Hjælpemenu

  • English
  • Om EU-Oplysningen
  • Leksikon
  • Bestil
  • Links
  • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvordan behandler den ...

Spørgsmål og svar

Hvis du vil vide mere

Læs mere om Folketingets Europaudvalg

EU Fakta om Europaudvalget

Folketingets Europaudvalg

Pjece om Europaudvalget 

Læs om Europaudvalget


Hvordan behandler den danske regering forslag til EU-retsakter?

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvordan behandler den danske regering forslag til EU-retsakter?

Svar

Det er Udenrigsministeriet, som har ansvaret for at koordinere den danske regerings EU-politik. Ministeriets koordination er som udgangspunkt bygget op omkring fire niveauer, hvor Kommissionens officielt fremsatte forslag behandles i:

1. EU-specialudvalg
2. EU-udvalget
3. EU-procedure internt i regeringen
4. Folketingets Europaudvalg (læs mere om Europaudvalget her)

Ekspertkomiteer

Forberedelse af EU-politikken starter allerede når Kommissionen forberedere et konkret forslag. De enkelte fagministerier har som regel mulighed for at sende embedsmænd til møder i de såkaldte ekspertkomiteer, som Kommissionen oftest hører, før et forslag bliver fremsat officielt. Drøftelserne i ekspertkomiteerne giver mulighed for at påvirke indholdet af Kommissionens forslag på et tidligt stadie.

EU-specialudvalg

Kommissionens forslag sendes via Udenrigsministeriet til de relevante fagministerier, som herefter har ansvaret for at høre andre ministerier eller sende forslaget i høring hos en bred kreds af interesseorganisationer, som på denne måde får lejlighed til at komme med deres holdning til forslaget.

Det indledende trin i den danske regerings interne behandling af et forslag, finder sted under behandlingen i de såkaldte EU-specialudvalg, hvor formålet er at blive enige om det første grundlag for en officiel dansk holdning til forslaget. Det sker ved en koordination mellem de forskellige ministerier. Specialudvalgene mødes tidligt i forløbet af EU-lovgivningsprocessen, det vil sige nogenlunde på samme tid, som den relevante arbejdsgruppe under Rådet begynder arbejdet med at forberede en sag, der skal op på et rådsmøde.

Der findes p.t. 32 EU-specialudvalg, hvis sammensætning er meget forskellig. EU-specialudvalgene består af embedsmænd fra de centrale ministerier og styrelser samt de vigtigste interesseorganisationer på de konkrete områder. Det er fagministerierne, som varetager formandskabet og sekretariatsfunktionen i specialudvalgene. Udenrigsministeriet er dog repræsenteret i alle specialudvalgene.

Behandlingen af et forslag i EU-specialudvalg sker på baggrund af de såkaldte rammenotater, som de relevante fagministerier har udarbejdet. Specialudvalget fastlægger en indstilling til Danmarks holdning, der sendes videre til EU-udvalget.

EU-udvalget

EU-udvalget har det overordnede ansvar for at koordinere EU-sager på embedsmandsniveau. EU-udvalget består af embedsmænd, der har ansvaret for at koordinere EU-politikken i de relevante fagministerier, typisk kontorchefer. Udenrigsministeriet har formandskabet for udvalget, hvis møder afholdes hver tirsdag. Her forbereder EU-udvalget de sager, som skal op på  Folketingets Europaudvalgs møde om fredagen.

EU-udvalgets skal sortere tekniske/administrative sager fra politiske sager, så regeringen ikke drukner i tekniske spørgsmål. EU-udvalget skal også sørge for, at indstillingerne fra specialudvalgene er i overensstemmelse med den danske EU-politiske linie. EU-udvalget har derudover til opgave at følge udviklingen i EU-samarbejdet i øvrigt og drøfte de generelle hovedlinjer for Danmarks europapolitik.

Det sker kun sjældent, at EU-udvalget ændrer i specialudvalgenes indstillinger. EU-udvalget kommer som regel først ind i beslutningsprocessen, kort tid før Kommissionens forslag skal behandles første gang i Rådet.

EU-procedure internt i regeringen 

Det tredje led i regeringens EU-koordination er en elektronisk høringsprocedure, hvor alle ministerier har adgang til de relevante dokumenter og kan komme med bidrag.

Inden den danske regerings ministre kan tage til rådsmøder og afgive stemme på Danmarks vegne, skal forhandlingsoplægget, som regeringens udenrigspolitiske udvalg er kommet frem til, omkring Folketinget til behandling i Folketingets Europaudvalg.

Vil du vide mere?


Sidst opdateret: 12-09-2011  - Martin Jørgensen