Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenNyhederNyhedsarkiv2008Oktober › Polen ønsker euro fra ...

Nyheder

Polen ønsker euro fra 2012

Polsk eurodeltagelse fra 2012
Den polske regering har vedtaget en detaljeret plan, der skal føre til polsk eurodeltagelse fra 1. januar 2012.

Den polske regering vedtog den 28. oktober 2008 en plan for overgangen fra polske zloty til euro pr. 1. januar 2012.

En forudsætning for indførelse af euroen er forudgående deltagelse i fastkurssamarbejdet ERM II, hvilket Polen regner med skal ske i juni 2009. Polen satser på at leve op til de såkaldte konvergenskriterier, så EU's økonomi- og finansministre kan godkende den polske eurodeltagelse i midten af 2011.

Afgørelsen om polsk eurodeltagelse vil blive truffet af Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen og efter drøftelse af stats- og regeringscheferne samt høring af Europa-Parlamentet. Fastsættelsen af den kurs, til hvilken euroen træder i stedet for zlotyen, træffes dog af Rådet med enstemmighed blandt eurolandene og Polen.

Baggrund

På nuværende tidspunkt deltager 15 medlemslande i eurosamarbejdet. Den 1. januar 2009 udvides antallet til 16 med Slovakiets optagelse.

De nye medlemlande er i henhold til tiltrædelsestraktaterne at betragte som medlemslande med en dispensation. De er forpligtigede til at indføre euroen, så snart deres økonomier opfylder konvergenskriterierne. De nye medlemslande er også underlagt Stabilitets- og Vækstpagten samt proceduren vedrørende uforholdsmæssigt store offentlige underskud (TEF artikel 104). De kan dog ikke blive pålagt at træffe foranstaltninger til at nedbringe uforholdsmæssigt store underskud (TEF art. 104, stk. 9) eller blive pålagt sanktioner (art. 104, stk. 11).

Sverige har på nuværende tidspunkt en status svarende til de nye medlemslandes, hvorimod Storbritannien og Danmark har en såkaldt "opt-out" klausul. Det betyder, at Storbritannien og Danmark selv afgør, hvornår de ønsker at deltage i eurosamarbejdet. Et af kriterierne for deltagelse i eurosamarbejdet er forudgående deltagelse i fastkurssamarbejdet ERM II. På nuværende tidspunkt er det Estland, Litauen, Letland og Slovakiet der sammen med Danmark deltager i ERM II.

Yderligere information


Sidst opdateret: 29-10-2008  - Martin Jørgensen