Hjælpemenu

 • English
 • Om EU-Oplysningen
 • Leksikon
 • Bestil
 • Links
 • Abonnement

Hovedmenu

Du er her: EU-OplysningenSpørgsmål og svarLæs svareneSamtlige svar › Hvilke forskelle er de...

Spørgsmål og svar


Hvilke forskelle er der mellem Lissabontraktaten og Forfatningstraktaten?

Spørgsmålets fulde ordlyd:

Hvilke forskelle er der mellem Lissabontraktaten og Forfatningstraktaten?

Svar

Spørgsmålet om, hvor stor en del af den forkastede Forfatningstraktat der er videreført i den nye Lissabontraktat har været genstand for en omfattende diskussion.

Det er selvfølgeligt svært, at give et præcist svar på forskellene mellem Lissabontraktaten og Forfatningstraktaten. Nogle af Forfatningstraktatens elementer er røget ud, andre er ført videre i en ændret form, og nye elementer er kommet til. En kort gennemgang af hovedtrækkene kan findes nedenfor.

Ændringer

Lissabontraktaten er baseret på det meget detaljerede mandat, som EU’s stats- og regeringschefer enedes om for regeringskonferencen på EU-topmødet den 21.-22. juni 2007.

Det blev her bl.a. besluttet, at den nye EU-traktat skulle bygge på de gældende traktater og udformes som en såkaldt ændringstraktat - og ikke som Forfatningstraktaten indføre en helt ny traktat, som erstatning for de eksisterende traktater.

Samtidig fastslog EU's stats- og regeringschefer i mandatet, at Lissabontraktaten "ikke skulle have forfatningsmæssig karakter". Dette afspejles bl.a. i at selve ordet forfatning ikke anvendes i den nye traktat, ligesom henvisningen til EU’s symboler, flag, mønt og motto stryges.

Videreførelser fra Forfatningstraktaten

Lissabontraktaten viderefører dog de centrale nyskabelser fra Forfatningstraktaten. Det gælder bl.a. sammenslutningen af EF og EU til én juridisk person, tydeliggørelsen af kompetencekategorier og kompetenceområder, borgerinitiativet, de mange institutionelle bestemmelser om eksempelvis Europa-Kommissionens fremtidige sammensætning, institutionaliseringen af Det Europæiske Råd, udvidet brug af kvalificeret flertal i Rådet samt styrkelsen af Europa-Parlamentets rolle som Rådets medlovgiver og som budgetmyndighed, mv..

Videreførelser i ændret form

Men også en række af Forfatningstraktatens bestemmelser tages med over i en ændret form i den nye traktat som resultat af drøftelserne i Det Europæiske Råd og mandatet. Det gælder bl.a.:

    • EU’s og medlemsstaternes respektive beføjelser og afgrænsninger heraf, 
    • den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitiks særlige karakter, 
    • de nationale parlamenters øgede rolle, 
    • behandlingen af charteret om grundlæggende rettigheder
    • samarbejdet om politi og strafferet.

Nye bestemmelser

Endelig er der kommet nogle helt nye bestemmelser med i Lissabontraktaten. Det gælder eksempelvis en ny henvisning i traktatens miljøkapitel til nødvendigheden af at bekæmpe klimaforandringer.

En mere uddybende gennemgang af forskelle mellem Lissabontraktaten og forfatningstraktaten er belyst af Folketingets EU-konsulent og Udenrigsministeriet. EU-konsulenten i Folketinget og Udenrigsministeriet har i henholdsvis en EU-note og et svar til Europaudvalget forholdt sig til spørgsmålet.

Baggrund

I forsommeren 2005 sagde både den franske og den hollandske befolkning "nej" til Forfatningstraktaten. På den baggrund besluttede Det Europæiske Råd i juni 2005 at iværksætte en "tænkepause" hvor medlemslandene og deres befolkninger skulle debattere fremtidens Europa. 

Efter to års tænkepause mødtes stats- og regeringscheferne for EU's 27 medlemslande til topmøde i Bruxelles den 21.-23. juni 2007. Her blev der efter lange forhandlinger opnået enighed om et mandat til en regeringskonference, som skulle udarbejde den nye traktat for EU. Mandatet benævnte den nye traktat "Reformtraktaten". Samtidig med fik det portugisiske formandskab til opgave at udarbejde et traktatudkast.

På EU-topmødet i Lissabon den 18.-19. oktober 2007 lykkedes det, på baggrund af formandskabets traktatudkast, at opnå enighed om den nye traktat. Traktaten blev formelt underskrevet den 13. december 2007 i Lissabon, hvorfor den har fået navnet Lissabon-traktaten.

Yderligere information


Sidst opdateret: 19-10-2009  - Martin Jørgensen