rumæniens vedkommende (den danske udgave af bilag VII er desværre ikke tilgængelig i øjeblikket).

Frie bevægelighed

Blandt overgangsordningerne kan nævnes medlemslandens mulighed for at opretholde nationale foranstaltninger til regulering af bulgarske og rumænske arbejdstageres adgang til de nationale arbejdsmarkeder. Disse foranstaltninger kan maksimalt opretholdes i syv år fra tiltrædelsesdatoen.

I den danske Østaftale II fra den 5. april 2006 fremgår det, at der vil blive etableret tilsvarende nationale overgangsordninger for Bulgarien og Rumænien som gælder for 8 af de 10 nye medlemslande.

Frie kapitalbevægelser

Bulgarien og Rumænien kan opretholde nationale restriktioner på statsborgere fra de øvrige medlemslandes erhvervelse af jord til fritidsboliger. Disse restiktioner kan dog kun opretholdes i fem år fra tiltrædelsesdatoen. Restriktioner i op til syv år kan anvendes på erhvervelse af landbrugsjord, skov og skovbrug.

Schengen-samarbejdet

Bulgarien og Rumænien deltager ikke fuldt ud i Schengen-samarbejdet før det i overensstemmelse med de relevante Schengen-evalueringsprocedurer er blevet sikret, at de nødvendige betingelser for gennemførelsen af alle reglerne er opfyldt. Schengen-samarbejdet vil således først gælde fuldt ud for Bulgarien og Rumænien, når Rådet har truffet en afgørelse herom.

Økonomisk og monetær union

I relation til den økonomiske og monetære union (ØMU'en) er Bulgarien og Rumænien at betragte som medlemslande med en såkaldt dispensation. Det betyder, at Bulgarien og Rumænien er forpligtigede til at indføre euroen, når deres økonomier opfylder de såkaldte konvergenskriterier.

Konventioner

Bulgarien og Rumænien tiltræder ved optagelsen i EU bl.a. den såkaldte Rom-konvention om hvilken lov der skal anvendes på kontraktlige forpligtigelser.

En samlet oversigt over tiltrådte konventioner og protokoller kan findes her.

Finansielle bestemmelser

EU yder i perioden 2007-2009 Bulgarien 210 mio. euro (2004-priser) i støtte til nedlæggelse af Kozloduy-kernekraftsværkets enhed 1-4.

Bulgarien og Rumænien vil i det første år efter optagelsen modtage støtte til udvikling og styrkelse af deres administrative og retlige kapacitet til at gennemføre og håndhæve EU-lovgivningen. Den samlede støtte vil udgøre 82 mio. euro i 2004-priser.

Bulgarien og Rumænien kan endvidere frem til 2009 drage fordel af en såkaldt likviditets- og Schengen-facilitet til finansiering af aktioner ved EU's nye ydre grænser. I perioden 2007-2009 vil faciliteten være på 239, 5 mio. euro (2004-priser) for Bulgariens vedkommende og 559,8 mio. euro for Rumæniens vedkommende.

I perioden 2007-2009 vil Bulgarien modtage 2,3 mia. euro (2004-priser) til strukturforanstaltninger. For Rumæniens vedkommende vil midlerne til strukturforanstaltninger beløbe sig til 5,974 mia. euro.

Bulgarien og Rumænien vil tilsammen modtage 3,041 mia. euro (2004-priser) i perioden 2007-2009 til udvikling af landdistrikterne.

Det videre forløb

Europa-Parlamentet vil den 11.-12. oktober 2006 behandle to betænkninger om Bulgariens og Rumæniens optagelse. Der er alene tale om en formalitet, idet Europa-Parlamentet på et tidligere tidspunkt har godkendt udvidelsen med Bulgarien og Rumænien ved en samstemmende udtalelse.

Det forventes, at den 20. oktober 2006 bliver datoen for Det Europæiske Råds formelle godkendelse af Europa-Kommissionens forslag om optagelse af Bulgarien og Rumænien den 1. januar 2007.

I slutningen af oktober vil Bulgariens og Rumæniens kommissærer blive udpeget.

I slutningen af november vil der være høringer i Europa-Parlamentet af de to udpegede kommissærer.

I december stemmer Europa-Parlamentet om de to nye kommissærer.

Den 1. januar 2007 udvides EU til 27 medlemslande med Bulgariens og Rumæniens optagelse.

Yderligere information


Sidst opdateret: 28-09-2006  - MARJ